Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Bàábò Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà Mɔ́ɔ̀ Vílò Vɔ̀

Wánà wɔ̃̀ dìè nì lɛ́ ò gbɛ̃̀ Bàábò kììa mɔ̀ déĩ́ lea.

Zɛlèmáyà Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Zɛlèmáyà e kùnù là dɔ̀-Wálà-lé-là yɛ̀ɓoa kɛɛ̀ɛ mɔ̀ zò-dɔ̀à-mɔ̀ ká yé bɛ̃̀ɛ̃ e wàa bèlèa ka. Ì i yɛ́lɛ́ táá é gbɛ̃̀á pɛ́ là wɔ̃́ gɔ̃̀áa è bɛ̀i à kɛɛ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà lɛ̀ɛ pɛ́nɛɛ mɔ̀.

Gbóó-wè Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Gbóó-wè kìì lɛ́ dɔ̀-Wálà-lé-là-mì Zɛlèmáyà a bɛ̃̀ɛ̃, e wɔ̃́ gèe é gbɛ̃̀á zò-dà-yéĩ̀-yí lɛ́ e kɛ Zùlúsálɛ̀ yí sìè wɔ̃̀ wɛ̃́ĩ̀a mɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ e zí sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ mɛ́ vɔ̀ɔɔ̀ è nuá Wálà là mia yéĩ́ kṹũ̀ káa zɔ̃̀ɔ̃̀.

Ìzíkìɛ̀ Kìì Yí-zɔ̃̀ɔ̃̀-pìà

Ìzíkìɛ̀ e yɛɓo nɔ́ɔ fé lɛ́ Wálà a nɔa lɛ̀ɛ kɛ dìè-sì-péĩ́ wà zò gáàa là ká zi nɔ́ɔ fé lɛ́ à kɛɛ̀ɛ e kɛá gágàa ka. Là wɔ̃́ gɔ̃̀áa lɛ kɛ-wɔ̃̀ kpànazɛ̀ ká ko wɛ̃́ĩ̀ pɛ́nɛɛ.