Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 8

Mɛ́ɛ́ Wálà À Mɔ́ɔ̀ À Tó Ɓo Kɛ-pɛ̀-yɔɔ Kɛɛ̀ Wà Wàa Nì Àà Mia Gɛ̃̀?

Mɛ́ɛ́ Wálà À Mɔ́ɔ̀ À Tó Ɓo Kɛ-pɛ̀-yɔɔ Kɛɛ̀ Wà Wàa Nì Àà Mia Gɛ̃̀?

1. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛɛ̀ gã̀ e gbɛ̃̀a?

Wálà aà tó mia waà líé-sí mia ká fɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ kɛ á zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ mia gbunu òó bɛ̀i wɔ̃́ è mia gɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ yí bɛ̀i

Kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛɛ̀ gã̀ e gbɛ̃̀ kpóṹlà zèe lɛ̀ Sétɔ̃̀ e nɛ̀ bèĩzɛ̀ɛ kɛɛ ka. Sétɔ̃̀ e kɛ bèĩzɛ̀ Wálà là vɔ-mì kpeĩ doó ka, kɛɛ “lɛ̀ɛ́ dɔ do wánà-wɔ̃̀ píé.” (Zɔ̃̀ɔ̃́ 8:44) E gbɛ̃̀ áà nàà gbìnì Wálà lɛ̀ɛ lɛ́ lɛ nɔ́ Wálà doó kpã́ã́ là pɛ káa ka. Sétɔ̃̀ e nɛ̀ kɛ lee bèĩzɛ̀ lɛ́ ò si Íìa lɛ̀ɛ, ɛ̃́ɛ̃́ e à tóó yí ɓo kɛɛ é Wálà wè tó kɛ é à ye zì wè kɛ. Ádã̀ e dà Íì píé wáà Wálà wè tò. Wɔ̃́ lɛ́ Ádã̀ e à kɛɛ e nu gbaa wàa wà ga ka.Zɛ́nɛ́sè 3:1-6, 19 gèe.

Lɛ̀ Sétɔ̃́ a kɛ lɛ́ Íì e Wálà wè tóa, e kɛ nìɛ̀ Wálà doó kpã́ã́ zì tò-mia-là ɛ̃́ɛ̃́ à kɛ̀ pɛ séĩ́ wũ-là-mì káa lɛ̀ɛ wɔ̃̀ gbɛ̃̀ pìà tã́ã̀. Mia gbàà là gbùò zɛ̀ wáà dà Sétɔ̃̀ píé wáà o wũ ɓò Wálà zì mia líé síàa wì. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ Sétɔ̃̀ aà kɛ gbaa “kpóṹlà zèe wũ-là-mì” ka.Zɔ̃̀ɔ̃́ 14:30; 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:19 gèe.

2. Kéa Wálà kɔ̀ kɛ pɔ̀ɔ̀ɔ píé e kɛ à mɔ̀?

Wálà kɛ yɛɓo séĩ́ lɛ kpeĩ. Mia gbunu wà Wálà là vɔ-mìà-vɔ̀ lɛ́ e o kɛɛ, bɛ̀i e kɛ o mɔ̀ ó Wálà wè kɛ kpeĩ le. (Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 32:4, 5) Wálà e kɔa kɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ sì dìè lɛ̀ɛ ká é gbɛ̃̀á wɔ̃́ yiè wà wɔ̃́ yɔɔ kɛɛ̀ mɔ̀. Zɔ̃̀ɔ̃̀ sì dìè lɛ̀ɛ e kília lɛ́ɛ̀ zí kɔà bɛ̀i lɔ̀-kɛ̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ à ká Wálà lɛ̀ɛ zì zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ.Zĩ́ĩ̀ 1:13-15; 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:3 gèe.

3. Mɛ́ Wálà aà mɔ́ɔ̀ à tó ɓo lɛ́ wàa lɛ́ tĩã́ ɓe?

Lúó kpuù píéa, Zìhóvà aà tó mia wáà nìɛ̀ à doó kpã́ã́ zì tò-mia-là lɛ̀ɛ. Mɛɛ wɛ̃́ĩ̀? Kɛɛ á zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ mia líé síì nɔ́ɔ fé lɛ́ à kɔ̀ wá à yía lɛ̀ɛ́ gbũ mia mɔ̀ gbɛɛ ɓo. (Ìkilisìásè 7:29; 8:9) Kɛ̀ɛ̀ 6,000 lɛ́ aà dìè mia ɓéèe zì kɛ̀ɓe yía, lɛ wɔ̃́ nìà kélá séĩ́-sèĩ̀ ka. Mia-wũ-là-mìà waà kɔ̃́ gèlè wà kɛ-wɔ̃̀-yɔɔ kɛɛ̀, é bɛ̀i, fùlu wà yáá nì ɓò tã́ã̀ mɔ̀.Zɛlèmáyà 10:23; Wólómà 9:17 gèe.

