Íì lo à gèe . . .

  • m̀m̀?

  • gbàao?

  • lèĩ?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

“Wálà . . . lɛ́ɛ̀ lo o nyìɛ-yíí sòlóò o nyìɛ féfé le. Ga nɔ́ɔ fé dò lɛ̀ɛ́ ló gbaa kɛɛ̀ ɓe. Yà yéĩ̀zɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ gbóó-wè, e bɛ̀i wàa gbɛɛ dò nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ ló gbaa kɛɛ̀ ɓe.”—Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 21:3, 4, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

Láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ kɔà wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ lɛ̀ɛ́ gó Wálà kɛ̀lɛ̀.—Zĩ́ĩ̀ 1:13.

À yí dɔɔ̀ lɛ́ɛ̀ kɔa nɛ̀ɛnɛ̀ɛ̀ kélɛ̀ yé wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ aà ɓɔ kɔa làa Wálà lɛ́ɛ̀ kpàa kɔa ka.—Zɛkèláyà 2:8, New World Translation (NW).

Lɛ́ɛ̀ zò-dɔ̀à mɔ̀ nɔ kélɛ̀ wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ séĩ́ lɛ́ɛ̀ lo nyɛɛ̀.—Sã́ã̀ 37:9-11, NW.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá pèèlɛ kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Wálà làá naa wàa wà mia yéĩ̀kɛ̀ ɓoò ka. Lɛ gɛ̃̀ e gbɛ̃̀á zí wɔ̃́ tíé e Zìhóvà kṹ mɔ́ à ká lɛ̀ o kɛ là mia nì sã̀ dɔ pìà Bàáɓò lúó káa mɔ̀. Bàáɓò láà gèe à zò e dà zízàá yɔɔ bii “mia o kɛ là mia nìa lɛ̀ĩ̀ bìnì pìè o kɔ̀ là.”—Mɛ́ĩ́sáɓo-mìà 2:18, NW.

    Míá o kɛ-pɛ̀ yɔɔ kɛ̀ mia káa, o kɛ wɔ̃̀ tíé lɛ́ɛ̀ yɛ Wálà mɔ̀ kpó-kpó ɓo. À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, Bàáɓò láà gèe “kɔ̀ nì lɛ́ ò míá òó gbaa wɔ̃́ gbɛɛ kɛɛ líà kààa” o pɛ yɔɔ ká à lɛ̀ɛ.—Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 6:16, 17.

  • Wálà lɛ́ɛ̀ kpàa kɔa mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ká doó doó. Ye wá kélɛ̀ mi doó lɛ nɔ́ è “e dìè là wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ wà wàa ɓèlèe” wɔ̃̀ yí dɔ̀ɔ, kɛɛ Zìhóvà láà yí dɔ nɔ́ kíli!2 Káníkɔ̀ 6:29, 30.

    À zì Tò-mia-là kolo làa, Zìhóvà lɛ́ɛ̀ lo mi séĩ́ zì wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ nyɛɛ̀ dɛɛ. (Máfìù 6:9, 10) Dɛɛ káa mɔ̀ɔ, lɛ́ɛ̀ mia lɛ́ ò à nàà o zò púlú káa nɛ̀ɛnɛ̀ɛ̀ kpóló kpɔ̀ mɔ̀ ka.—Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 17:27; 2 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 1:3, 4.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Mɛ́ e kɛ lɛ́ Wálà è à to wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ áà kɛ̀?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo WÓLÓMÀ 5:12 wà 2 PÍLƐ̀ 3:9 yi.