Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 11

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lìè-wè-kpo Vɔ̀ Lɛ́ O Bàábò Yía Ò Gbũá Kɔa Mɔ̀?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lìè-wè-kpo Vɔ̀ Lɛ́ O Bàábò Yía Ò Gbũá Kɔa Mɔ̀?

1. Mɛ́ɛ́ kɔà mɔ́ɔ̀ zi zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ nàà?

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ lìè-wè-kpo nì o Bàábò yía ò bɛ̀i kɔa kɛɛ̀ tó kɔáà kɔa la-wɔ̃̀ míní sì lie?—SÃ́Ã̀ 36:9.

Mí e kɔa kɛɛ à gíkã́ã̀ lɛ é dieá kɔa là. Lɛ́ɛ̀ kpàa kɔa mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ká ɓii lɛ kɔa dàa lɛ́ à lɔ̀-kɛ̀ kɔa káa ka. Zéniía, lɛ̀ɛ́ gbaa à yà e gé kɛɛ kɔá tó kɔa dìè là. (Zɛlèmáyà 10:23) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ lɛ̀ zí nɔ́ nɛ́fú à nàà à yé mìà ó zi zɔ̃̀ɔ̃̀á à lɛ̀ɛ, lɛ́ kɔa bɛ̃̀ɛ̃ kɔà nàà Wálà é zi zɔ̃̀ɔ̃̀á kɔa lɛ̀ɛ kília. (Ààzáyà 48:17, 18) Lìè-Wè-Kpo vɔ̀ lɛ́ o Bàábò yía óò zi zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ. Wɔ̃́ e kília lɛ gbàá-pɛ̀ lɛ́ è go Wálà kɛ̀lɛ̀ɛ ka.​—2 Témɔ́tè 3:16 gèe.

Zìhóvà là lɔ́ɔ̀ɔ wà là lìè-wè-kpo vɔ̀ɔ óò pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á zí kɔà bɛ̀i kɛ̀ɓe kpeĩ kɛɛ̀á dɛɛ ká ɛ̃́ɛ̃́ zí kɔà bɛ̀i kɔa fɔ́nɔ́ wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ sɔ̀lɔ̀ ɓoòá tòò líé zàáa mɔ̀. Yé nɔ́ Wálà lɛ́ e kɔa kɛɛ, lɛ nɔ́ mɔṹ sɛ̀ kɛɛ kɔáa tóó dɔ zò-géli ká là zi zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ mɔ̀.​—Sã́ã̀ 19:7, 11; Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 4:11 gèe.

2. Mɛ́ e Lìè-Wè-Kpo vɔ̀ lɛ́ o Bàábò yía ka?

Lìè-wè-kpo vɔ̀ lɛ́ o Bàábò yía o wánà wɔ̃̀ gáná ka. Kɛɛ, Lɔ́ɔ̀ nì bɛ̃̀ɛ̃ o wɔ̃́ dò kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀ pie. (Dutɔ̀lɔ́nɔ́mè 22:8) Laa mɔ̀ kɔáa zì yɛ́lɛ́táá dà yɛɓo píé kɛɛ kɔá zí lɛ́ lìè-wè-kpo è yɛɓo kɛ̀á lé-dò yía yí ma. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 2:10-12) À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, Bàábòa lɛ́ɛ̀ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ kɛ̀ɓe lɛ nɔ̀-lɛ̀ɛ-pɛ̀ lɛ́ è go Wálà kɛ̀lɛ̀ɛ ka. Lìè-wè-kpo e kília lɛ́ɛ̀ bɛ̀i zi zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ kɔà yɛɓo kɛpìà, kɔa píé kɛ́ì, ɛ̃́ɛ̃́ yé kɔaà kɛ ló pìà kɔa gã̀píéa ka. Lɛ́ɛ̀ lo à kɛɛ̀ tó kɔáà kɔa dìè la wɔ̃̀ míní sì.​—Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 17:28 gèe.

3. Lìè-wè-kpo pèèlɛ-zɛ̀ kpɛɛ̀ lɛ́ laa bèĩzɛ̀ɛ ka?

Zízɛ̀ e wɔ̃́ gèe é gbɛ̃̀á lìè-wè-kpo pèèlɛ-zɛ̀ lɛ́ o kpànazɛ̀ kpó-kpó ɓoà mɔ̀. À béĩzɛ̀ɛ e lɛ́ɛ́ ɓo wɔ̃́ kpó-kpó lɛ́ laa mɔ̀ mia o kɛ wà kɛ̀ɓe yía là – lɛ́ e kélɛ̀ ó Wálà dɔ, ó lɔ̀-kɛ à ka, ɛ̃́ɛ̃́ ó là yɛɓo kɛ zò-dɔ̀à-mɔ̀ ka. Laa mɔ̀ kɔá tó lìè-wè-kpo bèĩzɛ̀ e kéa píé wɔ̃́ nɔ́ɔ fé  kɔá nàà kɔá kɛɛ kɛɛ̀ yi. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 3:6) Míá o zò lɛ lìè-wè-kpo e kéa píéa wà Wálà nì óò lo ɓɛ́ɛ là kɛɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ óò lo zò-géli wánà zɛ̀ wà kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ sɔ̀lɔ̀ ɓoò.​—Máfìù 22:36-38 gèe.

