Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ I Bàáɓòa Gɛ̃̀ À Ka?

Zi Kpɛɛ̀ Lɛ́ I Bàáɓòa Gɛ̃̀ À Ka?

Íì lo à gèe lɛ  . . .

  • mia gíkã́ dòló dòló kii ká?

  • pĩ̀ã̀ kii ɓɔ̀ɔ ká?

  • Wálà lé-wè ká?

 BÀÁƁÒA LÁÀ GÈE KPƐ

“Pɛ séĩ́ lɛ́ à ɓɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ lɛ Wálà kii yía, Wálà lɛ́ e à dà mia zò píé kɛ ó ɓɛ̃̀ɛ̃.”2 Témɔ́tè 3:16, Wè-Dɔ-Wè Dɛɛ.

WƆ̃́ NÌA SÌ WÁNÀ KÁ LƐ́Ɛ̀ BƐ̀I MƐƐ KƐƐ̀ I LƐ̀Ɛ

Lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ kpànazɛ̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ kɛ̀ɓe mɔ̀ɔ yíɓo i zò-dà-zì pie.Pɔ́lɔ́vɛ́ɛ̀ 2:1-5, New World Translation (NW).

Lɛ́ɛ̀ zí i bɛ̀i kɛ̀ɓe kɛɛ̀á kpeĩ teelea zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ zɛ̀ɛ zɔ̃̀ɔ̃̀.Sã́ã̀ 119:105, NW.

Lɛ́ɛ̀ nu tòò líé zàá mɔũ̀ zò-dɔ̀à-mɔ̀ ka.Wólómà 15:4.

 KƆÁÀ BƐ̀I WƆ̃́ LƐ́ BÀÁƁÒ À GÈEA SÍÌ KPÓ-KPÓ ƁO WÁNÀ KÁ?

M̀m̀, à yíɓoá yààká kpó-kpó wɛ̃́ĩ̀:

  • Zí ò wèèá o kíe nì wè mɔ̀ɔ lɛ lé pa zɛ̀. Mia gbɛɛ gbɛɛ 40 o Bàáɓòa ɓɛ̃̀ɛ̃ kɛ̀ɛ̀ 1,600 pie. Míá o kília búnùzɛ̀ òó gbaa bɛ̃̀ɛ̃ o kíe nì gɛ̃̀. Kɛɛ wɔ̃́ séĩ́ lɛ́ wa ɓɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ Bàáɓòa yía lɛ nɔ́ doo, e wũ-là-wè doó ka.

  • Wɔ̃́ gã̀ pɛ́ɛ́ pìà púlú. Míá ò wɔ̃́ gã̀ pɛ̀ɛ̀ɛ óò wà mia nì pèlèpìà là kpàà nɔ́ zále. Kɛɛ, Bàáɓò ɓɛ̃̀ɛ̃-mìà óò o dìè zì niɓo wa kɛɛ ɛ̃́ɛ̃́ wà sɛ́lɛ́ a kɛɛ wɔ̃̀ ɓɛ̃̀ɛ̃ wánà kpó-kpó ka.2 Káníkɔ̀ 36:15, 16; Sã́ã̀ 51:1-4, NW.

  • Tòò líé zàá wɔ̃̀ gèeè zò-dɔ̀à-mɔ̀ zɛ̀. Bàáɓò e kɛ̀ɛ̀ 200 tó líé a gèe sɛ́lɛ́ zii lɛ́ ò si Báɓɛ́lɔ́ũ̀a yí lɛ́ɛ̀ lo sìè. (Ààzáyà 13:17-22) Lɛ̀ɛ́ gbaa nɔ́ lɛ́ɛ́ ɓo zí Báɓɛ́lɔ́ũ̀ yí è lo sìè à káa doó là, kɛɛ e mí è lo à yí sìèa tɔ́ gèe!Ààzáyà 45:1-3.

    Tòò líé zàá wɔ̃̀ nì lɛ́ Bàáɓò a gèe mɔ̀ɔ búnùzɛ̀ aà kɛ é ló é ɓɔá o léĩ́ tó pìà. Ḿ gɔ̃̀ zí laa mɔ̀ Wálà lé-wè é wɔ̃́ kɛáa lɛ?2 Pílɛ̀ 1:21.

 I YƐ́LƐ́TÁÁ WƆ̃́ E KÉA YÍ

Zi kpɛɛ̀ lɛ́ Wálà lé-wè è bɛ̀i ɓà kɛ̀ɓe kɛɛ̀á sɛ̀?

Bàáɓòa lɛ́ɛ̀ wɛ̃́ĩ́-lɔ̀ɔ e kéa yíɓo ÀÀZÁYÀ 48:17, 182 TÉMƆ́TÈ 3:16, 17 yi.