Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Mɛ́ɛ̀ Zàá Lɛ́ Kɔà Bɛ̀i Wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ Kpànazɛ̀ Lɛ́ O Gbɛ̃̀ɛ̃̀ Lɛ Kɛ̀ɓe Mɔ̀ɔ Yíɓoá Nì Gɛ̃̀ɛ̃ Yi?

Mɛ́ɛ̀ Zàá Lɛ́ Kɔà Bɛ̀i Wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ Kpànazɛ̀ Lɛ́ O Gbɛ̃̀ɛ̃̀ Lɛ Kɛ̀ɓe Mɔ̀ɔ Yíɓoá Nì Gɛ̃̀ɛ̃ Yi?

Kéa o yíɓoá nì . . .

  • lɛ sɛ́lɛ́-líé-sí-mìà kɛ̀lɛ̀?

  • lɛ wálà-mìà-líé-sí-mìà kɛ̀lɛ̀?

  • lɛ Bàáɓòa yí?

 BÀÁƁÒA ƁƐ̃̀Ɛ̃-MÌÀA DOÓ MÌ À GÈE WÁLÀ LƐ̀Ɛ

“Wɔ̃́ yí ma nɔ m lɛ̀ɛ . . . I lé-wè lɛ wánàzɛ̀.”​—Sã́ã̀ 119:144, 160, New World Translation (NW).

Bàáɓòa lɛ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ yíɓo pìè mia lɛ́ɛ́ kɔ́ɛ́í kù gbùò zɛ̀ lɛ̀ɛ.

Ɓáà nàà í kɛ o dò ká?

Wɔ̃́ kɛ-kɔ̀-gɛ̃̀pìà yé ò si jw.org® lɛ́ɛ̀ bɛ̀i gbũũ̀ i mɔ̀.

Ì pɔɔ̀ nì lɛ́ o fã̀ã̀ làa GÈE

Ì pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ vɔ̀ɔ SÍ I LƐ̀Ɛ

 WƐ̃́Ĩ́-LƆ̀Ɔ KPÀNAZƐ̀ NÌ O KÉA YE KPƐƐ̀ LƐ́ À KPÀÀ LƐ I MƆ̀ KPÓ-KPÓ ƁO?

  • Kɛ̀ɓe yíɓoá lɛ́ɛ mɛɛ ka?

  • Laa mɔ̀ kɔá Wálà gã́ kṹ wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ è ɓɔ kɔa làa wɛ̃́ĩ̀?

  • Mɛ́ è kɛ̀ yé mi aà gaa ka?

Ì zí Bàáɓòa e wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ vɔ̀ o kéa yíɓo à káa naa jw.org/mev là.

(Ì lo BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)