Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 9

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ I Kɔ̀-píé-mìà Ò Bɛ̀i Kɛɛ̀á Géli-zɛ̀?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ I Kɔ̀-píé-mìà Ò Bɛ̀i Kɛɛ̀á Géli-zɛ̀?

1. Mɛ́ɛ́ e kɛ lɛ́ lee wà gɔ̃ o kíe nì síà lɛ kpànazɛ̀ mia kɔ̀-píé-mìà zò-géliì wɛ̃́ĩ̀?

Wɔ̃́ làṹ yièa lɛ́ɛ̀ go Zìhóvà lɛ́ lɛ Wálà zò-géli-zɛ̀ káa kɛ̀lɛ̀. Láà nàà mia-kɔ̀-píé-mìà vɔ̀ ó kɛ zò-géli-zɛ̀. (1 Témɔ́tè 1:11) À ye lɛ́ e lee wà gɔ̃ o kíe-sí wɔ̃̀ gã̀ gbɛ̃̀ tã́ã̀a. Lee wà gɔ̃ o kíe sì lɔ́ɔ̀ wɛlɛ mɔ̀ lɛ kpànazɛ̀ mia-kɔ̀-píé-mìà wà zò-géli kɛɛ̀ wɛ̃́ĩ̀, ɓii lɛ́ɛ̀ nu zò-yà-gé ká kɛ́ì lɛ́ ò nɔ́ɔ̀ɓé tòlò yía mɔ̀. Laa mɔ̀ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà ó ɓɛ̀lɛyà nɔ lɔ́ɔ̀ nì lɛ́ ò gèe ó kii kɛ lee wà gɔ̃ o kíe-síà mɔ̀ lɛ̀ o yía mɔ̀ɔ lɛ̀ɛ.Lúù 2:1, 4, 5 gèe.

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Wálà è lee wà gɔ̃ o kíe-sí wɔ̃̀ gɛ̃̀a? Láà nàà é ké dà-kíe-bà tòà-kíli-zɛ̀ ká gɔ̃ wà lee o fĩ̀ã̀. Zìhóvà láà nàà gɔ̃a wà o na nì zò píé é kɛ púlú o kíe nì mɔ̀. (Hííbúlù 13:4) Làá nàà kíe-tó wɔ̃̀ ka. (Malakáyà 2:16) Kɛɛ láà to Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wáà o kíe-tò ɛ̃́ɛ̃́ wáà lee ɛ̃́ɛ̃́ gɔ̃ dɛɛ sì zeĩ́ yé o dò aà gɔ̃ ɛ̃́ɛ̃́ lee gbɛɛ kũa ka.Máfìù 19:3-6, 9 gèe.

2. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ laa mɔ̀ gɔ̃ wà e na ó yììá o kíe nì ka?

Zìhóvà e gɔ̃a wà loa kɛ kɛɛ ó o kíe nì kɔ̀-là dɔ o zì kíe-síàa yi. (Zɛ́nɛ́sè 2:18) Gɔ̃ lɛ́ lɛ e kɔ̀-píé-mìà wũ-là-mì káa, laa mɔ̀ é líé sí pɛ naàa ká o lɛ̀ɛ ɛ̃́ɛ̃́ áà pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Wálà mɔ̀. Lɛ sɛ̀ é dìè-kpàà-nyɛ̀à-mɔ̀ lɔ̀-kɛ̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ e na lɛ̀ɛ. Laa mɔ̀ gɔ̃̀a wà o na nì ó lɔ̀-kɛ o kíe ká ɛ̃́ɛ̃́ wáà ɓɛ̀lɛyà nɔ̀ o kíe nì lɛ̀ɛ. Yé nɔ́ lee-sí-gɔ̃̀a wà o na nì séĩ́ ò ni-ɓo kɛ̀ɛ, dìè kíe nì kɛ-wɔ̃̀-yɔɔ là mɛdã́ã lɛ́ɛ̀ nu zò-géli ká lee wà e dɛ̃ o fĩ̀ã̀.Ìfísɔ̃̀ 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pílɛ̀ 3:7 gèe.

