Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 13

Deĩ Lɛ e Paaniɛ Ka?

Deĩ Lɛ e Paaniɛ Ka?

Canada

Kɛi pie

Baabo mɛdãa

Baabo mɛdã die pie

Mia o o si “paaniɛɛ vɔɔ,” o mia o zi leɓo waa lie si wɔ̃ laũ yie gee yɛɓoa kaa ka. Zi nɔ dooa kaa lɛ Zizɛ e kɛa paaniɛɛ lɛ e zi le ɓoa kaa. E nu kpoula zee kɛ e mia la yɛɓoa kɛ aa zi le ɓo kɛ mia o kɛɓe sɔlɔɓo. (Máfìù 20:28) La toapiemia o a pie gɔ̃pia pɛnɛɛ nɔ kili. Oo luo si waa ‘mia kɛ ó kɛ to Zizɛ piemia ka.’ (Máfìù 28:19, 20) Bɛi aa kɛ o bunuzɛ mɔ kɛɛ ó kɛ wɔ̃ laũ yie gee teele yɛɓo lɛ o si paaniɛɛ yɛɓoa kɛmia ka.

Paaniɛɛ vɔɔ o mia lɛ́ o o die nɔ wɔ̃ laũ yie gee yɛɓoa kɛɛ lɛɛ ka. Zihova la Kela vɔ seĩ o wɔ̃ laũ yiea gee mia ka. Kɛɛ o bunuzɛ bɛ̃ɛ̃ waa o die pɛkɛ kɛɛ ó kɛ paaniɛ vɔ ka. Oo wɔ̃ laũ yie gee yɛɓoa kɛ awa 70 (vũ salapeelɛ) pie mɛnɛ seĩ ka. O bunuzɛ waa wa pɛ naa yɛɓo kɛɛ la kã kɛɛ ó wɔ̃ nia kɛ. O do sii lɛ o kɛ paaniɛ lie vɔ ka. Oo wɔ̃ laũ yie gee yɛɓoa kɛ awa 130 (wũ doo la vũ yaaka) pie mɛnɛ seĩ ka. Oo lo lɛ lɛ́ o wɔ̃ laũ yie lɛ́ a gbɛ̃ɛ̃ lɛ Tomiala mɔɔ geemia naa yia lɛ mɔ. Paaniɛɛ vɔɔ zo daa lɛ pɛ ɓeĩ lɛ́ o kɛɓe kɛa laa pie, ɓii o zo dɔɔ lɛ Zihova mɔ kɛ e kɛɓe kɛa pɛ seĩ nɔ o lɛɛ. (Máfìù 6:31-33; 1 Témɔ́tè 6:6-8) Mia bunuzɛ bɛ̃ɛ̃ bɛi wá o mɔ ó wɔ̃ laũ yiea gee teele. A mɔɔ wɔ̃ mɔɔ, o do oo weea mɔ o kɛ paaniɛ kɔwi mia ka luo o bɛi a kɛɛ a mɔɔ pie. Oo wɔ̃ laũ yie gee yɛɓoa kɛ awa 30 ɛ̃ɛ̃ 50 pie mɛnɛ nɔ o bɛi a kɛa mɔɔ pie.

Lɔkɛ Wala ka wa lɔkɛ mia ka lɛɛ paaniɛɛ vɔɔ fãawaa. Koo zi mia o naa kpokpo ɓo o wɔ̃ yi dɔa e gbɛ̃a Wala wa wɔ̃ a ya e ge o wɛ̃ĩa mɔɔ dɔ, lɛ zi nɔ Zizɛ a kɛaa lɛ ɓe. (Máà 6:34) Kɛɛ pɛ́ ko dɔ e gbɛ̃a Wala mɔɔ lɛɛ bɛi gbũu o mɔ dɛɛ ka. Lɛɛ zokɛpɛmɔ kpokpo nɔ o lɛɛ too lie wɛ̃ĩ. Lɔkɛ yasɔnɔmia ka lɛɛ paaniɛɛ vɔ fãawaa o o die nɔ zo wɛlɛwɛlɛ la ka kɛ o gbũ mia ye o toa mɔ ó Wala dɔ. (Máfìù 22:39; 1 Tɛsàlónìà 2:8) A kɛɛɛ yia, wa zodɔamɔ mɛ lɛɛ kɛ gaga, aa o gãã Wala ka kɔɛ, ɛ̃ɛ̃ o zo ge lɛɛ li kpokpo ɓo.—Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 20:35.

  • Zi kpɛɛ lɛ i bɛi paaniɛɛ vɔɔ kèlekele a ka?

  • Mɛ è pa mia bunuzɛ mɔ waa o die nɔ paaniɛɛ yɛɓoa kɛɛɛ lɛɛ?