Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 15

Mɛ́ɛ Laa Mɔ̀ Ɓá Mɔ́ɔ̀ Ló Ɓo I Líé Ɓà Pɛ Mɛdã́a Ka?

Mɛ́ɛ Laa Mɔ̀ Ɓá Mɔ́ɔ̀ Ló Ɓo I Líé Ɓà Pɛ Mɛdã́a Ka?

1. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ ɓà Bàábò mɛdã́a teele è lo gbũùá i mɔ̀?

Wɔ̃́ dìè káa, wɔ̃́ nì lɛ́ ɓaà gɛ̃̀ é gbɛ̃̀á pɛ kpó-kpó lɛ́ Bàábò à zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ̃ mɔ̀ɔ aà i zì lɔ̀-kɛ̀ Zìhóvà ká mɛ́ kɛ gágà. Lɔ̀-kɛ̀á e kéa laa mɔ̀ ɓá kɛ áà fàà teele. (1 Pílɛ̀ 2:2) Ɓà kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ mɔ́ɔ̀ zò-dɔ̀à-mɔ̀ɔ dũù lɛ à mɔ̀, é kéa íì lo nuù Wálà ká kɔ̀ɛ́ teele yé ɓaà kɛ à lé-wè mɛdã́ pìà ka.Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:3; Zúdè 21 gèe.

Yé ɓaà kɛ fàa pìà Wálà dɔɔ̀ yía, ɓà zò-dɔ̀à-mɔ̀ mɛ́ lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ gágà. Zò-dɔ̀à-mɔ̀ lɛ́ɛ̀ lo gbũù i mɔ̀ kɛ í Wálà zò-kṹ-wɔ̃̀ kɛ. (Hííbúlù 11:1, 6) Lɛ́ɛ̀ lo à kɛɛ̀ kɛ í i sɔ̃̀ɔ yɔɔ wà i zì yìì kɔ̀ mɛ́ vɔ̀ɔ é kɛ kpeĩ.Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 3:19 gèe.

2. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ ɓà Wálà dɔɔ̀ɔ è bɛ̀i gbũùá mia yé o tóa mɔ̀?

Kà Zìhóvà ka fĩ̀ã bɛ̀i kɛɛ̀ kpó-kpó ɓo sɛ̀

Kpó-kpó ɓoa, íì lo à naà í wɔ̃́ ɓaà mɛdãa gèe mia yé o tóa lɛ̀ɛ - kɔa séĩ́ kɔa zò-gé lɛ́ɛ̀ li kɔá wɔ̃́ làṹ yiè gèe. Yé ɓaà kɛ Bàábòa mɛdã́ pìè teelea, íì lo bɛ̀i zí i zò-dɔ̀ɔ láa Zìhóvà mɔ̀, ɛ̃́ɛ̃́ wɔ̃́ làṹ yièa mɔ̀ɔ yíɓo kɔ̀ dɔɔ̀ Bàábòa yi.Wólómà 10:13-15 gèe.

Mia búnùzɛ̀ óò gbɛ̃̀ wáà wɔ̃́ làṹ yièa gèe o ɓɛ́ĩ̀ nì ɛ̃́ɛ̃́ o ɓɛ́ĩ̀ ye-mìà lɛ̀ɛ. À gèe gíkã́ ká. Ɓáá gbɛ̃̀ nɔ́ ɓɔ̀ɔ ɓáà gèe kélɛ̀ o zì gbìnì Wálà lɛ̀ɛ kɔ̀ɔ lɛ niɓo kɛ pìà, kɛɛ ì wɔ̃́ lɛ́ Wálà aà e wè dɔáa gèe o lɛ̀ɛ. Zéniía, à yí dɔ kélɛ̀ ɓà wɔ̃́ kɛ̀ zò-kɛ̀-sɛ̀ ká kɔ̀ lɛ́ɛ̀ mia zò si é dieá wɔ̃́ ɓà gèe o lɛ̀ɛ là.2 Témɔ́tè 2:24, 25 gèe.

3. Kà Wálà ka fĩ̀ã̀ kɛ kɔ̀ kpɛɛ̀ lɛ́ è bɛ̀i i zò-géliì?

Wálà lé-wè mɛdã́à lɛ́ɛ̀ lo gbũù i mɔ̀ kɛ í fàa Wálà wɔ̃̀ yi. Yé áà kɛ kília, kà Zìhóvà ka fĩ̀ã̀ lɛ́ɛ̀ bɛ̀i gbaa kɛɛ̀ kpó-kpó ɓo sɛ̀. Íì bɛ̀i kɛɛ̀ dìè ɓo à kɔ̀-píé-mìàa dò ka.2 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 6:18 gèe.

4. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ i bɛ̀i lóòá i líé wɔ̃́ nìa kɛɛ̀ ka?

Íì bɛ̀i fàaà i zì Wálà wɔ̃̀ kɛɛ̀ yí yé ɓaà kɛ Wálà lé-wè mɛdã́ pìà teelea ka. (Hííbúlù 5:13, 14) Ì Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ doó mì wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ kɛ kɛɛ kà à ye nì ká Bàábòa mɛdã́ kii lɛ́ ò si What Does the Bible Really Teach? a yí. Yé ɓaà kɛ Wálà lé-wè mɛdã́ pìà teelea, ɓà kɛ̀ɓe lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ sɛ̀ kpó-kpó ɓo.Sã́ã̀ 1:1-3; 73:27, 28 gèe.

Wɔ̃́ làṹ yièa lɛ́ɛ̀ go Zìhóvà lɛ́ e Wálà zò-géli-zɛ̀ káa kɛ̀lɛ̀. Íì bɛ̀i nuù à ká kɔ̀ɛ́ yé ɓaà kɛ nupìà là mia nì ká kɔ̀ɛ́ɛ ka. (Hííbúlù 10:24, 25) Yé ɓaà kɛ dɔ pìà gágà kɛ í Zìhóvà zò-dà-wɔ̃̀ kɛɛ, kɛɛ i i kɔ̀ fàa pìà í kɛ̀ɓe kpó-kpó lɛ́ lɛ kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ káa sɔ̀lɔ̀ ɓo. Wánà dìè káa, nù Wálà ká kɔ̀ɛ́ lɛ wɔ̃́ kpeĩ kpó-kpó lɛ́ ì bɛ̀i à kɛ̀ɛ ka.1 Témɔ́tè 1:11; 6:19 gèe.