Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Mɛɛ Kpó-kpó Lɛ́ È Nu Zò-géli Ká Mia Wà O Kɔ̀-píé-mìà O Fĩ̀ã̀?

Mɛɛ Kpó-kpó Lɛ́ È Nu Zò-géli Ká Mia Wà O Kɔ̀-píé-mìà O Fĩ̀ã̀?

Ɓaà i yɛ́lɛ́tááa . . .

  • lɔ̀kɛ̀à mɔ̀ lɛ?

  • pɛlèe lɛ?

  • pɛ dò gbɛɛ lɛ?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

“Mia lɛ́ ò Wálà lé-wè ma, wáà à kɛ̀ɛ, zò géli lɛ o kɛ̀lɛ̀!”Lúù 11:28, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

Lɔ̀kɛ̀à mɔ̀ dìè tĩ́ gɛ̃̀ɛ̃.Ìfísɔ̃̀ 5:28, 29.

Bɛ̀lɛyà dìè kpó-kpó sɔ̀lɔ̀ ɓoò.Ìfísɔ̃̀ 5:33.

Yà yɔ̀lɔ̀ yɔ̀lɔ̀ kìì yí wánà zɛ̀ sɔ̀lɔ̀ ɓoò.Máà 10:6-9.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá pèèlɛ kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Wálà lɛ́ e mia kɔ̀-píé-mìà wɔ̃̀ gã̀ gbɛ̃̀ tã́ã̀a. Bàáɓò láà gèe: “mia kɔ̀-píé-mìà séĩ́-séĩ́ . . . ó o tɔ́ sɔ̀lɔ̀ ɓo” Zìhóvà Wálà kolo là. (Ìfísɔ̃̀ 3:14, 15) À yí lɛ́ɛ kélɛ̀, mia kɔ̀-píé-mìà wɔ̃̀ yaà lɛ e kíe lé ɓii Zìhóvà lɛ́ e à kɛɛ. Mɛ́ɛ́ e wɔ̃́ nìa kɛ kpànazɛ̀?

    I yɛ́lɛ́táá yi: Yé baà kɛ léɓèlè nɛ́ĩ́ nɛ̀ĩ̀ ɓèlè pìè lɛ́ ɓà nàà í pɔɔ̀ lɛ́ wa kɛáa dɔɔ, deĩ̀ lɛ́ i lo a wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ kɛɛ̀? Kpó-kpó ɓoa, mí e léɓèlèa kɛɛ lɛ.

    Zi nɔ dooa káa, yé kɔaà naa kɔá wɔ̃́ nì lɛ́ ò nu zò géli ká mia kɔ̀-píé-mìà fĩ̀ã̀a dɔɔ, lɛ sɛ̀ kɔá lɛ̀ gɛ̃̀ Zìhóvà lɛ́ e mia kɔ̀-píé-mìà wɔ̃̀ yà kíe lé gã̀ gbɛ̃̀ tã́ã̀a pie.Zɛ́nɛ́sè 2:18-24.

  • Wálà lɛ́ɛ̀ kpàa i mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ wɛ̃́ĩ̀. Lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ gíkã́ zɛ̀ kɛ mia wà o kɔ̀-píé-mìà ó Zìhóvà là lìè-wè lɛ́ à nɔɔ̀ lɛ à Lé-wè yía naa. Mɛɛ wɛ̃́ĩ̀? “Ɓii lɛ́ɛ̀ kpàa ka mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ yía wɛ̃́ĩ̀.” (1 Pílɛ̀ 5:6, 7) Ka mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ lɛ kpó-kpó ɓo Zìhóvà zò pie—ɛ̃́ɛ̃́ là lìè-wèa lɛ́ɛ̀ yɛɓo kɛ teele!Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 3:5, 6; Ààzáyà 48:17, 18.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ i bɛ̀i kɛɛ̀á lee dɛ̃, gɔ̃ na, ɛ̃́ɛ̃́ nɛ́-ye-mì kpeĩ ka?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo ÌFĺSƆ̃̀ 5:1, 2 wà KƆ̀LƆ́SĨ̀Ã̀ 3:18-21 yi.