Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Tòò Líé Zàá Gɛ̃̀ À Ka?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ Ì Tòò Líé Zàá Gɛ̃̀ À Ka?

Kɔà kpóṹlàa lɛ́ɛ̀  . . .

  • lo tóò nɔ́ lɛ̀ zí laa lɛ ɓe?

  • lo sìè wɛlɛ yɔɔ zɛ̀?

  • lo kɛɛ̀ kpeĩ?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

“Wálà . . . Lɛ́ɛ̀ lo o nyìɛ-yíí sòlóò o nyìɛ féfé le. Ga nɔ́ɔ fé dò lɛ̀ɛ́ ló gbaa kɛɛ̀ ɓe. Yà yéĩ̀zɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ gbóó-wè, e bɛ̀i wàa gbɛɛ dò nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ ló gbaa kɛɛ̀ ɓe. Pɔɔ̀ zii zii lɛ́ e kɛ ɓea séĩ́ aà die gbaa.”Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 21:3, 4, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA YÍ LƐ́Ɛ MƐƐ KÁ I LƐ̀Ɛ

Íì lo yɛɓo lɛ́ à yí laa mɔ̀ɔ kɛɛ̀ i zò dà zì pie.Ààzáyà 65:21-23, New World Translation (NW).

Yáá ɛ̃́ɛ̃́ wàa dò nɔ́ɔ fé lɛ̀ɛ́ ló gbaa kɛɛ̀ ɓe.Ààzáyà 25:8; 33:24.

Ka i kɔ̀-píé-mìà wà i ɓɛ́ĩ̀ nì káà lo kɛ̀ɓe lɛ́ à léĩ́ tó pìè wá ɓea kɛɛ̀ géli wà kpɛ̀ɛ ka.Sã́ã̀ 37:11, 29.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá pèèlɛ kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Bɛ̀i lɛ Wálà mɔ̀ kɛ wɔ̃́ lɛ́ áà e wè dɔáa á kɛ. Bàáɓò yía, óò Zìhóvà doó kpã́ã́ si mí “yíkɛ̀ gáàa séĩ́ lɛ ı kɛ̀lɛ̀ ɓɛ,” ɓii à zì yíkɛ̀ gáàa tìá-pìè wá ɓe. (Wɛ̀lɛ̀vèlésɔ̃̀ 15:3) À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, lɛ́ɛ̀ bɛ̀i à mɔ̀ kpó-kpó ɓo é tó e wè là kɛ é kɔà kpóṹlà zèe bɛ̀i é kɛ sɛ̀. Lɛ̀ zí nɔ́ Bàáɓò à gèea, “bɛ̀i lɛ Wálà mɔ̀ kɛ é pɛ séĩ́ kɛ.”Máfìù 19:26.

  • Lɛ Wálà gé kɛ é wɔ̃́ lɛ́ aà e wè dɔáa á kɛ. À gɔ̃̀á gɛ̃̀ e ke, Zìhóvà “zò lɛ́ɛ̀ gèlè à gé” kɛ é míá waà gaa wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀.Zóò 14:14, 15.

    Bàáɓò láà zɔ̃̀ɔ̃̀ zénií kélɛ̀ Wálà Gbe Zízɛ̀ e yáá mìà la. Mɛ́ɛ́ a mɔ́ɔ̀ à kɛɓo kíli? Ɓii a naa á kɛ nɔ́ kíli. (Máà 1:40, 41) Zízɛ̀ e kɛ e Dàa zì yìì kɔ̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìà mia lɛ̀ɛ kpeĩ le lɛ̀ e a naa é gbũ mia yéĩ̀zɛ̀ mɔ̀ɔ ka.—John 14:9.

    À mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀ɔ, kɔáà bɛ̀i à gɛ̃̀ɛ̃ wánà ká kpó-kpó ɓo kélɛ̀ Zìhóvà wà Zízɛ̀ óò nàà ó gbũ kɔa mɔ̀ kɛ kɔá kɛ̀ɓe kɛ géli wà kpɛ̀ɛ ká tòò líé zàá!Sã́ã̀ 72:12-14; 145:16; 2 Pílɛ̀ 3:9.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Wálà è lo kɔà kpóṹlàa bɛ̀i à ká é kɛ sɛ̀?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo MÁFÌÙ 6:9, 10DÀNYÁ 2:44 yi.