Lìè-wè-kpoa tò-ko-mɔ̀ zɛ̀ɛ lɛ́ɛ̀ zí zò-yà-gé è bɛ̀i kɛɛ̀á kɔà mia nì kɔa fĩ̀ã̀a zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ. (1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 13:4-7) Tò lìè-wè-kpo tò-ko-mɔ̀ zɛ̀ e kéa píé lɛ Wálà zì yìì mia ká kɔ̀ píé gɔ̃́ kɛɛ̀ ka. ​—Máfìù 7:12; 22:39, 40 gèe.

4. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ lìè-wè-kpo vɔ̀ lɛ́ o Bàábò yía ò gbũá kɔa mɔ̀?

Lìè-wè-kpo vɔ̀ lɛ́ o Bàábò yía óò pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia wà o kɔ̀-píé-mìà lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á lɛ̀ zí ò bɛ̀i dàá o kíe bà lɔ̀-kɛ̀á káa mɔ̀ (Kɔ̀lɔ́sĩ̀ã̀ 3:12-14) Zéniía, Wálà lé-wè lɛ́ɛ̀ e zò kɛ̀ mia wà o kɔ̀-píé-mìà píé pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ ká lìè-wè-kpo dò bɛ̃̀ɛ̃ yi–ye lɛ́ e kélɛ̀ lee wà gɔ̃ o kíe síì é kɛ tòá kíli ka.​—Zɛ́nɛ́sè 2:24 gèe.

Yé kɔaà tó wɔ̃́ lɛ́ Bàábò à zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ píéa, kɔáà bɛ̀i kɔa zò-kɛɛ̀ kɔa kɛ̀lɛ̀ pɔ̀ɔ̀ wà kɔa kpàà ká wɔ̃̀ pie. À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, míá ò mia si yɛɓo píéa óò mia lɛ́ ò to lìè-wè-kpo lɛ́ e Bàábò yí lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ́ kɛ̀ púlú wà kɛ̀ fã̀ã́-wàà zɛ̀ mɔ̀ɔ nàà. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 10:4, 26; Hííbúlù 13:18) Wálà lé-wè lɛ́ɛ̀ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ zeĩ́ é gbɛ̃̀á zí kɔa zò è bɛ̀i dàà ká pɛ kpó-kpó lɛ́ lɛ kɔa wɛ̃́ĩ̀ sɛ̀ɛ píé, ɛ̃́ɛ̃́ zí kɔa bɛ̀i kɔa kɔ̀ yàà ká ɓɛ́ɛ là lɛ́ e kɔà Wálà nì kɔa fĩ̀ã̀a wì é dieá kɔ̀ kɛ pɔ̀ɔ̀ làa mɔ̀.​—Máfìù 6:24, 25, 33; 1 Témɔ́tè 6:8-10 gèe.

Tò lìè-wè-kpo nì o Bàábò yía píé, lɛ́ɛ̀ lo gbũù kɔa mɔ̀ kɔá kɛ kéléŋ kèlèŋ. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 14:30; 22:24,25) À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, yé ɓaà tó wɔ̃́ lɛ́ Wálà là lɔ́ɔ̀ɔ à gèe é gbɛ̃̀á yɔ-mi-wɔ̃̀ dìè mi zò ká wɔ̃̀ mɔ̀ɔ píéa, lɛ́ɛ̀ mi la ga-yàà wà niɓo kɛ̀ yɔɔ nì kɛ̀lɛ̀. (Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 23:20) Zìhóvà láà to kɔaà yɔ-mì e ɓéĩ́ ka. (Sã́ã̀ 104:15; 1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 6:10) Pɛ́ lɛ́ Wálà zì lìè-wè-kpo à zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ, lɛ́ɛ̀ gbũ kɔa mɔ̀ tó kɔáà kɔa zò-kɛ̀ kɔa zì yìì kɔ̀ wà kɔa zì yɛ́lɛ́táá kɔ̀ pie. (Sã́ã̀ 119:97-100) Kɛɛ, Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ òó ɓɛ̀lɛyà nɔ nɔ́ ɓɔ̀ɔ Wálà zì yìì-ɓo-kɔ̀ɔ lɛ̀ɛ kɛɛ ó gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓo. Óò kɛ̀ kíli kɛɛ ó Zìhóvà ɓɛ̀lɛyà.​—Máfìù 5:14-16 gèe.