Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 2

Deĩ̀ Lɛ́ E Wálà Ka?

Deĩ̀ Lɛ́ E Wálà Ka?

1. Mɛ́ɛ́ laa mɔ̀ kɔá mɔ́ɔ̀ gbini ɓo Wálà lɛ̀ɛ?

Wálà wánà zɛ̀ɛ lɛ́ lɛ pɛ séĩ́ séĩ́ kɛ mì káa. À zì zi-gbɛ̃̀pìà wá ɓe ɛ̃́ɛ̃́ à zì líé-nyɛ-pìà nɔ́ɔ fé lɛ́ɛ̀ ló kɛɛ̀ ɓe. (Sã́ã̀ 90:2) À ye lɛ́ wɔ̃́ làṹ yiè yiè lɛ́ lɛ Bàábò yía è go à kɛ̀lɛ̀ɛ. (1 Témɔ́tè 1:11) Wálà lɛ́ e kɛ̀ɓe nɔ kɔa lɛ̀ɛ. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, à doó kpã́ã́ lɛ́ laa mɔ̀ kɔá gbini à lɛ̀ɛ.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 4:11 gèe.

2. Zi Kpɛɛ̀ lɛ́ Wálà lɛ à ka?

Mi nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ Wálà gɛ̃̀ do, ɓii Wálà lɛ Gɛ̀ɛ̀ ka. À yí lɛ́ɛ̀ kélɛ̀ à zì kɛ̀ɓe kɔ̀ dièe lɛ pɛ ɓéèe séĩ́ lɛ́ e à kɛ kpóṹlà zèea là. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 1:18; 4:24) É kɛ bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ kília, kɔaà bɛ̀i zí Wálà lɛ kpó-kpó ɓo à káa dɔɔ̀ pɔɔ̀ nì lɛ́ e o kɛɛ kolo là. À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, yílí bɛɛ gbɛɛ̀ gbɛɛ wà yílí bĩ́ gbɛɛ̀ gbɛɛ lɛ́ kɔà gɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ óò wɔ̃́ gèe kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Wálà zì lɔ̀-kɛ̀á wà à zì gíkã́ mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀. Lɛ̀í wà tã́ã̀ o zì kɛ̀-gbùò-kɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ gèe kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á Wálà zì yíkɛ̀ gáàa mɔ̀.Wólómà 1:20 gèe.

Kɔáà bɛ̀i zeĩ́ wɔ̃́ búnùzɛ̀ mɛdãa é gbɛ̃̀á Wálà zì yìì kɔ̀ mɔ̀ yé kɔaà kɛ Bàábò gèe pìàa ka. À gɔ̃̀á dò lɛ́ e kélɛ̀, Bàábò lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ lɛ́ Wálà è nàà à ká ɛ̃́ɛ̃́ à yé lɛ́ lɛ̀ɛ́ naa à káa gèe kɔa lɛ̀ɛ. Zi lɛ́ zeĩ́ Wálà è yììa mia ká, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ̀ zí lɛ́ wɔ̃́ gbɛɛ̀ gbɛɛ è yɛá Wálà zò mɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ à gèe kɔa lɛ̀ɛ.Sã́ã̀ 103:7-10 gèe.

3. Kéa Wálà tɔ́ lɛ ɓe?

Zízɛ̀ à gèe: “Ko Dàa lɛ́ i lɛ̀ía, i tɔ́ è kɛ tɔ́ lɛ́ lɛ mia séĩ́ lɛ̀ɛ tɔ́ yiè káa ká.” (Máfìù 6:9) Mia óò Wálà si zi gbɛɛ̀ gbɛɛ ka. Kɛɛ à tɔ́ kpó-kpó lɛ nɔ́ doó kpã́ã́ã. Tɔ́ e kília óò à gèe wè gbɛɛ̀ gbɛɛ yí gbɛɛ gbɛɛ. Kuíí-wè gèe mìà óò tɔ́ɔ si “Jehovah.” Ɛ́ɛ̃́ mia búnùzɛ̀ bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ óò si “Yahweh.”Sã́ã̀ 83:18, New World Translation (NW), gèe.

Wálà tɔ́ doó e kília waà ɓo Bàábò búnù búnùzɛ̀ yí wáà wè lɛ́ e kélɛ̀ Ko Dàa-Mì, ɛ̃́ɛ̃́ Wálàa kpɔ̀ à lɛ mɔ̀. Kɛɛ lɛ̀ lɛ́ o Bàábò bèĩzɛ̀ɛ bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀, Wálà tɔ́ e kɛ à yí kélɛ̀ 7,000 lɛ́ ɓe. Zízɛ̀ a kɛ mia o Wálà tɔ́ dɔ lɛ̀ lɛ́ e kɛ Wálà wɔ̃̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìà o lɛ̀ɛ ka.Zɔ̃̀ɔ̃́ 17:26 gèe.

