1. Mɛ́ e Wálà là Tò-mia-làa ka?

Mɛ́ Zízɛ̀ kɛ Kĩ́ĩ̀ kpeĩ kpó-kpó ka?MÁÀ. 1:40-42.

Wálà là Tò-mia-làa lɛ gòmɛ́nɛ̀ lɛ́ lɛ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yía Ka. Lɛ́ɛ̀ lo gòmɛ́nɛ̀ vɔ̀ séĩ́ ɓoò lɛ̀í tó à doó kpã́ã́ e dɔ gbaa o dɔ̀lɔ̀ mɔ̀. Lɛ́ɛ̀ lo à kɛɛ̀ tó wɔ̃́ lɛ́ Wálà è nàà à káa é kɛ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí wà kpóṹlà zèe. Wɔ̃́ làṹ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà là Tò-mia-làa mɔ̀ɔ lɛ sɛ̀. Lúó áà tó nɔ́ kɔ̀ɛ́ kɛɛ Wálà là Tò-mia-làa é mia zò dà gòmɛ́nɛ̀ kpeĩ wɔ̃̀ wɛ̃́ĩ̀. Lɛ́ɛ̀ lo kpóṹlà mìà séĩ́ kɛɛ̀ ó kɛ mia doó ka.Dànyá 2:44; Máfìù 6:9, 10; 24:14 gèe.

Laa mɔ̀ kĩ́ĩ̀ é kɛ ɓe kĩ́ĩ̀ dɔ-sɛ̀lɛ̀ là. Zìhóvà e e gbe, Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì, sí a kɛ Kĩ́ĩ̀ ká là Tò-mia-làa là.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 11:15 gèe.

2. Mɛ́ e Zízɛ̀ kɛ Kĩ́ĩ̀ kpeĩ kpó-kpó ka?

Wálà Gbe lɛ Kĩ́ĩ̀ kpeĩ kpó-kpó ka ɓii à zò lɛ sɛ̀ mia ka, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ kpeĩ kɛɛ̀ɛ kũ fũ̀ɛ̃́. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 1:14) Zéniía, lɛ mi mɛ́gágàzɛ̀ kpó-kpó ká kɛɛ é gbũ mia mɔ̀, ɓii lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí áà kpóṹlà zèe dɔ̀ ɓò. Lɛ̀ Zízɛ̀ e wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ɛ e ló lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí ɛ̃́ɛ̃́ e e yàlà sí Wálà kɔ̀ yiè yí é yà à gɛ̀nɛ̀. (Hííbúlù 10:12, 13) Lɛ̀ e kɛ gbaa kília, Zìhóvà e yíkɛ̀ gáà nɔ à lɛ̀ɛ kɛɛ é gbɛ̃̀ gbaa áà là dɔɔ ɓò.Dànyá 7:13, 14 gèe.

3. Deĩ̀ mìà lɛ́ wà Zízɛ̀ nì ò lo dɔɔ ɓoò?

Mia kù lɛ́ ò o si “Wálà-mìà púlúa” wà Zízɛ̀ nì óò lo dɔɔ ɓoò lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi. (Dànyá 7:27) Wálà-mìà-púlú bɛ̀ĩzɛ̀ lɛ́ o o sía lɛ́ o kɛ Zízɛ̀ là àpɔ́sɔ̀lɔ̀ vɔ̀ zò-dɔ̀à-mɔ̀ zɛ̀ɛ káa. Zìhóvà lɛ tĩã́ gɔ̃a wà loa zò-dɔ̀à-mɔ̀ zɛ̀ sí pìà Wálà-mìà púlú ká é ɓɔà pɛ́nɛɛ mɔ̀. Míá o kília óò wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ gɛ̀ɛ̀ zì gbĩ kpàlà ká lɛ̀ zí nɔ́ Zízɛ̀ e wɛ̀lɛ̀a ga kɛ̀lɛ̀ɛ lɛ́ ɓe.Zɔ̃̀ɔ̃́ 14:1-3; 1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 15:42-44 gèe.

Mia wɛ̀ɛɛ̀ lɛ́ ò lo lóò lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi? Zízɛ̀ e o sí là “ɓáá kù nyɔ̀nɔ́” vɔ̀. (Lúù 12:32) Óò lo kɛɛ mia 144,000 ka. Wà Zízɛ̀ nì óò lo tóò mia là kpóṹlà zèe.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 14:1 gèe.

