Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Zízɛ̀ e Wálà là Tò-mia-làa wɔ̃̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ nyɔ́ɔ̀ɔ é dieá pɛ séĩ́ là. Mɛ́ e Wálà là Tò-mia-làa ka? Zi kpɛɛ̀ lɛ́ è lo gbũáa i mɔ̀?