Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Zízɛ̀ e Wálà là Tò-mia-làa wɔ̃̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ nyɔ́ɔ̀ɔ é dieá pɛ séĩ́ là. Mɛ́ e Wálà là Tò-mia-làa ka? Zi kpɛɛ̀ lɛ́ è lo gbũáa i mɔ̀?