Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 6

Zò-dɔ̀à-mɔ̀ Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lɛ Ɓe Míá Waà Gaa Wɛ̃́ĩ̀?

Zò-dɔ̀à-mɔ̀ Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lɛ Ɓe Míá Waà Gaa Wɛ̃́ĩ̀?

1. Wɔ̃́ làṹ yiè kpɛɛ̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Míá waà gaa mɔ̀?

Lɛ̀ lɛ́ Zízɛ̀ e ɓɔ Bɛ́fénìa lɛ́ e kɛ Zùlúsàlɛ sɛ̀lɛ̀ sɔ́nɔ̀ɔ yía, kɛɛ lúó yììsɛ aà die lɛ̀ Lázàlɛ̀ e gaa ka. Zízɛ̀ wà gɔ̃ lɛ́ à gaà e kɛáà lèe-gé vɔ̀ lɛ́ ò o si Matá wà Meléa, o ló ɓɔáàa mɔ̀. Lɛ̀ e kɛ nɔ́ kília, mia kù gbùò zɛ̀ o pa à lɛ̀ mɔ̀. Íì bɛ̀i i yɛ́lɛ́táà é gbɛ̃̀á lɛ̀ zí lɛ́ Matá wà Melé zò-gé e lia kpó-kpó ɓo lɛ̀ Zízɛ̀ e Lázàlɛ̀ wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ kɛ é kɛ̀ɓe kɛɛ mɔ̀?Zɔ̃̀ɔ̃́ 11:21-24, 38-44 gèe.

Matá e kɛ wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ míá waà gaa mɔ̀ɔ wɔ̃̀ yí dɔ pìà. E kɛ à yí dɔ pìà kélɛ̀ Zìhóvà lɛ́ɛ̀ lo míá waà gaa wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ kɛɛ ó kɛ̀ɓe kɛ kpóṹlà zèe zeĩ́.Zóò 14:14, 15 gèe.

2. Yé mi aà gaa à zì kɛ kɔ̀ lɛ kpɛ?

Wálà à gèe Ádã̀ lɛ̀ɛ: “Mùnú sɛ́lɛ́ lɛ́ e i káa, ɛ̃́ɛ̃́ íì lo nìɛ̀a zeĩ́ mùnú sɛ́lɛ́ ka.”ZƐ́NƐ́SÈ 3:19

O mia kɛ mùnú sɛ́lɛ́ ka. (Zɛ́nɛ́sè 2:7; 3:19) Kɔa wá gɛ̀ɛ̀ ká áà kɛ̀ɓe kɛ̀ mi gbĩ-kpàla yi. Kɔa mi gbĩ-kpàla kɛɛ̀ɛ zɛ̀ ka, à mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, kɔa gbɛĩ̀-pɛ dò nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ la yé kɔaà gaa ka. Yé kɔaà gaa kɔa zì tɛ̀gbɛ̀ lɛ́ɛ̀ ga nɔ́ kíli, ɛ̃́ɛ̃́ kɔa zì yɛ́lɛ́ táá lɛ́ɛ̀ gini. Pɛ́ a kɛ lɛ́ Lázálɛ́ lɛ̀ɛ́ gbaa wɔ̃́ nɔ́ɔ fé dò gèe é gbɛ̃̀á gá a ɓoa mɔ̀ɔ lɛ, ɓii míá waà gaa òó wɔ̃́ nɔ́ɔ fé dò yí dɔ.Sã́ã̀ 146:4; Ìkilisìásè 9:5, 6, 10 gèe.

Kéa Wálà lɛ́ɛ̀ mia yéĩ̀kɛ̀ ɓo tié yí yé waà gaa ká? Yé nɔ́ Bàábò à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ míá waà gaa òó wɔ̃́ nɔ́ɔ fé dò yí dɔɔ, kɛɛ pɛ́ ò zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ tié pà lɛ ɓea lɛ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ nɛ̀ zɛ̀ lɛ́ è Wálà tɔ́ sìèa ka. Yɛ́lɛ́táá dìè lɛ́ e kélɛ̀ mia yéĩ̀kɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo ɓoò tié yía lɛ wɔ̃́ lɛ́ lɛ Wálà lɛ̀ɛ wɔ̃́ yɔɔ kpó-kpó káa ka.Zɛlèmáyà 7:31 gèe.

 3. Kéa míá waà gaa óò wèè kɔa píé?

Míá waà gaa òó wéé ɛ̃́ɛ̃́ òó wɔ̃́ ma. (Sã́ã̀ 115:17) Kɛɛ Wálà là vɔ-mìàa dò lɛ́ waà kɛ-pɛ̀ yɔɔ kɛɛ, óò wèè mia píé ɛ̃́ɛ̃́ wáà kɛ̀ lɛ̀ míá waà gaa lɛ́ ɓe. (2 Pílɛ̀ 2:4) Zìhóvà làá naa kɛ mi nɔ́ɔ fé é wɔ̃́ yí naa míá waà gaa kɛ̀lɛ̀.Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 18:10, 11 gèe.

4. Deĩ̀ mìà lɛ́ ò lo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀?

Mia lɛ́ɛ́ kɔ́ɛ́í kù gbùò zɛ̀ lɛ́ waà ga, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ o o ɓɔ́à píéa óò lo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ tó o kɛ̀ɓe kɛ kpóṹlà zèe. É kɛ ɓɛ̃̀ɛ̃ míá lɛ́ òó gbaa Wálà dɔ ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ ò kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛɛ óò lo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀.Lúù 23:43; Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 24:15 gèe.

Wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ mìà o kília óò lo bɛ̀i à mɔ̀ kɛ ó wánà wɔ̃̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà mɔ̀ɔ mɛdã, ɛ̃́ɛ̃́ tó wáà o zò-dɔ̀ Zízɛ̀ mɔ̀ à wè kɛɛ̀ ka. (Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 20:11-13) Míá lɛ́ ò lo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ɛ, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ ò lo wɔ̃́ kpeĩ kpeĩ kɛɛ̀, óò lo bɛ̀i à mɔ̀ kɛ ó kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ kɛ zò-géli ká kpóṹlà zèe.Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:28, 29 gèe.

5. Mɛɛ wɔ̃̀ lɛ́ mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ wɔ̃̀ɔ à gèe kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Zìhóvà mɔ̀?

Wálà a kɛ kɛɛ míá waà gaa zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ é kɛ wánà zɛ̀ lɛ̀ lɛ́ e e gbe vɔ lɛ́ e ga kɔa wɛ̃́ĩ̀a ka. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ wɔ̃̀ɔ lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ gèe kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Zìhóvà zì lɔ̀-kɛ̀à-mɔ̀ wà à zì zò-kɛ̀-sɛ̀ lɛ́ ye wá bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ kɔa wɛ̃́ĩ̀a mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀. Yé mia wáà wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ɛ, deĩ̀ kpó-kpó lɛ́ ì lo à naa ɓá gɛ̃̀?Zɔ̃̀ɔ̃́ 3:16; Wólómà 6:23 gèe.