Wálà zì gòmɛ́nɛ̀ lɛ́ nɔ́ è gbũ míá ò o kɔ̀ yà à wìa mɔ̀ɔ, kɛɛ mia gbunu zì gòmɛ́nɛ̀ lɛ̀ɛ́ bɛ̀i à mɔ̀ á kɛ kíli. (Ààzáyà 48:17, 18) Lúó wá gbaa gbèĩ kɛɛ Wálà é mia gbunu zì gòmɛ́nɛ̀ séĩ́ ɓo lɛ̀i. Míá lɛ́ ò Wálà là líé-sì o ká kũ o zɔ̃̀ɔ̃̀ káa, lɛ́ nɔ́ ò lo tóò kpóṹlà zèea.Ààzáyà 11:9. Dànyá 2:44 gèe.

4. Mɛ́ Wálà zì zò-kũ̀-tã́ã̀a à to kɔáà kɛ̀?

Sétɔ̃̀ láà gèe kélɛ̀ mi nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ bɛ̀i gbinì Wálà lɛ̀ɛ dìè-kpàà-nyɛ̀à-mɔ̀ lɔ̀-kɛ̀á lɛ́ è go mi zò píéa ka. Íì lo à naà ɓá zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ nɛ̀ lɛ́ è à kɛ̀ɛ? Íì bɛ̀ia mɔ̀! Wálà zì zò-kũ̀-tã́ã̀ láà to kɔa séĩ́ kɔá zɔ̃̀ɔ̃̀ é kɛá kɔáà nàà Wálà zì líé-sì mia ká ká ɛ̃́ɛ̃́ mi gbunu zì líé-sì mia ká káa. Lɛ̀ zí lɛ́ kɔà kɔà kɛ̀ɓe kɛ̀áa lɛ́ɛ̀ kɔa zɔ̃̀ɔ̃̀ e kília zɔ̃̀ɔ̃̀.Zóò 1:8-12; Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 27:11 gèe.

5. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ kɔà bɛ̀i Wálà kũáa kɔa zɔ̃̀ɔ̃̀ ká kɔa zì Wũ-là-mì ka?

Kɔa zò-kṹ-wɔ̃̀ láà zɔ̃̀ɔ̃̀ é kɛá kɔaà nàà Wálà é kɛ kɔa wũ-là-mì káa

Kɔáà bɛ̀i Wálà síì kɔá wũ-là-mì ká yé kɔaà kɛ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánàzɛ̀ lɛ́ à gã̀ gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà wè lɛ́ e Bàábò káa yía naa pìè ɛ̃́ɛ̃́ kɔaà tò à píéa ka. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 4:23) Kɔáà bɛ̀i kɔa wũ ɓoò Sétɔ̃̀ là dɔ wì yé kɔaà kɔa kɔ̀ ɓo sɛ́lɛ́ líé-sí wɔ̃̀ wà gèlè nì o bàa ká, lɛ̀ zí nɔ́ Zízɛ̀ a kɛáa lɛ́ ɓe.Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:14 gèe.

Sétɔ̃̀ lɛ́ɛ̀ là yíkɛ̀ gáà si áà sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ kɛɛ̀ wà yìì kɔ̀ yɔɔ kɛ̀ áà ɓɛ̀lɛ̀. Yé kɔaà kɔa kɔ̀ ɓo wɔ̃́ sùua kɛɛ̀ bàa, kɔa ɓɛ́ĩ̀ nì wà kɔa lèe-gé vɔ̀ dò óò lo yéí síì kɔa mɔ̀, ɛ̃́ɛ̃́ wáà gèlè gɔ̃̀ kɔa ka. (1 Pílɛ̀ 4:3, 4) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, laa mɔ̀ kɔá kɔa zɔ̃̀ɔ̃̀ si. Kɔaà lo tóò míá lɛ́ ò lɔ̀-kɛ̀ Wálà káa píé? Kɔaà lo tóò Wálà zì lɔ́ɔ̀ lɛ́ lɛ gíkã́ wà lɔ̀-kɛ̀á zɛ̀ɛ píé? Yé kɔaà kɛ kília, kɔáà lo à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ wɔ̃́ Sétɔ̃̀ à gèe kélɛ̀ mi nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ bɛ̀i Wálà wè kɛɛ̀ lúó gáà yía lɛ nɛ̀ ka.1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 6:9, 10; 15:33 gèe.

Wálà là lɔ̀-kɛ̀-mia-ká láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kpó-kpó ɓo kélɛ̀ kɛ-pɛ̀ yɔɔ kɛɛ̀ wà wàa lɛ́ɛ̀ lo nyɛɛ̀. Míá lɛ́ o zì yìì ɓo kɔ̀ à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ óò wɔ̃́ nìà si wánà káa, óò lo kɛ̀ɓe yiè kɛɛ̀ kpóṹlà zèe wɔ́lɔ́ wɔ́lɔ́ ka.Zɔ̃̀ɔ̃́ 3:16 gèe.