Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 10

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Gbìnì Wálà Lɛ̀ɛ Wánàzɛ̀ɛ Dɔɔ̀ À Ka?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Gbìnì Wálà Lɛ̀ɛ Wánàzɛ̀ɛ Dɔɔ̀ À Ka?

1. Kéa gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánàzɛ̀ doó kpã́ã́ lɛ nɔ́ ɓe?

“Kà ka yɛ́lɛ́ kɛ ka dìè píé mia lɛ́ ò o dìè si dɔ̀-Wálà-lé-lá-mìà, lɛ́ o wá mɔṹ à káa wɛ̃́ĩ̀.”MÁFÌÙ 7:15.

Zízɛ̀ e pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ là-tòà-píé-mìà lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á gbìnì Wálà lɛ̀ɛ doó kpã́ã́ mɔ̀, gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánàzɛ̀ɛ. Lɛ kélɛ̀ zi lɛ́ è lo lɛ̀ lɛ́ kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ lɛ yía mɔ̀ɔ. Zízɛ̀ a gèe: Zí e kília “mia wɛ́lɛ́ ɓéĩ́ lɛ́ nɔ́ ò à gɛ̃̀ɛ.” (Máfìù 7:14) Wálà lɛ́ɛ̀ e kɔ̀-yà gbìnì à lɛ̀ɛ, lɛ́ nɔ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ à wè wánàzɛ̀ mɔ̀ɔ wì. Mia séĩ́ lɛ́ ò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà kpó-kpó káa o nuù lɛ o kíe là zò-dɔ̀à-mɔ̀ doó ka.Zɔ̃̀ɔ̃́ 4:23, 24; 14:6; Ìfísɔ̃̀ 4:4, 5 gèe.

2. Mɛ́ Zízɛ̀ a gèe é gbɛ̃̀á míá ò o dìè si là Tòà-píé-mìà, lɛ́ o wá mɔṹ à káa mɔ̀?

“Óò à gèe kélɛ̀ óò Wálà dɔ. Kɛɛ o zì kɛ-wɔ̃̀ láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ wɔ̃́ ò gèea wá wánà ka.”— TÁTƆ̀. 1:16.

Zízɛ̀ e lìè-wè dɔ kélɛ̀ mia lɛ́ ò o dìè si dɔ̀-Wálà-lé-là-mìà, lɛ́ o wá mɔṹ à káa óò lo là tòà-píé-mìàa là lílì kṹũ̀. Pɛ́lɛ̀ zèí zàá óò lo kɛɛ̀ lɛ̀ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ mìà lɛ́ ɓe. Wà Wálà kɛ̀ì mìà óò gèe píé kélɛ̀ o Zízɛ̀ là tòà-píé-mìà ka. Kɛɛ íì bɛ̀i mia sùua dɔɔ̀, zí kpó-kpó waa káa mɔ̀. Zi kpɛɛ̀ ka? Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ lɛ́ nɔ́ Zízɛ̀ là tòà-píé-mìà kpeĩ, lɛ́ ò o dɔ o yìì-kɔ̀ wà o sɔ̃̀ɔ̃ mɔ̀ɔ, ò go à yía.Máfìù 7:13-23 gèe.

3. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ ì bɛ̀i gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánàzɛ̀ mìàa dɔɔ̀ à ka?

O dɔ̀á sɔ́ɔ́li lɛ́ ì o dɔa mɔ̀ɔ gɛ̃̀ e ke:

  • Míá ò gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà káa, óò ɓɛ̀lɛyà nɔ Bàábòa lɛ̀ɛ ɓii lɛ Wálà lé-wè ka. Óò dɔ gágà kɛɛ ó tó lìè-wè lɛ́ e à yía pie. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ lɛ gbɛɛ é kã́ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ mia zì yɛ́lɛ́táá yía mɔ̀. (Máfìù 15:7-9) Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà wánà zɛ̀ òó wɔ̃́ doó gèe tó waà à gbɛɛ bɛ̃̀ɛ̃ kɛ̀.Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:17; 2 Témɔ́tè 3:16, 17 gèe.

  • Zízɛ̀ là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ óò Wálà tɔ́ lɛ́ e Zìhóvà káa ɓɛ̀lɛyà. Zízɛ̀ e Wálà tɔ́ ɓɛ̀lɛyà lɛ̀ a kɛ mia wa dɔɔ ka. E gbũ̀mɔ̀ nɔ mia lɛ̀ɛ o Wálà dɔ ɛ̃́ɛ̃́ e zí ò bɛ̀i sɛ̀nɛ ɓoòá kɛɛ Wálà tɔ́ é kɛ tɔ́ yiè káa zɔ̃̀ɔ̃̀ o lɛ̀ɛ. (Máfìù 6:9) Lɛ̀ i yía mɔ̀ɔ, gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà kpɛɛ̀ lɛ́ ò kɛ̀ mia wáà Wálà tɔ́ dɔ̀?Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:26; Wólómà 10:13,14 gèe.

  • Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ óò Wálà là Tò-mia-làa wɔ̃̀ gèe lòũ̀ ka. Wálà e Zízɛ̀ vɔ kɛɛ é wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà là Tò-mia-là mɔ̀ɔ gèe lòũ̀ ka. Wálà là Tò-mia-làa lɛ́ nɔ́ lɛ mia gbunu zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ káa. Zízɛ̀ e kɛ wɔ̃́ gèe pìà é gbɛ̃̀á à mɔ̀ teele é ló é ɓɔa à ga lùò mɔ̀. (Lúù 4:43; 8:1; 23:42, 43) A gèe là tòà-píé-mìà óò lo à wɔ̃̀ gèe lòũ̀ ka. Yé mi dò aà nu i píé áà wɔ̃́ gèè i lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Wálà là Tò-mia-làa mɔ̀ɔ, gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà kpɛɛ̀ dò lɛ́ ì bɛ̀i à gèe lɛ lèĩ̀ à mɔ́ɔ̀ mì ka?Máfìù 24:14 gèe.

  • Zízɛ̀ là tòà-píé-mìà kɔ̀ wá kpóṹlà yìì-kɔ̀ yɔɔ e kéa bà. Íì bɛ̀i o dɔɔ̀ o zì yìì kɔ̀ mɔ̀, ɓii òó o dìè dà sɛ́lɛ́ líé-sí wɔ̃̀ ɛ̃́ɛ̃́ pɛ́lɛ̀ zèí wɔ̃̀ kɛɛ̀ mɔ́ɔ̀ wèè-lé bà. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:16; 18:36) Zéniía, òó tó kpóṹlà zèe zì wɔ̃́ kɛ kɔ̀ wà o zì yìì-kɔ̀ lɛ́ è yílí kã mia wìa pie.Zĩ́ĩ̀ 4:4 gèe.

  • Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ɛ, lɔ̀-kɛ̀á dìè kpó-kpó lɛ́ o kɛ̀lɛ̀ o kíe nì wɛ̃́ĩ̀. Óò pɛ mɛdã Bàábò yí é gbɛ̃̀á zí ò bɛ̀i ɓɛ̀lɛyà nɔɔ̀á wè gbɛɛ gbɛɛ gèe mìà séĩ́ lɛ̀ɛ mɔ̀. Lɛ̀ bɛ̃̀ɛ̃ lɛ́ gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà nɛ̀ zɛ̀ɛ ò dɔá gágà wáà o kɔ̀ dà gèlè lɛ́ e kpóṹlà zèea bàa, gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà wánà zɛ̀ɛ òó wééá mɔ̀ ó o kɔ̀ dà wɔ̃́ sùua bà. (Maakà 4:1-3) Kɛɛ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánà zɛ̀ vɔ̀ɔ óò o dìè wà lúó ɛ̃́ɛ̃́ o kɛ̀lɛ̀ pɛ̀ si wáà gbũ̀mɔ̀ nɔ̀á mia lɛ̀ɛ, ɛ̃́ɛ̃́ wáà o fã̀ã́-wàà wè gèe.Zɔ̃̀ɔ̃́ 13:34, 35; 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 4:20 gèe.

4. Kéa íì bɛ̀i gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ɛ dɔɔ̀?

Gbìnì Wálà lɛ̀ɛ mìà kpɛɛ̀ lɛ́ wà pɛ séĩ́ ò zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ̃ gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Bàábò mɔ̀, lɛ́ ò Wálà tɔ́ ɓɛ̀lɛyà, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ ò Wálà là Tò-mia-làa wɔ̃̀ gèe lòũ̀ ká kélɛ̀ ye lɛ́ nɔ́ lɛ mia zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ káa? Mia kù kpɛɛ̀ lɛ́ ò lɔ̀-kèá zɔ̃̀ɔ̃̀ ɛ̃́ɛ̃́ wáà o dìè ɓò gèlè gɔ̃̀ɔ̃ɔ̃̀ bà? Ɓaà i yɛ́lɛ́tààa deĩ̀ mìà lɛ?1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 3:10-12 gèe.