Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 12

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Nuùá Wálà ká Kɔ̀ɛ?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Nuùá Wálà ká Kɔ̀ɛ?

1. Kéa Wálà lɛ́ɛ̀ e tóó dɔ sɛ̀nɛ ɓo wè séĩ́ mɔ̀?

Wálà lɛ́ɛ̀ mia lɛ́ o kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ súo kɛ̀ kɛ ó nu à ká kɔ̀ɛ́ sɛ̀nɛ ɓoò ka. (Sã́ã̀ 65:2) Kɛɛ lɛ̀ɛ́ e tóó dɔ, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ̀ɛ́ e kɔ̀-yà sɛ̀nɛ ɓo wè séĩ́ wì. À gɔ̃̀á lɛ́ e kélɛ̀, gɔ̃ lɛ́ è yìì yɔɔ ɓo e na káa, Wálà lɛ̀ɛ́ e tóó dɔ à zì sɛ̀nɛ ɓo wè mɔ̀. (1 Pílɛ̀ 3:7) Zéniía, lɛ̀ Éézɛ̀lɛ̀-mìà o kɛ wɔ̃́ yɔɔ kɛpìà teelea, Wálà lɛ̀ɛ́ gbaa e tóó dɔ wà sɛ̀nɛ ɓo wè mɔ̀. Kpó-kpó ɓoa, sɛ̀nɛ ɓoò lɛ wɔ̃́ kpànazɛ̀ lɛ́ è ɓɔ mi làa ka. Yé mɔṹ lɛ kília, Wálà lɛ́ɛ̀ lo nɔ́ kɛ-pɛ̀ yɔɔ kɛ-mìà wà sɛ̀nɛ ɓo wè maà yé waà o sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ mɛ́ vɔ̀ɔ ka.​—Ààzáyà 1:15; 55:7 gèe.

Ì Kea Wala Lɛɛ E Too Dɔ Sɛnɛɓo We Seĩ Mɔ? viloa gɛ̃.

2. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ laa mɔ̀ kɔá sɛ̀nɛ ɓoa?

Sɛ̀nɛ ɓoò lɛ kɔà gbìnì Wálà lɛ̀ɛ zì dò ka. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, laa mɔ̀ kɔá sɛ̀nɛ ɓo kɔa kɛ-mì, Zìhóvà doó kpã́ã́ lɛ̀ɛ. (Máfìù 4:10; 6:9) Zéniía, yé nɔ́ kɔà niɓo kɛ̀ɛ laa mɔ̀ kɔá sɛ̀nɛ ɓo Zízɛ̀ tɔ́ yi, ɓii e ga kɔà sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ wɛ̃́ĩ̀. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 14:6) Zìhóvà làá naa kɛ kɔá kɛ sɛ̀nɛ ɓo wè lɛ́ ò mɛdã wáà kpɔ̀ o gé, wà à yé à bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ lɛɛ gèe pìà. Láà nàà kɔà sɛ̀nɛ ɓo wè é gó kɔa zò píéa ka.​—Máfìù 6:7; Fèlépĩ̀ã̀ 4:6, 7 gèe.

Kɔa kɛ-mì lɛ́ɛ̀ sɛ̀nɛ lɛ́ kɔà ɓo kɔa zò-píéa ma. (1 Sámìò 1:12, 13) Lɛ́ɛ̀ kɔa súo kɛ̀ kɔá sɛ̀nɛ ɓo à lɛ̀ɛ lúó séĩ́ ka. À dò lɛ́ e kélɛ̀ làapíé wà nyɛ́ŋɛ̀ipíé, é bɛ̀i, lébèlè lùò, ɛ̃́ɛ̃́ yé wɔ̃̀ nyɔ́ɔ̀ɔ áà ɓo kɔa làa ka.​—Sã́ã̀ 55:22; Máfìù 15:36 gèe.

