Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 1

Mɛ́ E Wɔ̃́ Làṹ Yièa Ka?

Mɛ́ E Wɔ̃́ Làṹ Yièa Ka?

1. Mɛ́ e wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ è go Wálà kɛ̀lɛ̀ɛ ka?

Wálà láà nàà mia ó kɛ̀ɓe kɛ zo-géli ká kpóṹlà zèe. E kpóṹlà wà pɛ séĩ́ lɛ́ lɛ à làa kɛ, ɓii láà lɔ̀-kɛ̀ mi gbunu káa wɛ̃́ĩ̀. Lúó wá gbaa gbèĩ kɛ Wálà é tòò líé-zàá pɛ̀-kɛ sɛ̀ mia lɛ̀ɛ lɛ̀ séĩ́ mɔ̀. Lɛ́ɛ̀ lo mia laà pɛ séĩ́ lɛ́ è nu wàa ká mia gbĩ mɔ̀ɔ kɛ̀lɛ̀.Zɛlèmáyà 29:11 gèe.

Bɛ̀i wá gòmɛ́nɛ̀ dò nɔ́ɔ fé mɔ̀ kɛɛ é wɔ̃́ nì lɛ́ o kélɛ̀ wɔ̃́ kɛ̀ gana ká, yáá wà ga nì o ɓo tã́ã̀. Kɛɛ wɔ̃́ làṹ yiè lɛ ɓe. Lúó wá gbaa gbèĩ, Wálà lɛ́ɛ̀ lo gòmɛ́nɛ̀ séĩ́ lɛ́ e kpóṹlà zèea ɓoò yíí-là à dìè zì gòmɛ́nɛ̀ ka. Yé aà kɛ kília, míá lɛ́ ò lo kɛɛ̀ Wálà zì dɔɔ wìà óò lo kɛ̀ɓe kɛɛ̀ zò-yà-gé wà kɛ̀ kéléŋ kèlèŋ kpó-kpó ka.Ààzáyà 25:8; 33:24; Dànyá 2:44 gèe.

2. Mɛ́ e wɔ̃́ làṹ yièa kɛ tíè-tíè wɔ̃̀ Ka?

Wàa lɛ́ɛ̀ lo nyɛɛ̀ nɔ́ yé Wálà áà kɛ-pɛ-yɔɔ kɛ mìà séĩ́ sùu káa ka. (Zɛfɛ̀náyà 2:3) Mɛ́ɛ pɛ̃́ lɛ́ wɔ̃́ nìa è lo kɛɛ̀? Wálà lé wè e wɔ̃́ gèe mɔ́ é gbɛ̃̀á wɔ̃́ lɛ́ lɛ kɛpìà dɛɛ ká lɛ́ è yílí kã mia wà kɛ̀ɓe wìà mɔ̀. Wɔ̃́ nì lɛ́ lɛ kɛpìà dɛɛ káa lɛ́ɛ̀ à zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ lúó lɛ́ Wálà è lo wɔ̃́ yɔɔ séĩ́ ɓoòá tã́ã̀a wá gbaa gbèĩ.2 Témɔ́tè 3:1-5 gèe.

3. Mɛ́ laa mɔ̀ kɔá kɛ?

Lɛ à mɔ̀ kɔá Wálà wɔ̃̀ mɛdã́ à lé-wè lɛ́ e Bàábò káa yi. Bàábòa lɛ kélɛ̀ kii lɛ́ kɔa zì lɔ̀-kɛ̀á dàà a vɔ kɔa píéa lɛ́ ɓe. Kii e kília lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ gèe kɔa lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀á zi kpeĩ lɛ́ kɔà bɛ̀i kɛ̀ɓe kɛɛ̀á dɛɛ ká, ɛ̃́ɛ̃́ zí kɔà bɛ̀i kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́ wɔ́lɔ́ kɛɛ̀á tòò-líé-zàá géli káa mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀. Wánà dìè ka, mia búnùzɛ̀ òó ló à naà ó i gɛ̃̀ ɓáà gbũ̀mɔ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓò kɛɛ i Bàábòa yí ma. Kɛɛ, wɔ̃́ yiè yiè lɛ́ɛ̀ lo tòò kɛɛ̀ líé zàáa lɛ sɛ̀, yékɛ̀ ɓá tó é die i là.Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 29:25; Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 14:6, 7 gèe.