4. Mɛ́ e kɛ lɛ̀ Zízɛ̀ e gbɛ̃̀ gbaa áà dɔ̀ɔ ka?

Wálà là Tò-mia-là e gbɛ̃̀ áà yɛ̀ɓo kɛ̀ kɛ̀ɛ̀ 1914 yi. * Lɛ̀ Zízɛ̀ e kɛ gbaa Kĩ́ĩ̀ káa, à zì wɔ̃́ bɛ̀ĩzɛ̀ lɛ́ a kɛɛ lɛ́ e kélɛ̀ e Sétɔ̃̀ wà là vɔ-mìàa dùò tã́ã̀ zèe. Wɔ̃́ e Sétɔ̃̀ wàa kpó-kpó ɓo, ɛ̃́ɛ̃́ e gbɛ̃̀ gbaa áà wɔ̃́ dà kpóṹlà zèe lɛ̀ séĩ́ mɔ̀. (Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 12:7-10, 12) É kã́ mɔ́ à lúó mɔ̀ɔ, mia wà wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃̀ aà kɛ gbaa gbùò kpó kpó ɓo. “Wɔ̃́ nì” lɛ́ e kélɛ̀ gèlè wà lɔ̀ɔ nì, é bɛ̀i, yáá yɔɔ̀ yɔɔ, ɛ̃́ɛ̃́ kpóṹlà kã̀ áà lo gìè nìa séĩ́ láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ Wálà là Tò-mia-làa lɛ́ɛ̀ lo e kɔ̀ wàà kpóṹlà wɔ̃̀ yí dɛɛ.Lúù 21:7, 10, 11, 31 gèe.

5. Mɛ́ Wálà là Tò-mia-làa è à kɛ̀?

Wálà wɔ̃̀ làṹ gèeè lòũ̀ ká kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ, láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ Wálà là Tò-mia-làa lɛ gbaa nupìà sɛ́lɛ́ gbɛɛ̀ gbɛɛ yí mìà kù gbùò zɛ̀ ká o kíe là doo. Mia kpóló-kpɔ̀-mɔ̀ zɛ̀ lɛ́ɛ́ kɔ́ɛ́í gbùò o nupìà o dìè ká Zízɛ̀ kɔ̀ wì. Wálà là Tò-mia-làa lɛ́ɛ̀ lo e kɔ̀ kpáà o là yé aà kɛ yìì yɔɔ lɛ́ e kpóṹlà zèe dɛɛ káa ɓopìà tã́ã̀a ka. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, mia séĩ́ lɛ́ ò nàà ó wɔ̃́ yiè sɔ̀lɔ̀ ɓo Wálà là Tò-mia-làa wìa, laa mɔ̀ ó zí ò bɛ̀i kɛɛ̀á Zízɛ̀ wè kɛ mìà ká à kɔ̀ wìa wɔ̃̀ mɛdã.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 7:9, 14, 16, 17 gèe.

Kɛ̀ɛ̀ 1,000 píéa, Wálà là Tò-mia-làa lɛ́ɛ̀ lo nuù wɔ̃́ bèĩzɛ̀ lɛ́ Wálà a yà mɔ́ e gé mia wɛ̃́ĩ̀a ka. Kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ Pálédáà ka. À léĩ́ tó pìàa, Zízɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo gbaa e dàa là Tò-mia-làa nɔɔ̀ e mɛ̀ĩ́ à lɛ̀ɛ. (1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 15:24-26) Íì mi dò dɔ lɛ́ i lo à naa í wɔ̃́ gèe à lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Wálà là Tò-mia-làa mɔ̀ɔ?Sã́ã̀ 37:10, 11, 29 gèe.

 

^ par. 6 Lɛ̀ Bàábò é wɔ̃́ gèe mɔ́ yi é gbɛ̃̀á kɛ̀ɛ̀ 1914 mɔ̀ɔ kèlè-kélé pìà lɛ kii lɛ́ ò si What Does the Bible Really Teach? lɛ́ɛ́ lóní pìà 215-218 yi.