Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 5

Kéa Wɔ̃́ Làṹ Yièa Lɛ́ɛ̀ Go Kpó-kpó Ɓo Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ̀?

Kéa Wɔ̃́ Làṹ Yièa Lɛ́ɛ̀ Go Kpó-kpó Ɓo Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ̀?

1. Mɛ́ɛ́ Wálà a mɔ́ɔ̀ kpóṹlà kɛ ɓo?

Zìhóvà e kpóṹlà nɔ gɔ̃a wà loa nì o lɛ̀ɛ. Kpóṹlà lɛ kɔa pà ka. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, lɛ̀ɛ́ gbaa mia bèĩzɛ̀ lɛ́ oo si Ádã̀ wà Íìà kɛ kɛɛ ó o sùu kɛ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi—ɓii Wálà aà là vɔ-mìà kɛ mɔ́ líé kɛɛ ó kɛ̀ɓe kɛ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi. (Zóò 38:4, 7) Kɛɛ Wálà e gɔ̃ bèĩzɛ̀ɛ yàlàɓo Pálédáà líàzɛ̀ lɛ́ ò si taapɔ̀ɔ̀-kɔ́ɛ́í lɛ́ e kɛ Ídĩ̀a mɔ̀. (Zɛ́nɛ́sè 2:15-17) Zìhóvà e zí lɛ́ Ádã̀ wà là nɔ́ɔ̀ɓé ò bɛ̀i kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ kɛɛ̀á zò-gé-li ká kpóṹlà zèea zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ.Sã́ã̀ 37:29; 115:16 gèe.

Bèĩzɛ̀ɛ, taapɔ̀ɔ̀-kɔ́ɛ́í lɛ́ e kɛ Ídĩ̀a lɛ́ nɔ́ e kɛ Pálédáà káa. E kɛ gɔ̃ wà e na bèĩzɛ̀ɛ mɔ̀ ó kpóṹlàa pa wà nɔ́ɔ̀ɓe nì ka. À kɛɛ̀ yía, e kɛ o mɔ̀ kɛɛ ó kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ kɛ é kɛ Pálédáà ka. (Zɛ́nɛ́sè 1:28) Kpóṹlà zèe yí lɛ̀ɛ́ lo sìè. Lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ mia gbunu pà ká wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ ka.Sã́ã̀ 104:5 gèe.

2. Mɛ́ɛ́ e kɛ lɛ́ kpóṹlà wá Pálédáà ká dɛɛ ka?

Ádã̀ wà Íì òó gbaa Wálà wè kɛ̀, à mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ Wálà e o lúó taapɔ̀ɔ̀-kɔ́ɛ́ía mɔ̀. Pálédáà e gini gbaa, ɛ̃́ɛ̃́ mi nɔ́ɔ fé dò lɛ̀ɛ́ bɛ̀i nɛ́ à mɔ̀ é nuá e mɛ̀ĩ́. Bàábòa láà gèe: “Wáà kpóṹlàa dɔ̀kɛ kɛ-pɛ̀ yɔɔ kɛ mì kɛ̀lɛ̀.”—Zóò 9:24, NWZɛ́nɛ́sè 3:23, 24 gèe.

Kéa Zìhóvà aà kã́ gbaa wɔ̃́ bèĩ́zɛ̀ lɛ́ a yà e gé á kɛ mia gbunu wɛ̃́ĩ̀a lɛ̀ɛ? Gbàaò! À ye lɛ́ yíkɛ̀ gáàa séĩ́ laa kɛ̀lɛ̀ɛ. Lɛ̀ɛ́ kɔ̃́ wɔ̃́ mɔ̀. (Ààzáyà 45:18). Lɛ́ɛ̀ lo mia sùu pɛ̀ kɛɛ̀ kɛɛ ó kɛ lɛ̀ zí a yà e gé ó kɛá bèĩ́zɛ̀ɛ lɛ́ ɓe.Sã́ã̀ 37:11, 34 gèe.

3. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Pálédáà è lo nuùá e mɛ̀ĩ́?

Zízɛ̀ lɛ́ e Wálà là kĩ́ĩ̀ káa zì líé-sí lùòa, Kpóṹlà zèe lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ Pálédáà ká zeĩ́. Yé gèlè lɛ́ ò si Ámàgɛ́dã́a áà dàa, Zízɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo Wálà là vɔ-mìà líé síì tó wáà mia séĩ́ lɛ́ o zò kó gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà mɔ̀ɔ sùu kàà. Yé áà kɛ kília, Zízɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo Sétɔ̃̀ dùo bĩ́-kɛ̀ì kɛ̀ɛ̀ 1,000 pie. Wálà-mìà óò lo laà pɛ sùu káá lùò ka, ɓii Zízɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo zi zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ ɛ̃́ɛ̃́ áà e zò kɛ̀ o pie. Óò lo kɛ̀ɓe yiè kɛɛ̀ wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ ká Pálédáà kpóṹlà zèe.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 20:1-3; 21:3, 4 gèe.

