Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Mɛ́ E Wálà Là Tò-mia-làa Ka?

Íì lo à gèe lɛ . . .

 • pɛ́ e i zò mɔ̀ɔ ká ?

 • lɛ̀ dò ká lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yí?

 • gòmɛ́nɛ̀ lɛ́ e lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yía ká?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

“Wálà lɛ́ e lɛ̀ía lɛ́ɛ̀ lo tò-mia-là yaà e kíe mɔ̀ lɛ́ à yí lɛ̀ɛ́ ló sìèa.”—Dànyá 2:44, New World Translation (NW).

“Waà nɛ́ gɔ̃ zɛ̀ nɔ ko lɛ̀ɛ; ɛ̃́ɛ̃́ gòmɛ́nɛ̀ lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ a kɔ̀là.”—Ààzáyà 9:6, NW.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

 • Lɛ́ɛ̀ kélɛ̀ gòmɛ́nɛ̀ kpeĩ kpó-kpó lɛ́ è bɛ̀i gbũ̀mɔ̀ nɔɔ̀ i dìè tĩ́ i lɛ̀ɛ.Ààzáyà 48:17, 18.

 • Lɛ́ɛ̀ kélɛ̀ kpóṹlà dɛɛ lɛ́ lɛ nu pìèa yía mia óò lo kɛɛ̀ kéléŋ-kèlèŋ wà zò géli zɛ̀.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 21:3, 4.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá pèèlɛ kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

 • Zízɛ̀ e wɔ̃́ lɛ́ Wálà là Tò-mia-là è lo à kɛɛ̀ɛ zɔ̃̀ɔ̃̀. Zízɛ̀ e zí lɛ́ là tòà-píé-mìà ò bɛ̀i sɛ̀nɛ ɓoò à ká kɛ Wálà là Tò-mia-là é nu ɛ̃́ɛ̃́ kɛ wɔ̃́ lɛ́ Wálà à nàà à káa é kɛ tã́ã̀ zèea zɔ̃̀ɔ̃̀. (Màfìu 6:9, 10) Zízɛ̀ e zí lɛ́ Zìhóvà è lo sɛ̀nɛ ɓo wèa zɛ nɔɔ̀ à káa zɔ̃̀ɔ̃̀.

  Lɛ̀ Zízɛ̀ e kɛ kpóṹlà zèea, e léɓèlè nɔ míá lɔ̀ɔ e kɛ o kɛpìèa lɛ̀ɛ, e yáá mìà la, ɛ̃́ɛ̃́ e mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀! (Máfìù 15:29-38; Zɔ̃̀ɔ̃́ 11:38-44) À kɛ̀ tòò líé zàá Wálà là Tò-mia-là wũ-là-mì káa, Zízɛ̀ e wɔ̃́ lɛ́ Wálà là Tò-mia-là e kília è lo à kɛɛ̀ là mia nì lɛ̀ɛ gɔ̃̀á zɔ̃̀ɔ̃̀ e yiè ka.Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 11:15.

 • Wɔ̃́ nì lɛ́ o kɛpìà kpóṹlà zèea óò zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ Wálà là Tò-mia-là lɛ́ɛ̀ lo nuù dɛɛ. Zízɛ̀ a gèe mɔ́ kɛ́lɛ̀ kɛ Wálà là Tò-mia-là é tĩã́ nuù zò-yà-gé ká kpóṹlà zèea, gèlè wà lɔ̀ɔ daà ɛ̃́ɛ̃́ kpóṹlà kã̀ áà lo gìè óò lo kɛɛ̀ kɛpia lɛ̀ séĩ́ mɔ̀.Máfìù 24:3, 7.

  Ko wɔ̃́ nì e kéa gɛ̃̀pìà áà kɛ̀ pɛ́nɛɛ. À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, kóò yí dɔ dìè ɓo kélɛ̀ Wálà là Tò-mia-làa lɛ nu pìà wɔ̃́ yɔɔ yɔɔ sùu nìa ɓoò tã́ã̀ dɛɛ.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Kɛ̀ɓe lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ kpɛɛ̀ Wálà là Tò-mia-làa wì kpóṹlà zèe?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo SÃ́Ã̀ 37:29ÀÀZÁYÀ 65:21-23 yi.