3. Mɛ́ɛ́ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà ò mɔ́ɔ̀ pà-kíe-mɔ̀ kɛ̀?

Nù Wálà ká kɔ̀ɛ́ wá lɔ́ɔ́-lɔ̀ɔ̀, ɓii kɔa míá lɛ́ zò-dɔ̀ Wálà mɔ̀ wá o kɛ̀lɛ̀ɛ fĩ̀ã̀, ɛ̃́ɛ̃́ óò yéí si zò-yà-gé lɛ́ Wálà aà e wè dɔ̀á é nu à ká kpóṹlà zèea mɔ̀. (2 Témɔ́tè 3:1, 4; 2 Pílɛ̀ 3:3, 13) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, kɔáà nàà pà-kíe-mɔ̀ lɛ́ è kɔa fã̀ã́-wààa ká kɔa lèe-gé vɔ̀ kɛ̀lɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ o bɛ̃̀ɛ̃ óò nàà à ká nɔ́ kíli kɔa kɛ̀lɛ̀.​—Hííbúlù 10:24, 25 gèe.

 Yé kɔà mia nì lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ Wálà káa kɔaà kɛ tàà-kíe-píé kɛ-pìèa lɛ́ɛ̀ lo gbũù kɔa mɔ̀ kɛ kɔá nu Wálà ká kɔ̀ɛ. Zìhóvà là Kélá vɔ̀ wà pà-kíe-mɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ zi yiè búnùzɛ̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɛ kɔá gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓo kɔa lèe-gé vɔ̀ zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ kolo là. ​—Wólómà 1:11, 12 gèe.

4. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ ì bɛ̀i nuùá Wálà ká kɔ̀ɛ?

Íì bɛ̀i nuù Zìhóvà ká kɔ̀ɛ́ yé ɓaà i zò táá wɔ̃́ nì lɛ́ ɓaà mɛdã́ Wálà wè yía ka. I yɛ́lɛ́táá Wálà zì wɔ̃́ kɛ kɔ̀ nì, là lìè-wè, ɛ̃́ɛ̃́ là wè-dɔ̀-wè nìa ka. Yé kɔaà kɛ sɛ̀nɛ ɓo pìè kɔáà kɔa zò-tàà wɔ̃́ nìa yía, lɛ́ɛ̀ lo kɔa zò-píé paà Wálà zúo-ɓoò ká à zì lɔ̀-kɛ̀á wà gíkã́ wɛ̃́ĩ̀.​—Zásùà 1:8; Sã́ã̀ 1:1-3 gèe.

Íì bɛ̀i nɔ́ nuù Wálà ká kɔ̀ɛ́ yè ɓaà à wɔ̃̀ gɛ̃̀ wánà ká, ɛ̃́ɛ̃́ yé ɓaà i zò-dɔ à mɔ̀ɔ ka. Kɛɛ zò-dɔ̀à-mɔ̀ lɛ kélɛ̀ pɛ ɓéèe lɛ́ è à nàà ó à lé gbaa lɛ́ ɓe. Laa mɔ̀ i kɛ ɓà zò-dɔ̀à-mɔ̀ɔ lé gba pìà teele yé ɓaà kɛ lɛ̀ gɛ̃̀ pìà wɔ̃́ lɛ́ à kɛ̀ lɛ́ ì Wálà wɔ̃̀ si wánà káa làa ka.​—Máfìù 4:4; Hííbúlù 11:1, 6 gèe.

5. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ nù Wálà ká kɔ̀ɛ́ è lo gbũù à ká i mɔ̀?

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ kpàa mia lɛ ò lɔ̀-kɛ̀ à káa mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ka. Lɛ́ɛ̀ e zò kɛ̀ o píé yékɛ̀ pɛ nɔ́ɔ fé é o zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ wà o zì zò-dɔ̀ kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ mɔ̀ɔ wɔ̃̀ yí sìè. (Sã́ã̀ 91:1, 2, 7-10) Lɛ́ɛ̀ lìè-wè dɔ kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á mia yìì kɔ̀ lɛ́ è yílí kã kɔa kɛ̀ kéléŋ kèlèŋ wà kɔa zò-géli sɔ̀lɔ̀ ɓoò wìà wɔ̃̀ mɔ̀. Zìhóvà lɛ́ɛ̀ kɛ̀ɓe kɛ zì kpeĩ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ.​—Sã́ã̀ 73:27, 28; Zĩ́ĩ̀ 4:4, 8 gèe.