Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

2 Tɛsalonia Yizɔ̃ɔpia

2 Tɛsalonia Yizɔ̃ɔpia

Ye gele-gɔ̃-wala-ka-mia waa niɛ ko lɛɛ, zi kpɛɛ lɛ kɔa bɛi tooa zodɔamɔzɛ?