Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 14

Mɛ́ɛ́ À Mɔ́ɔ̀ Wálà là Nù-kíe-bà Lɛ Ɓe?

Mɛ́ɛ́ À Mɔ́ɔ̀ Wálà là Nù-kíe-bà Lɛ Ɓe?

1. Mɛ́ɛ́ e kɛ lɛ́ Wálà e nu Éézɛ̀lɛ̀-mìà lɛ́ o kɛ mɔ́ɔ ká o kíe bà?

Wálà e nu ká-dàa-mì lɛ́ e Éɓɔ́lɔ́hã́ã̀ káa sùu-là-mìà ká o kíe bà ó kɛ sɛ́lɛ́ doó ka, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ e lɔ́ɔ̀ kpo nɔ o lɛ̀ɛ. E sɛ́lɛ́ doó e kília sí “Éézɛ̀lɛ̀” ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ e o kɛ ó o zò-kɛ gbìnì à lɛ̀ɛ kɔ̀ wánà zɛ̀ wà à lé-wèa pie. (Sã́ã̀ 147:19, 20) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ míá ò go sɛ́lɛ́ gbɛɛ gbɛɛ yía o gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓo Éézɛ̀lɛ̀ kɛ̀lɛ̀.Zɛ́nɛ́sè 22:18 gèe.

Wálà e Éézɛ̀lɛ̀-mìàa sí o kɛ là kélá-vɔ̀ ka. O zì mɔ́ zèe wɔ̃̀ gã̀ pɛ́ɛ́ pìèa láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ yé mia waà tó Wálà là lɔ́ɔ̀ɔ píéa óò wɔ̃́ yiè sɔ̀lɔ̀ ɓo. (Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 4:6) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, mia gbɛɛ gbɛɛ óò bɛ̀i Wálà wánà zɛ̀ɛ dɔɔ̀ Éézɛ̀lɛ̀-mìà kolo là.Ààzáyà 43:10, 12, gèe.

2. Mɛ́ɛ́ à mɔ́ɔ̀ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ nuù lɛ o kíe bà?

Lɛ̀ lúó dò e ɓɔɔ, Wálà zò lɛ̀ɛ́ gbaa dà Éézɛ̀lɛ̀-mìà pie, ɓii o à wè to. Lɛ̀ e kɛ kília, Zìhóvà e Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìàa sí o dɔ̀lɔ̀ yí ka. (Máfìù 21:43; 23:37, 38) Dɛɛ káa mɔ̀ɔ, Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ vɔ̀ɔ lɛ́ o gbaa dɔ̀á Éézɛ̀lɛ̀-mìà dɔ̀lɔ̀ mɔ̀ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ káa.Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 15:14, 17 gèe.

Zízɛ̀ e nu là tòà-píé-mìà ká o kíe bà kɛɛ ó wɔ̃́ làṹ gèe lòũ̀ ká ɛ̃́ɛ̃́ o mia kɛ là tòà-píé-mìà ká sɛ́lɛ́ séĩ́ yi. (Máfìù 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Yɛɓo e kília lɛ gbaa ɓɔ pìà e nyɛpìà dɛɛ ká lúó léĩ́-tó-lùò e kéa yi. À bèĩzɛ̀ ká mia wà kɛ̀ɓe yía, Zìhóvà aà nu mia lɛ́ɛ́ kɔ́ɛ́í gbààlà gbùò zɛ̀ lɛ́ ò go sɛ́lɛ́ séĩ́ yía ká o kíe bà tó wáà gbìnì à lɛ̀ɛ wánà ka. (Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 7:9, 10) Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ nuù lɛ o kíe bà kɛɛ ó o kíe nì fã̀ã́-wàà ɛ̃́ɛ̃́ wáà gbũ̀mɔ̀ nɔ̀ o kíe nì lɛ̀ɛ. Pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔ̀ nɔ́ doó lɛ́ è go Bàábò yía, lɛ́ ò à mɛdã géli ká wà pà-kíe-mɔ̀ yí kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ.Hííbúlù 10:24, 25 gèe.

