Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 KPO 6

Mɛ́ Kɔ̀à Mɛdã Yíí Paàa E Kɛ Mɔ́ɔ Mɔ̀?

Mɛ́ Kɔ̀à Mɛdã Yíí Paàa E Kɛ Mɔ́ɔ Mɔ̀?

Wálà e sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ kɛ mià yisiè, kɛɛ e Nóà wà la mià nì o la. 2 Pílɛ̀ 2:5, 6

Lɛ̀ɛ e bã bĩ́míà vũ̀ yììsɛ wà lɛ̀kpɛii vũ̀ yììsɛ mɔ̀. Yíí e kpóṹlà lɛ̀ séĩ́ kɔ̀ ɓo. Sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ kɛ mià séĩ́ o ga.

Wálà là vɔ-mìà yé wa wè tó lɛ́ o kɛ tã́ã̀ zèea o mi gbĩ kpàlaa ɓo o mɔ̀ o kɛ gbaa gɛ̀ɛ̀ tii ka.

Míá o kɛ gɔɔɔ yia o séĩ́ o la. Nóà wá lá mia nì wá gbaa ɓe yeɓo, kɛɛ Wálà lɛ́ɛ̀ lo nuù o ka o mɛ̀ĩ́ kɛ o kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ kɛ.

 Wálà lɛ́ɛ̀ lo zeĩ́ sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ kɛ mìà yí sìè, kɛɛ wɔ̃́ yiè kɛ mìà óò lo laà. Máfìù 24:37-39

Sétɔ̃̀ wà là gɛ̀ɛ̀ tii vɔ̀ɔ o tiã́ mia bèkɛ̀ɓó pìà.

Zí nɔ́ e kɛ à ká Nóà yìì yía, lɛ́ e à ká pɛ̃́nɛ̃ɛ̃̀ɛ, mià búnùzɛ̀ wáà o wũ ɓo wɔ̃́ kɛ̀ kɔ̀ kpeĩ lɛ́ Zìhóvà à zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ wì. Kɛpɛ̀ yɔɔ kɛ mià séĩ́ o yisíè lùò wá gbaa gbèĩ.​—Lúù 17:26, 27.

Mia dò bɛ̃̀ɛ̃ɛ̃ óò naa ó kɛ lɛ̀ Nóà lɛ́ ɓe. Óò o tóó dɔ Wálà mɔ̀ tó wáà à lé wè kɛ̀; o lɛ́ o Zìhóvà là Kélávɔ̀ káa.