Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Study Questions for “Jesus—The Way, the Truth, the Life”

À SÍ I LƐ̀Ɛ PÌÀ GBƐƐ GBƐƐ