3. Laa mɔ̀ í i ko-gbɛ̃̀ i píé mi mɔ̀, yé zò-géli wá kɛ́ìa ká?

Yé ka i sí lèè ɛ̃́ɛ̃́ i sí gɔ̃̀ kaà kɛ lúó-gáa kũ-pìè ka zì kíe-síàa yía, laa mɔ̀ ka pèèlɛɛ ká dɔ gágà ká yìì ka kíe nì ká lɔ̀-kɛ̀á ka. (1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 13:4, 5) Wálà lé-wè làá gèe gɔ̃ wà e na ó o fĩ̀ã̀-ɓo wɔ̃́ kélé-kélé nì lɛ́ è kɛ̀ lee wà e dɛ̃ o fĩ̀ã̀a yí-bɛ̀i zì ka.1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 7:10-13 gèe.

4. Nɔ́ɔ̀ɓé, mɛ́ Wálà à nàà ká ka wɛ̃́ĩ̀?

Zìhóvà láà nàà zò-géli é kɛ ka kɛ̀lɛ̀. E lìè-wè kpeĩ kpó-kpó dɔ ka lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á zí kà bɛ̀i ka zì dɛɛ là kɛɛ̀á e yiè káa mɔ̀. Láà nàà í wɔ̃́ yiè sɔ̀lɔ̀ ɓo i mìà nì zì gíkã́ wà wɔ̃́ waà diea yía kolo là. (Kɔ̀lɔ́sĩ̀ã̀, 3:20) Zéniía, Zìhóvà láà nàà í géli sɔ̀lɔ̀ ɓo wɔ̃́ kɛ̀ i Kɛ-mì wà e Gbe lɛ̀ɛ kolo là.Ìkilisìásè 11:9–12:1; Máfìù 19:13-15; 21:15, 16 gèe.

5. Nɛ́-ye-mìà, zi kpɛɛ̀ lɛ́ kà nɔ́ɔ̀ɓé ò bɛ̀i zò-géli gɛ̃̀a?

Lɛ ka mɔ̀ ká yɛ̀ɓo kɛ gágà kɛɛ ká léɓèlè wà yìì pìà ɛ̃́ɛ̃́ sɔ nì kɛɓe kà nɔ́ɔ̀ɓé lɛ̀ɛ. (1 Témɔ́tè 5:8) Kɛɛ ɓà nɔ́ɔ̀ɓé ó zò-géli sɔ̀lɔ̀ ɓoa, laa mɔ̀ zeĩ́ i pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ kɛ ó lɔ̀-kɛ Wálà ká, ɛ̃́ɛ̃́ wáà pɛ mɛdã̀ à kɛ̀lɛ̀. (Ìfísɔ̃̀ 6:4) I zì wɔ̃́ gɔ̃̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ é gbɛ̃̀á lɔ̀-kɛ̀ Wálà ká mɔ̀ɔ, lɛ́ɛ̀ bɛ̀i ɓà nɛ́ zò síì kpó kpó ɓo. Yé i zì pɛ́ ɓà zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ aà gó Wálà lé-wè yía, lɛ́ɛ̀ lo ɓà nɛ́ zì yɛ́lɛ́táá dɔɔ̀ zi kpeĩ pie.Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 6:4-7; Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 22:6 gèe.

Nɔ́ɔ̀ɓé óò lo gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓoò yé ɓaà o fã̀ã́-wàà ɛ̃́ɛ̃́ ɓáà o tɛ̀nɛ̀ɛ ka. Óò nàà zeĩ́ í o gbɛ̃̀ zi kpeĩ píé ɛ̃́ɛ̃́ ɓáà o lìè-wè dɔ̀. Pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔ̀ e kília lɛ́ɛ̀ lo o ɓoò yìì kɔ̀ lɛ́ lɛ̀ɛ́ bɛ̀i zò-géli nɔɔ̀ o lɛ̀ɛ bà. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 22:15) Kɛɛ, yékɛ̀ í nɛ́ lìè-wè dɔ zò-dìè-kíe là ɛ̃́ɛ̃́ zò-píé yɔɔ là ka.Kɔ̀lɔ́sĩ̀ã̀ 3:21 gèe.

Zìhóvà là Kélà vɔ̀ waà kii búnùzɛ̀ kɛ, lɛ́ à bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ lɛ kpó-kpó ɓo é gbũ̀mɔ̀ nɔ nɛ́-ye-mìà wà nɔ́ɔ̀ɓé nì o lɛ̀ɛ. Kii vɔ̀ o kília gã̀ gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Bàábò mɔ̀.Sã́ã̀ 19:7, 11 gèe.