Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 PƐ ZƆ̃̀Ɔ̃̀ PÌÀ 4

Deĩ̀ Lɛ́ E Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì Ka?

Deĩ̀ Lɛ́ E Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì Ka?

1. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Zízɛ̀ là kɛ̀ɓe gã̀ e gbɛ̃̀a?

Zízɛ̀ zì yììkɔ̀ nì kpɛɛ̀ lɛ́ a kɛ lɛ́ mia o kɛ ló pìà à pie?​—MÁFÌÙ 11:29; MÁÀ. 10:13-16.

É kã́ mi gbunu nɔ́ɔ fé mɔ̀ɔ, Zízɛ̀ lɛ́ nɔ́ e kɛ̀ɓe kɛ mɔ́ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí gɛ̀ɛ̀ ká kɛɛ ó tó à ye pìà kpóṹlà zèea. (Zɔ̃̀ɔ̃́ 8:23) Zízɛ̀ lɛ́ e pɔɔ̀ séĩ́ lɛ́ Wálà a kɛɛ líé káa, ɛ̃́ɛ̃́ e gbũ̀mɔ̀ nɔ̀ e dàa lɛ̀ɛ pɛ séĩ́ kɛɛ̀ɛ yi. À doó kpã́ã́ lɛ́ Wálà dìè kpó-kpó e à kɛɛ. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, óò Zízɛ̀ si Wálà Gbe “nɔ́ doó e kɛ à kɛ̀lɛ̀ɛ.” (Zɔ̃̀ɔ̃́ 1:14) Zízɛ̀ e kɛ Wálà là dɔ̀-lé-là mi ka, óò mɔ́ɔ̀ à sí ɓo “Wééa.”​—Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 8:22, 23, 30; Kɔ̀lɔ́sĩ̀ã̀ 1:15, 16 gèe.

2. Mɛ́ɛ́ Zízɛ̀ a mɔ́ɔ̀ nu ɓo kpóṹlà zèe?

Wálà e e Gbe zì kɛ̀ɓe sí lɛ́ a dà zúù lee-nɛ̀ doó lɛ́ à gɔ̃-wɔ̃̀ yí dɔɔ̀ lɛ̀ɛ́ gbaa kɛ à ká, lɛ́ ò si Meléa ge. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, Zízɛ̀ dàa lɛ̀ɛ́ gbaa kɛ mi gbunu dò ka. (Lúù 1:30-35) Zízɛ̀ e nu kpóṹlà zèe kɛɛ (1) é wɔ̃́ wánàzɛ̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà mɔ̀ɔ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ, (2) é zí lɛ́ kɔà bɛ̀i Wálà wé kɛɛ̀á yé bɛ̃̀ɛ̃ kɔa wàa ɓèlèpìà káa gɔ̃̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ, ɛ̃́ɛ̃́ (3) é e zì kɛ̀ɓe púlúa nɔ kɛ é kɔa “ɓo wɔ̃́ yɔɔ yi.”​—Máfìù 20:28 gèe.

3. Mɛɛ kɔà mɔ́ɔ̀ kɔa wũ-mɛ́ɓo pɛ̀ nàà?

Wũ-mɛ́ɓo pɛ̀ lɛ pɛ sɔ̃̀ɔ̃́ lɛ́ ò nɔ́ kɛɛ ó mi ɓo gã́ yí ga kɛ̀lɛ̀ɛ ka. (Ɛ́sélɔ̀ 21:29, 30) Ga wà kòlò là òó gbaa kɛ wɔ̃́ lɛ́ Wálà à yà mɔ́ e gé mia wɛ̃́ĩ̀a ka. Zi kpɛɛ̀ lɛ́ kɔà yí dɔ à ka? Wálà à gèe gɔ̃ bèĩzɛ̀ lɛ́ ò si Ádã̀a lɛ̀ɛ yé aà pɛ lɛ́ Bàábò à si “kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ” kɛɛ, lɛ́ɛ̀ lo gaà. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, Ádã̀ è gɔ̃̀á kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ kɛɛ̀ lɛ̀ɛ́ gɔ̃̀ gaà. (Zɛ́nɛ́sè 2:16, 17; 5:5) Bàábò láà gèe kélɛ̀ ga “e nu” kpóṹlà zèe Ádã̀ kolo là. À zì kɛɛ̀ yía, Ádã̀ e kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ wà ga lɛ́ à kolo làa nɔ̀ e sùu-là-mìà séĩ́ lɛ̀ɛ. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, kɔaà kɔa wũ-mɛ́ɓo pɛ̀ nàà kɛɛ é kɔa ɓo ga lɛ́ kɔa sɔ̀lɔ̀ ɓo Ádã̀ kolo làa kɛ̀lɛ̀.​—Wólómà 5:12; 6:23 gèe.

