Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Mia Waà Gaa Óò Bɛ̀i Kɛɛ̀ Ɓe Kpó-kpó Ɓo Zeĩ́?

Mia Waà Gaa Óò Bɛ̀i Kɛɛ̀ Ɓe Kpó-kpó Ɓo Zeĩ́?

Íì lo à gèe . . .

  • m̀m̀?

  • gbàao?

  • lèĩ?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

Mia “óò lo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀.”—Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 24:15, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

Lɛ́ɛ̀ zò-yà-gé nɔ i lɛ̀ɛ yé ɓà lɔ̀kɛ̀á mìà waà gaa ka.—2 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 1:3, 4.

Lɛ́ɛ̀ lo i laà tùò-ga-lɛ̀ɛ kɛ̀lɛ̀.—Hííbúlù 2:15.

Lɛ́ɛ̀ lo kà ɓà lɔ̀kɛ̀á mìà nì lɛ́ waà gaa nù kíe là zeĩ́ mɔṹ zò-dɔ̀à-mɔ̀ kpó-kpó nɔɔ̀ i lɛ̀ɛ.—Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:28, 29.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá yààka kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Wálà lɛ́ e kɛ̀ɓe kɛ-mì káa. Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ Zìhóvà Wálà si “kɛ̀ɓe gòà-yí-tɔ̃̀eũ̀.” (Sã́ã̀ 36:9; Àpɔ́sɔ̀lɔ̀ 17:24, 25) Mí è kɛ̀ɓe nɔ tɛ́lɛ́pɛ̀ séĩ́ lɛ̀ɛ, bɛ̀i lɛ à mɔ̀ é kɛ̀ɓe nɔ mí aà gaa lɛ̀ɛ zeĩ́.

  • Wálà aà mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ mɔ́ zèe do. Bàáɓò e wɔ̃́ gɔ̃̀á sálàka gèe e gbɛ̃̀á mia dɛɛ dɛɛ wà mia kòlò kòlò ɛ̃́ɛ̃́ gɔ̃à wà lɔà nì mɔ̀—míá lɛ́ oo wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ kpóṹlà zèea ka. Lɛ̀ míáa gbú o gaà à lɛ̀ lɛ̀ɛ́ gbaa túó fɛ̃̀ɛ̃̀, kɛɛ o doó mi e lúó yììsɛ̀ kɛ e ɓɔ́à!—Zɔ̃̀ɔ̃́ 11:39-44.

  • Wálà láà nàà die ɓo á kɛ zeĩ́ kíli. Ga lɔ̀ɔ̀ nyɛɛ̃ɛ lɛ Zìhóvà mɔ̀; láà gɛ̃̀ e dàa-gbe ka. (1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 15:26) À “zò lɛ gélépìà à gé” kɛ é e dàa-gbe e kília kɔ̀ ɓo, e ga ɓo tã́ã̀ à zì mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀ ka. À zò lɛ yí teele kɛ é míá waà ga lɛ́ o à yɛ́lɛ́píéa wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ e o gɛ̃̀ wáà kɛ̀ɓe kɛ̀ zeĩ́.—Zóò 14:14, 15.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Mɛ́ e kɛ lɛ kɔà kòlò kɛ̀ ɛ̃́ɛ̃́ kɔáà gà?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo ZƐ́NƐ́SÈ 3:17-19WÓLÓMÀ 5:12 yi.