3. Zi kpɛɛ̀ lɛ̀ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ wà nù kíe-bà lɛ́ e pɛ́nɛɛ gã̀ e gbɛ̃̀ à ka?

Kɛ̀ɛ̀ 1870 nì yía, Bàábò mɛdã́ mìà kpo ɓéĩ́ o gbɛ̃̀ wáà lɛ́ɛ́ ɓò wánà wɔ̃́ lɛ́ e Bàábò yí lɛ́ aà tó mɔ́ dàáa là zeĩ́. Yé wa yí dɔ kélɛ̀ Zízɛ̀ e nu là tòà-píé-mìà ká o kíe bà kɛɛ ó wɔ̃́ làṹ gèe lòũ̀ káa, o gbɛ̃̀ gbaa wáà lo wɔ̃́ làṹ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà là Tò-mia-là mɔ̀ɔ gèeá sí lòũ̀ ká sɛ́lɛ́ gbɛɛ gbɛɛ yi. Kɛ̀ɛ̀ 1931 yía, o tɔ́ lɛ́ ò si Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ sɔ̀lɔ̀ ɓo.Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 1:8; 2:1, 4; 5:42 gèe.

4. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ nuù laaá o kíe bà?

Kɛ̀ɛ̀ wũ ɓèĩzɛ̀ yía, Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wà pà-kíe-mɔ̀ nì lɛ́ o kɛ sɛ́lɛ́ búnù búnùzɛ̀ yía, o gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓo mia diè-diè vɔ̀ kpo ɓéĩ́ lɛ́ e kɛ yàá lɛ̀ doó mɔ̀, lɛ́ è Zízɛ̀ dɔ nù-kíe-là e kília wũ-là-mì káa kɛ̀lɛ̀. (Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 16:4, 5) Zi nɔ́ doóa ká pɛ́nɛɛ, lɛ́ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ lɛ́ o kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ ò gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓoá Mia diè-diè vɔ̀ Kpo ɓéĩ́ gíkã́ã̀ zɛ̀ɛ kɛ̀lɛ̀ɛ. À ye lɛ́ è lɛ̀ gɛ̃̀ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ wà ká nì lɛ́ ò Bàábò mɛdã́ pɔ̀ɔ̀ là nìɛ̀ yi, wáà o pɛ̀ kɛ̀ yi ɛ̃́ɛ̃́ wáà o nɔ̀ mia lɛ̀ɛ wè gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o diè lɛ 600 yía làa. À kɛɛ̀ yía, Wálà Mìa-dìè-dìè vɔ̀ Kpo-ɓéĩ́ e kília lɛ́ɛ̀ Wálà wè kɛɛ̀ mɔ́ɔ̀ fã̀ã́-wàà nɔ ɛ̃́ɛ̃́ áà zi zɔ̃̀ɔ̃̀ Wálà mìà wà nù-kíe-là nì lɛ́ o diè lɛ 100,000 yí kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ lɛ̀ɛ. Wà nù-kíe-là yí píéa, gɔ̃a lɛ́ bɛ̀i lɛ o mɔ̀ɔ, óò kɛ mia diè-diè vɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ wɔ̃́ là-gɛ̃̀-mìà ka. Gɔ̃̀a vɔ̀ o kília, óò o nyìɛ kɛ̀ Wálà là ɓáá vɔ̀ɔ mɔ̀ lɔ̀-kɛ̀á ka.1 Pílɛ̀ 5:2, 3 gèe.

Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ nuù lɛ o kíe bà kɛɛ ó wɔ̃́ làṹ yièa gèe lòũ̀ ká ɛ̃́ɛ̃́ wáà mia kɛ̀ Zízɛ̀ là tòà-píé-mìà ka. Kóò wɔ̃́ làṹ gèe lòũ̀ ká ká-píé déĩ́-le lɛ̀ zí nɔ́ àpɔ́sɔ̀lɔ̀ vɔ̀ɔ o kɛ à kɛpìàa lɛ́ ɓe. (Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 20:20). Kóò ko dìè nɔ zeĩ́ mia lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ wánà wɔ̃̀ ká kpó-kpó ɓoa lɛ̀ɛ kɛɛ ó Bàábò mɛdã. Kɛɛ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ wá nɔ́ nù-kíe-bà ɓɔ̀ɔ ka. Ko mia-kɔ̀-píé-mìà lɛ́ ko lɔ̀-kɛ̀á dàà lɛ nɔ́ doóa ka. Ko lèe-gé vɔ̀ lɛ́ kò kpàa ko kíe nì káa ka. (2 Tɛsàlónìà 1:3) Yé nɔ́ Zìhóvà là mia nì nuù lɛ o kíe bà kɛɛ ó à zò-dà-wɔ̃̀ kɛ, ɛ̃́ɛ̃́ kɛɛ ó gbũ mia mɔ̀ɔ, o lɛ́ o mia-kɔ̀-píé-mìà géli zɛ̀ kpó-kpó ká kpóṹlà zèea.Sã́ã̀ 33:12; Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 20: 35 gèe.