Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ È Go Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ!

Mɛ́ e wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ è go Wálà kɛ̀lɛ̀ɛ ka? Mɛ́ɛ́ kɔà mɔ́ɔ̀ à sí ɓo wánà ka? Kii lɛ́ɛ́ bè góó gòò e kéa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ búnùzɛ̀ lɛ́ o gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Bàábò mɔ̀ɔ yí ɓo.

Zí Kii Lɛ́ɛ́ Bè Góó-gòò E Kéa È Bɛ̀i Gbũũ̀ã́ I Mɔ̀ɔ

Kii lɛ́ɛ́-ɓè góó-gòò e kéa lɛ́ɛ̀ lo gbũ̀mɔ̀ nɔɔ̀ i lɛ̀ɛ kɛɛ í pɛ mɛdã́ zò-géli ká Wálà kii dìè lɛ́ e Bàábò káa yi Lɛ̀ gɛ̃̀ zí ì bɛ̀i à mɔ̀ í kii wè kpo gɛ̃̀á ɓà bàábò yía ká.

Mɛ́ E Wɔ̃́ Làṹ Yièa Ka?

Ì pɛ́ e wɔ̃́ làṹ yiè lɛ́ è go Wálà kɛ̀lɛ̀ɛ, pɛ́ a kɛ tíe-tíe wɔ̃̀ ká, ɛ̃́ɛ̃́ wɔ̃́ laa mɔ̀ ɓá kɛɛ mɛdã́.

Deĩ̀ Lɛ́ E Wálà Ka?

Kéa wálà tɔ́ lɛ ɓe ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ kpàa kɔa mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ ká?

Kéa Wɔ̃́ Làṹ Yièa Lɛ́ɛ̀ Go Kpó-kpó Ɓo Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ̀?

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ kɔa bɛ̀i à yí dɔɔ̀á kpó-kpó ɓo kélɛ̀ Bàábòa lɛ́ wánàzɛ̀?

Deĩ̀ Lɛ́ E Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì Ka?

Ì wɔ̃́ Zízɛ̀ a mɔ́ɔ̀ ga ɓo, pɛ́ e wũ-mɛ́ɓo pɛ̀ɛ ka, ɛ̃́ɛ̃́ wɔ̃́ Zízɛ̀ laa kɛ-pìà dɛɛ káa mɔ̀ɔ mɛdã́

Kéa Wɔ̃́ Làṹ Yièa Lɛ́ɛ̀ Go Kpó-kpó Ɓo Wálà Kɛ̀lɛ̀ɛ̀?

Bàábòa e wɔ̃́ gã̀-pɛ́ɛ́ é gbɛ̃̀á pɛ́ Wálà a mɔ́ɔ̀ kpóṹlàa kɛ-ɓo, lúó lɛ́ wàa è lo nyɛɛ̀á ɛ̃́ɛ̃́ pɛ́ lɛ́ tòò líé zàá è lo nuùáa mɔ̀.

Zò-dɔ̀à-mɔ̀ Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lɛ Ɓe Míá Waà Gaa Wɛ̃́ĩ̀?

Mɛ́ è kɛ̀ yé mia waà gaa ka? Kéa kɔáà lo nɔ́ kɔa lɔ̀-kɛ̀á mìà lɛ́ waà gaa gɛ̃̀ɛ̃̀ zeĩ́?

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Deĩ̀ lɛ́ e Kĩ́ĩ̀ ká Wálà là Tò-mia-làa wɛ̃́ĩ̀, ɛ̃́ɛ̃́ mɛ́ Wálà là Tò-mia-làa è lo à kɛɛ̀?

Mɛ́ɛ́ Wálà À Mɔ́ɔ̀ À Tó Ɓo Kɛ-pɛ̀-yɔɔ Kɛɛ̀ Wà Wàa Nì Àà Mia Gɛ̃̀?