4. Mɛ́ɛ pɛ̃́ lɛ́ wàa è lo nyɛɛ̀a?

Mɛ́ɛ pɛ̃́ lɛ́ Wálà è lo kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ kɛɛ̀ɛ nyɛɛ̀á kpóṹlà zèe? Zízɛ̀ e pɛ́ “è lo à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀” lúó-léĩ́-tó-lùò aà ɓɔ kɔ̀ɛ́ɛ zɔ̃̀ɔ̃̀. Wɔ̃́ nì lɛ́ lɛ kɛpìà kpóṹlà zèe dɛɛ káa lɛ́ɛ̀ yílí kã mia wà kɛ̀ɓe wì ɛ̃́ɛ̃́ áà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ kɔa gbaa “lúó ko yàáa líé-nyɛ-lùò” yi.Máfìù 24:3, 7-14, 21, 22 gèe.

Kɛ̀ɛ̀ wáá doó píé lɛ́ Zízɛ̀ è lo dɔɔ̀ à ká lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí áà kpóṹlà mìà líé sìaà, lɛ́ɛ̀ lo wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ séĩ́ nyɛɛ̀. (Ààzáyà 9:6, 7; 11:9) É kã́ à zì kɛ̀ kĩ́ĩ̀ káa mɔ̀ɔ, Zízɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo yɛɓo kɛɛ̀ à kɛ̀ sálà-ɓò-Wálà-mɔ̀-mìà wũ-là-mì káa kpáá yi. Ɛ́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ lo míá ò lɔ̀-kɛ̀ Wálà káa wà sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ sòlóò. Yé aà kɛ kília, Wálà lɛ́ɛ̀ lo Zízɛ̀ kɛɛ̀ tó e yáá wà kòlò là ɛ̃́ɛ̃́ ga nì séĩ́ nyɛ tã́ã̀.Ààzáyà 25:8; 33:24 gèe.

5. Deĩ̀ mìà lɛ́ ò lo kɛ̀ɓe kɛɛ̀ Pálédáà lɛ́ è lo kɛɛ̀ tòò-líé-zàá yi?

Wálà là Tò-mìà-là kàa wìa, íì lo míá lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ Wálà ká, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ ò à nàà ó wɔ̃́ kɛ à zò dà zì píéa gɛ̃̀ɛ̃ yi

Míá lɛ́ ò Wálà wè kɛɛ̀ óò lo kɛ̀ɓe kɛɛ̀ Pálédáà. (1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 2:17) Zízɛ̀ e là tòà-píé-mìà vɔ kɛɛ ó míá lɛ́ o kpóló-kpɔ̀-mɔ̀ zɛ̀ɛ naa fɛ́fɛ́ le, ɛ̃́ɛ̃́ ó pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ kɛɛ ó kɛ Wálà zò-kṹ mìà ka. Dɛɛ káa, Wálà lɛ mia lɛ́ɛ́ kɔ́ɛ́í kù gbùò zɛ̀ pɛ̀ kɛpìà kɛɛ ó kɛ̀ɓe kɛ Pálédáà lɛ́ e tòò-líé-zàá yí kpóṹlà zèe. (Zɛfɛ̀náyà 2:3) Wálà là Tò-mia-là kà lɛ́ Zìhóvà là Kélá vɔ̀ ò pà-kíe-mɔ̀ kɛ̀ à wìa lɛ̀ mɔ̀ɔ, mia óò pɛ mɛdã é gbɛ̃̀á zí gɔ̃ è bɛ̀i kɛɛ̀ lee dɛ̃ wà nɛ́ dàa kpeĩ ká, ɛ̃́ɛ̃́ zí lee bɛ̃̀ɛ̃ è bɛ̀i kɛɛ̀ gɔ̃ na wà nɛ́ lèe kpeĩ káa mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀. Nɔ́ɔ̀ɓé wà o ye mìà óò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ o kíe bà, ɛ̃́ɛ̃́ óò pɛ mɛdã é gbɛ̃̀á zí ò bɛ̀i wɔ̃́ yiè sòlò ɓoòá wɔ̃́ làṹ yièa kóló làa mɔ̀.Maakà 4:1-4 gèe.