Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 KPO 9

Mɛɛ Pɛ̃́ Lɛ́ Kpóṹlà È Lo Kɛɛ̀ Pálédáà Ka?

Mɛɛ Pɛ̃́ Lɛ́ Kpóṹlà È Lo Kɛɛ̀ Pálédáà Ka?

Wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ gɛ̃̀ɛ̃ɛ̃̀ lɛ́ lɛ kpóṹlà zeéa, láà zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ Wálà là Tò-mia-là luóà áà gã́ã́ kɔ̀ɛ́. Lúù 21:10, 11; 2 Témɔ́tè 3:1-5

Bàábò e wɔ̃́ gèe mɔ́ e gbɛ̃̀a wɔ̃́ búnùzɛ̀ lɛ́ lɛ kɛ pìà pɛ̃́nɛ̃ɛ̃̀ɛ mɔ̀. Wɔ̃́ níà do lɛ́ e kélɛ̀ pɛlèe mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ lɛ́ɛ̀ lo diè mia zò ká, óò lo kɛɛ̀ lé-kã́ zɛ̀ òó wɔ̃́ ma o ye-mìà wè là. Óò lo kɛɛ̀ mia ganazɛ̀ ká, ɛ̃́ɛ̃́ mia lɛ́ o diè-tĩ́ zì zò-kṹ-wɔ̃̀ kɛ-lɔ̀ kpɔ́ɔ̀ lɛ o mɔɔ̀ ká.

Kpóṹlà lɛ́ɛ̀ lo kɛɛ̀ kã́pìà, áà lò gìè wɛlɛ yɔɔ zɛ̀. Gèlè wà lɔ̀ɔ óò lo dàà, ɛ̃́ɛ̃́ yáá lɛ́ɛ̀ lo pɛ̃̀ɛ̃̀ mia yi lɛ séĩ́ mɔ̀. Wɔ̃̀ ní e kília lɛ kɛpìà dɛ̀ɛ ka.

Zízɛ̀ a gèe zénií kélɛ̀ óò lo wɔ̃́ làṹ yie lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Wálà là Tò-mia-là mɔ̀ɔ gèeè sɛ́lɛ́ séĩ́ yí.​—Máfìù 24:14.

 Wálà là Tó-mia-là lɛ́ɛ̀ lo wɔ̃́ yɔɔ séĩ́-séĩ́ ɓoò tã́ã̀ zèe. 2 Pílɛ̀ 3:13

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ lo kɛ́pɛ̀-yɔɔ-kɛ-mia séĩ́ sùu káà.

Lɛ́ɛ̀ lo Sétɔ̃̀ wà là vɔ-mìà séĩ́ sùu káà.

Mia lɛ́ ò o tóó dɔ Wálà mɔ̀ɔ óò lo láà tó o kɛ Wálà là zò yà gé sɛ̀lɛ̀ dɛɛ yí. Ɓii mia lɛ́ o zò-dɔà-mɔ̀ zɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ ò lɔ̀ kɛ o kíè nì káa lɛ́ ò lo kɛɛ̀ yía.