Deĩ̀ lɛ́ è lo wũ-mɛ́ɓo pɛ̀ɛ nɔ̀ɔ kɛɛ kɔá la ga kɛ̀lɛ̀? Yé kɔàa gaa kɛɛ kɔàa kɔa dìè tĩ́ kɔà kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ fɔ̀nɔ̀ nɔ kɛ. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, mia lɛ kɔa kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ kɛ̀ mìà káa dò nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ bɛ̀i e ɓɛ́ĩ̀ gbɛɛ zì kɛ-wɔ̃̀ yɔɔ fɔ̀nɔ̀ nɔ kɛɛ̀.​—Sã́ã̀ 49:7-9 gèe.

4. Mɛ́ɛ́ Zízɛ̀ a mɔ́ɔ̀ ga ɓo?

À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ lɛ̀ɛ́ gbaa kɛ à mɔ̀ é ga kɛ-pɛ̀ yɔɔ lɛ́ lɛ̀ɛ́ gbaa à dò nɔ́ɔ fé kɛɛ wɛ̃́ĩ̀. Kɛɛ Zízɛ̀ e ga mia gbɛɛ zì kɛ-pɛ̀ yɔɔ wɛ̃́ĩ̀. Wálà e e zì lɔ̀-kɛ̀á kpànazɛ̀ɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ lɛ̀ lɛ́ e Zízɛ̀ vɔ kɛɛ é ga kɔa zì kɛ-pɛ̀ yɔɔ wɛ̃́ĩ̀a ka. Zízɛ̀ bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ e e zì lɔ̀-kɛ̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ lɛ̀ e wéé e dàa wè mɔ̀ lɛ́ e là kɛ̀ɓe nɔ̀ kɔa wɛ̃́ĩ̀a ka.​—Zɔ̃̀ɔ̃́ 3:16; Wólómà 5:18, 19 gèe.

Ì Mɛɛ Zizɛ A Mɔɔ Ga Ɓo? viloa gɛ̃.

5. Mɛ́ Zízɛ̀ lɛ à kɛpìà dɛɛ ka?

Lɛ̀ lɛ́ Zízɛ̀ e kɛ kpóṹlà zèea, e kɛ yáá mìà la pìà, áà míá waà gaa wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ áà mia ɓo gã́ yi. À zì kɛɛ̀ yía, Zízɛ̀ e kɛ wɔ̃́ lɛ́ è lo tòò à kɛɛ̀ líé zàá míá lɛ́ ò à wè kɛ̀ɛ lɛ̀ɛ gɔ̃̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ pìà. (Máfìù 15:30, 31; Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:28) Lɛ̀ Zízɛ̀ e gaa Wálà e là kɛ̀ɓeà nɔ̀ à lɛ̀ɛ zeĩ́ gɛ̀ɛ̀ ká gbaa. (1 Pílɛ̀ 3:18) Lɛ̀ e kɛ kília, Zízɛ̀ e e yàlà kṹ gbaa Wálà kɔ̀ yiè yi, é tóá kíli kɛɛ Zìhóvà é yíkɛ̀ gáàa nɔ̀ à lɛ̀ɛ é dɔ gbaa kĩ́ĩ̀ ká kpóṹlà sɛ̀lɛ̀ séĩ́ là. (Hííbúlù 10:12,13) Dɛɛ káa Zízɛ̀ lɛ gbaa dɔ pìà kĩ́ĩ̀ ká lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi, ɛ̃́ɛ̃́ là tòà-pìà-mìà o gbaa wɔ̃́ làṹ yiè e kília gèe pìà lòũ̀ ká kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ mɔ̀.​—Dànyá 7:13, 14; Máfìù 24:14 gèe.

Lúó wá gbaa gbèĩ kɛɛ Zízɛ̀ é e zì yíkɛ̀ gáàa sí à kɛ̀ kĩ́ĩ̀ ká lè yi, kɛ é wàa séĩ́ wà míá lɛ́ ò nu wàa ká mia gbimɔ̀ɔ wɔ̃̀ séĩ́ nyɛ tã́ã̀. Yé aà kɛ kília, mia séĩ́ lɛ́ o zò-dɔ̀ɔ lɛ Zízɛ̀ mɔ̀, ɛ̃́ɛ̃́ wáà à wè kɛ̀ɛ óò lo kɛ̀ɓe yiè kɛɛ̀ Pálédáà kpóṹlà zèe.​—Sã́ã̀ 37:9-11 gèe.