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ kɛ-pɛ̀-yɔɔ kɛɛ̀ gã̀ e gbɛ̃̀á, ɛ̃́ɛ̃́ mɛ́ɛ́ Wálà aà mɔ́ɔ̀ à tó ɓo lɛ́ lɛ tĩã́ ɓe? Kéa wàa lɛ́ɛ̀ lo nɔ́ nyɛɛ̀?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ I Kɔ̀-píé-mìà Ò Bɛ̀i Kɛɛ̀á Géli-zɛ̀?

Zìhóvà, Wálà zò-gélià-zɛ̀, láà nàà mia wà o kɔ̀-píé-mìà ó kɛ zò-géli-zɛ̀. Ì lɛ́ɛ́-ɓo lìè-wè kpánazɛ̀ lɛ́ e Bàábòa yí gɔ̃ wà e na ɛ̃́ɛ̃́ nɔ́ɔ̀ɓé wà o mìà nì wɛ̃́ĩ̀a là.

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Gbìnì Wálà Lɛ̀ɛ Wánàzɛ̀ɛ Dɔɔ̀ À Ka?

Kéa gbìnì Wálà lɛ̀ɛ wánàzɛ̀ doó kpã́ã́ lɛ nɔ́ ɓe? Ì pɛ 5 lɛ́ lɛ gbìnì wálà lɛ̀ɛ wánà zɛ̀ mìà dɔ̀á káa gɛ̃̀.

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Lìè-wè-kpo Vɔ̀ Lɛ́ O Bàábò Yía Ò Gbũá Kɔa Mɔ̀?

Zízɛ̀ e wɔ̃́ gèe è gbɛ̃̀á pɛ̀ kɔà mɔ́ɔ̀ zi zɔ̃̀ɔ̃̀ mi lɛ̀ɛ nàà ɛ̃́ɛ̃́ lìè-wè-kpo pèèlɛ lɛ́ lɛ kpànazɛ̀ kpó-kpó ɓoa mɔ̀.

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Bɛ̀i Nuùá Wálà ká Kɔ̀ɛ?

É kɛá Wálà lɛ́ɛ̀ e tóó dɔ sɛ̀nɛ ɓo wè séĩ́ mɔ̀, ɛ̃́ɛ̃́ zi kɔà bɛ̀i sɛ̀nɛ ɓoòá, wà wɔ̃́ yé zeĩ́ kɔà bɛ̀i à kɛɛ̀ kɛ kɔá nu Wálà ká kɔ̀ɛ́ɛ yí-naa.

Mɛ́ E Wɔ̃́ Làṹ Yiè Lɛ́ À Gbɛ̃̀ɛ̃̀ Lɛ Gbìnì Wálà Lɛ̀ɛ Mɔ̀ɔ Ka?

Kéa lúó dò lɛ́ɛ̀ lo ɓɔɔ̀ lɛ́ mia séĩ́ ò lo dàà o kíe bà wáà gbìnì Wálà wánà zɛ̀ doó kpã́ã́a lɛ̀ɛ?

Mɛ́ɛ́ À Mɔ́ɔ̀ Wálà là Nù-kíe-bà Lɛ Ɓe?

Bàábòa lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ gèe é gbɛ̃̀á pɛ́ e kɛ ɛ̃́ɛ̃́ zí lɛ́ Kɛ́lɛ̀ì là tòà-píé-mìà wánàzɛ̀ɛ nuù laaá o kíe bàa mɔ̀.

Mɛ́ɛ Laa Mɔ̀ Ɓá Mɔ́ɔ̀ Ló Ɓo I Líé Ɓà Pɛ Mɛdã́a Ka?

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ ɓà Wálà, ɛ̃́ɛ̃́ à Lé-wèa dɔɔ̀ɔ è bɛ̀i gbũùa mia yé o tóa mɔ̀? Kà Wálà ka fĩ̀ã̀ kɛ kɔ̀ kpɛɛ̀ lɛ́ è bɛ̀i i zò-géliì?