Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

Zí Kii Lɛ́ɛ́ Bè Góó-gòò E Kéa È Bɛ̀i Gbũũ̀ã́ I Mɔ̀ɔ

Zí Kii Lɛ́ɛ́ Bè Góó-gòò E Kéa È Bɛ̀i Gbũũ̀ã́ I Mɔ̀ɔ

Kii lɛ́ɛ́-bè góó-gòò e kéa lɛ́ɛ̀ lo gbũ̀mɔ̀ nɔɔ̀ i lɛ̀ɛ kɛɛ í pɛ mɛdã́ zò-géli ká Wálà kii dìè lɛ́ e Bàábò káa yi. Wálà kii wè kpo dò lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ kii ɓɛ̀lɛ̀ kù vɔ̀ɔ léĩ́ tó pìà doó doó le. Wálà kii kpo e kília lɛ́ɛ̀ lɛ̀ dò zɔ̃̀ɔ̃̀ i lɛ̀ɛ Bàábò yi. À lɛ̀ mɔ̀ lɛ́ ì lo wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ lɛ́ à bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ lɛ e nyìɛ bóa-bóa ká kii ɓɛ̀lɛ̀ kpo gbɛ̃̀ pìàa yíɓòá gɛ̃̀ɛ̃̀ yia.

Yé ɓaà kɛ Bàábò kii kpo vɔ̀ɔ gèe pìàa ì i yɛ́lɛ́táá lɛ̀ zí ò wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ nì o kéa yíɓoáa yí. Zìhóvà là Kélá vɔ̀ɔ zò gé lɛ́ɛ̀ lo liì kɛɛ ó gbũ i mɔ̀ íì yɛ́lɛ́táá wɔ̃́ Bàábò à gèea yí kɛ ɓá yí ma.Lúù 24:32, 45 gèe.

À yí dɔ kélɛ̀: Kii séĩ́ lɛ́ o tɔ́ lɛ kii e kéa yía kɛ mìà lɛ́ o Zìhóvà là kélá vɔ̀ káa.