1. Kéa gbìnì Wálà lɛ̀ɛ séĩ́ lɛ sɛ̀?

Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ séĩ́ yía mia búnùzɛ̀ lɛ́ ò wɔ̃́ kɛ̀ zò púlú káa waa lɛ̀ mɔ̀. Lɛ wɔ̃́ làṹ yiè ká kélɛ̀ Wálà lɛ́ɛ̀ o gɛ̃̀ ɛ̃́ɛ̃́ áà kpàà o mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ka. Kɛɛ à zò dà zízàá zɛ̀ɛ lɛ́ e kélɛ̀ mia waà wɔ̃́ yɔɔ yɔɔ kɛ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ tɔ́ yi. (2 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 4:3, 4; 11:13-15) Wɔ̃́ làṹ láà gèe kélɛ̀ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà búnùzɛ̀ kɔ̀ lɛ wɔ̃́ yɔɔ yɔɔ kɛ̀ mia ká wà mia zɛ wɔ̃̀, é dàá gèlè wɔ̃̀ bà. Ɛ́ɛ̃́ o búnùzɛ̀ óò nɔ́ɔ̀ɓé sã̀-dɔ, wáà o gbú kɛ̀ o na nì ka. Wɔ̃́ nìa lɛ́ɛ̀ mia búnùzɛ̀ lɛ́ ò o zò-dɔ Wálà mɔ̀ zò púlú káa zò dà yéĩ̀ yi.Máfìù 24:3-5, 11, 12 gèe.

Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ɛ lɛ́ɛ̀ Wálà tɔ́ ɓɔ, kɛɛ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ɛ lɛ̀ɛ́ Wálà zò dà wɔ̃̀ kɛ. Óò wɔ̃́ nì lɛ́ ye wá Bàábò yía zɔ̃̀ɔ̃̀ é gbɛ̃̀á Wálà mɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ é gbɛ̃̀á míá waà gaa mɔ̀. Kɛɛ Zìhóvà láà nàà mia ó wánà wɔ̃̀ dɔ é gbɛ̃̀á à mɔ̀.Ìzíkìà 18:4; 1 Témɔ́tè 2:3-5 gèe.

2. Mɛ́ e wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mɔ̀ɔ ka?

À zò-géli zɛ̀ɛ lɛ́ e kélɛ̀, Wálà lɛ̀ɛ́ à tó kɛɛ gbìnì à lɛ̀ɛ mìà lɛ́ ò gèe óò lɔ̀-kɛ̀ à ká kɛɛ o míá ò lɔ̀-kɛ̀ Sétɔ̃̀ là kpóṹlà zèe káa ó ɓèkɛ̀ ɓo. (Zĩ́ĩ̀ 4:4) Wálà lé-wè lɛ́ɛ̀ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ vɔ̀ɔ séĩ́ si “Bábɛ́lɔ́ũ̀-sɛ̀lɛ̀ gbùò.” Bábɛ́lɔ́ũ̀ e kɛ mɔ́ sɛ́lɛ́ zii lɛ́ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ɛ gã̀ e gbɛ̃̀ mɔ́ à yí kɛɛ yíí paà lɛ́ e kɛ Nóà zì lúó káa aà diea ka. Lúó aà tó nɔ́ kɔ̀ɛ́ kɛɛ Wálà e nu gbìnì Wálà lɛ̀ɛ lɛ́ è mia ɓèkɛ̀ ɓo ɛ̃́ɛ̃́ áà wàa kpɔ̀ o mɔ̀ɔ ká e léĩ́-tó-pìà nɔ́ zá le.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 gèe.

Wɔ̃́ làṹ yiè búnùzɛ̀ lɛ tĩã́ ɓe. Zìhóvà zò lɛ̀ɛ́ ni nɛ́ míá lɛ́ ò gbìnì à lɛ̀ɛ zò-púlú-là ká, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ o wɛ̃ĩ̀ lɛ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ bà kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ ka. À zì wánà wɔ̃̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia sùua lɛ̀ɛ lɛ nu pìà o ká o kíe bà.Maakà 4:2, 5 gèe.

3. Mɛ́ laa mɔ̀ míá ò nàà kpó-kpó-ɓo ó Wálà zò dàa ó kɛ?

Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ɛ lɛ nupìà míá káa o kiè bà

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ kpàa míá lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ wánà wɔ̃̀ wà wɔ̃́ yiè káa ka. Láà gèe o lɛ̀ɛ ó o ko gbɛ̃̀ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ɛ mɔ̀. Mia lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ Wálà káa óò o sɔ̃̀ɔ̃ mɛ́ vɔ̀ɔ tó wáà wɔ̃́ lɛ́ Wálà à nàà káa kɛ̀.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 18:4 gèe.

Kɛ́lɛ̀ì-là-mia-nì gã̀ gbɛ̃̀ lùò káa, lɛ̀ míá ò nàà ó gbini wálà lɛ̀ɛ zò-púlú-là káa o wɔ̃́ làṹ yièa ma àpɔ́sɔ̀lɔ̀ vɔ̀ɔ léa o o kɔ̀ yà wɔ̃́ nì e kília wì zò-géli ka. O kɛ̀ɓe kɛ zì dɛɛ mɛdã́ Zìhóvà kɛ̀lɛ̀, kɛ̀ɓe zò-géli zɛ̀ lɛ́ à yí laa mɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ lɛ zò-dɔ̀à-mɔ̀ zɛ̀ɛ ka. O wɔ̃́ gɔ̃̀á kpeĩ ká kɔa lɛ̀ɛ pɛ́nɛɛ ɓii o o kɔ̀ yà wɔ̃́ làṹ yièa wì lɛ̀ o Zìhóvà wɔ̃̀ sí bèĩzɛ̀ o zì kɛ̀ɓe yía ka.1 Tɛsàlónìà 1:8, 9; 2:13 gèe.

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ míá lɛ́ waà o ko gbɛ̃̀ gbìnì wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ɛ mɔ̀ lɛ́ waà nu ó dà à kɔ̀-píé-mìà lɛ́ ò gbìnì à lɛ̀ɛ bàa sɛ́nɛ́-ɓo. Yé ɓaà wéé Zìhóvà là súo kɛ wèa mɔ̀ɔ, íì lo là ɓɛ́ɛ là ɛ̃́ɛ̃́ là kɔ̀-píé-mìà dɛɛ lɛ́ o paà lɛ́ lɔ̀-kɛ̀á káa sɔ̀lɔ̀-ɓoò. Zéniía, íì lo kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ kɛɛ̀.Máà 10:29, 30; 2 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 6:17, 18 gèe.

4. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Wálà è lo nuù zò-géli ká kpóṹlà sɛ̀lɛ̀ séĩ́ yi?

Mɛ́ĩ́-sà-dɔ̀ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ mìà mɔ̀ lúó lɛ́ è nua lɛ wɔ̃́ làṹ yiè ka. Lɛ́ɛ̀ lo fã̀ã̀ kaà mia mɔ̀ mia yéĩ̀kɛ̀ ɓoò kɛ̀lɛ̀ kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀. Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ nɛ̀ zɛ̀ɛ lɛ̀ɛ́ lo mia bèkɛ̀ nɔ́ɔ fé ɓoò gbaa ɛ̃́ɛ̃́ áà o fĩ̀ã̀-ɓò zeĩ́. Mia séĩ́ lɛ́ ò lo kɛ̀ɛ ɓea óò lo dàà o kíe bà wáà gbìnì Wálà wánà zɛ̀ doó kpã́ã́a lɛ̀ɛ.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 18:20, 21; 21:3, 4 gèe.