4. Kéa Zìhóvà lɛ́ɛ̀ kpàa kɔa mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀ ká?

Lɛ zí nɔ́ lɔ̀-kɛ̀á dàa e kéa lɛ wɔ̃́ kɛpìàa, lɛ́ Wálà bɛ̃̀ɛ̃ lɛ wɔ̃́ kɛpià kɔa zi tòò li é zàá wɔ̃́ yi è wɛ̃́ĩ̀a

Wàa lɛ́ e kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ Wálà lɛ̀ɛ́ kpàa kɔa mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀ ká? Mia búnùzɛ̀ óò gèe kélɛ̀ Wálà lɛ́ɛ̀ kɔa yídã wàa ɓèlèe ka. Kɛɛ wɔ̃́ nì ò gèea ye wá wánà ka.Zĩ́ĩ̀ 1:13 gèe.

Wálà lɛ́ɛ̀ à to mia wáà o dìè zò-kṹ-wɔ̃̀ kɛ̀. À kɛ̀ kíli yía, kɔa zò gé lɛ̀ɛ́ li kɛɛ kɔá gbìnì Wálà lɛ̀ɛ kṹ kɔa zɔ̃̀ɔ̃̀ ká? (Zásùà 24:15) Kɛɛ mia búnùzɛ̀ óò kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛ̀ mia ká kũ o zɔ̃̀ɔ̃̀ ka, pɛ́ a kɛ lɛ́ wàa aà kɛ gbaa gbùò lɛ̀ séĩ́ mɔ̀ɔ lɛ. Yé Wálà aà mia gɛ̃̀ wáà kɔ̀-dìèa là kɛ̀ mia dò káa lɛ́ɛ̀ à wàa kpó-kpó ɓo.Zɛ́nɛ́sè 6:5, 6 gèe.

Zìhóvà lɛ Wálà lɛ́ è kpàa kɔa mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀ káa ka. Láà nàà kɔá kɛ̀ɓe kɛ géli ka. Lɛ́ɛ̀ lo wàa wà míá lɛ́ ò kɛ̀ wàa áà nù mia gbimɔ̀ɔ séĩ́ sùu káà dɛɛ. Dɛɛ káa mɔ̀ɔ, pɛ́ Wálà aà mɔ́ɔ̀ à tó ɓo lɛ́ wàa lɛ tĩã́ ɓe e ɓéĩ́ káa yí yiè lɛ à ge. Kii e kéa pɛ mɛdã́ pìà 8 yía, kɔaà lo wɔ̃́ mɛdã́a é gbɛ̃̀á wɔ̃́ yí yiè e kília mɔ̀.2 Pílɛ̀ 2:9; 3:7, 13 gèe.

5. Zi Kpɛɛ̀ lɛ́ kɔà bɛ̀i nuùá Wálà ká kɔ̀ɛ́?

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ kɔa súo kɛ̀ kɔá nu à ká kɔ̀ɛ́ wèèá píé ká sɛ̀nɛ ɓoò ka. À zò lɛ kɔa séĩ́-séĩ́ kɔa píé doó doó le. (Sã́ã̀ 65:2; 145:18) Wálà zò wéè laa mɔ̀ kɛɛ é diè kɔa sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ là. Lɛ́ɛ̀ zí kɔa dɔá gágà kɔá à wè kɛɛ wɔ̃̀ yí dɔ, yé bɛ̃̀ɛ̃ kɔa pèlè tã́ã̀ lúó dò káa ka. À mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀ɔ, kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛ wɔ̃̀ é kɛ bɛ̃̀ɛ̃ kɔa yía, kɔáà bɛ̀i à mɔ̀ kɔá nu Wálà ká kɔ̀ɛ́, ɛ̃́ɛ̃́ kɔàà ye nì kɔa fĩ̀ã̀ é kɛ sɛ̀ kpó-kpó ɓo.Sã́ã̀ 103:12-14; Zĩ́ĩ̀ 4:8 gèe.

Yé nɔ́ Wálà lɛ́ e kɛ̀ɓe nɔ kɔa lɛ̀ɛ, laa mɔ̀ kɔá lɔ̀-kɛ à ká kpó-kpó ɓo é dieá mi nɔ́ɔ fé là. (Máà 12:30) Yé ɓaà i zì lɔ̀-kɛ̀ Wálà ká zɔ̃̀ɔ̃̀ pɛ mɛdã́a ká é gbɛ̃̀á à mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀, ɛ̃́ɛ̃́ wɔ̃́ lɛ́ è à gèea ɓáà kɛ̀ɛɛ, íì lo nuù Wálà ká kɔ̀ɛ́.1 Témɔ́tè 2:4; 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:3 gèe.