Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Luu Kii Yizɔ̃ɔpia

Luu Kii Yizɔ̃ɔpia

I Luu kiia lagɛ̃ e ɓeĩ ka, lɛ wɔ̃ lɛ a gbɛ̃ɛ lɛ Zizɛ la kɛɓe ɛ̃ɛ̃ Wala yɛɓo kɛɛ mɔɔ mɔ.