Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Deĩ̀ Kpó-kpó Lɛ́ Kpóṹlà Laa Kɛ̀lɛ̀?

Deĩ̀ Kpó-kpó Lɛ́ Kpóṹlà Laa Kɛ̀lɛ̀?

Íì i yɛ́lɛ́tàà kélɛ̀ . . .

  • lɛ Wálà ká?

  • lɛ mia gbunu ká?

  • lɛ mi dò gbɛɛ ká?

 BÀÁBÒA LÁÀ GÈE KPƐ̀?

“Kpóṹ là zèe lɛ̀ séĩ́ lɛ Kɛ-pɛ̀-Yɔɔ Kɛ-mìa” wì.—1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:19.

“Wálà Gbe e ɓíé mia là . . . kɛ é Dɛ́ɓò zì kɛ-yɛ̀ɓo yí sìè.”—1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 3:8, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

Lɛ́ɛ̀ pɛ́ a kɛ lɛ́ wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ lɛ kpóṹlà zèea gã̀ pɛ̀ɛ̀ deĩ́ le.—Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 12:12.

Lɛ́ɛ̀ à kɛ̀ kɔáà yí dɔ̀ wánà ká kélɛ̀ kɔà kpóṹlà zèe mɛ́ lɛ́ɛ̀ lo vɔ̀ɔ é kɛ sɛ̀.—1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 2:17.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá yààká kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Sétɔ̃̀ zì tò-mia-wũ-làa gáná aà kã́ à wì kɛ é dà. Zìhóvà aà e gã̀ gbɛ̃̀ tã́ã̀ kɛ é Sétɔ̃̀ la kɔ̀-kɛ̀-mia làa ɓo tã́ã̀. Aà e wè dɔá kélɛ̀ lɛɛ lo a kɛɛ “Dɛ́ɓò . . . yí sìè” ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ lo pɛ séĩ́ lɛ́ Sètɔ̃̀ aà sìèa bɛ̀i zeĩ.—Hííbúlù 2:14, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

  • Wálà aà Zízɛ̀ sí kɛɛ é líé-sí kpóṹlà ka. Zízɛ̀ lɛ tóo gbɛɛ é dieá dɛɛ ká kpóṹlà wũ-là-mì zò-píé-yɔɔ zɛ̀ lɛ́ è kpàa nɔ́ e dìè mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ káa là. É gbɛ̃̀ Zízɛ̀ zì kɛ gbaa Kĩ́ĩ̀ káa mɔ̀ɔ, Wálà é e wè dɔ wééa kélɛ̀: “Lɛ́ɛ̀ lo mia yéĩ̀zɛ̀ wà míá lɛ́ pɛ wá o kɛ́lɛ̀ɛ yéĩ̀ kuù . . . Lɛ́ɛ̀ lo o laà kɔ̀ dìè mia là wà wɔ̃́ kɛ̀ gana ká kɛ̀lɛ̀.”—Sã́ã̀ 72:13, 14.

  • Wálà lɛ̀ɛ́ nɛ̀ kɛ. Bàáɓòa a gèe séĩ́ séĩ̀ kélɛ̀: “Wálà lɛ̀ɛ́ bɛ̀i nɛ̀ kɛɛ̀.” (Hííbúlù 6:18) Yé Zìhóvà aà e wè dɔ wɔ̃́ dò ká a kɛɛ, lɛ kélɛ̀ wɔ̃́ e kília kɛɛ̀ɛ lɛ ɓɛ̃̀ɛ̃! (Ààzáyà 55:10, 11) Óò “lo kpóṹ là zèe wũ-là-mì yí lúò.”—Zɔ̃̀ɔ̃́ 12:31.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Kpóṹlà zèe lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ kpɛ yé waà à wũ-là-mìa yí lúóa ka?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo SÃ́Ã̀ 37:10, 11WƐ̀LƐ̀VÈLÉSƆ̃̀ 21:3, 4 yi.