Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 KPO 11

Zìhóvà Lɛ́ɛ̀ E Tóó Dɔ Kɔa Mɔ́?

Zìhóvà Lɛ́ɛ̀ E Tóó Dɔ Kɔa Mɔ́?

Wálà lɛ́ɛ̀ kɔà sɛ̀nɛ ɓo wè ma. 1 Pílɛ̀ 3:12

Zìhóvà lɛ́ɛ̀ mia wà sɛ̀nɛ ɓo wè ma. (1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:14) Lɛ́ɛ̀ a nàà kɔá kɔa zò-píé-wɔ̃̀ gèe à lɛɛ̀.

Sɛ̀nɛ ɓo Zìhóvà lɛ̀ɛ, yékɛ̀ i sɛ̀nɛ ɓo pɛ gbɛɛ lɛ̀ɛ.

 Kɔáà sɛ̀nɛ ɓo pɔɔ̀ búnúzɛ̀ wɛ̃́ĩ̀. 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 5:14, 15

Kà sɛ̀nɛ ɓo kɛ Wálà zì nàà ká wɔ̃̀ é kɛ lɛ̀í-sɛ̀lɛ̀ yí wà kpóũ̀là zèe.

Ì sɛ̀nɛ ɓo Zízɛ̀ tɔ̀ yi kɛɛ a zɔ̃̀ɔ̃̀ kélɛ̀ wɔ̃́ a kɛ I lɛ̀ɛ íì à sí kpànazɛ̀.

Sɛ̀nɛ ɓo Zìhóvá lɛ̀ɛ kɛɛ é gbũ i mɔ̀ kɛɛ i wɔ̃́ kpeĩ kɛ. Sɛ̀nɛ ɓo pɔɔ̀ búnúzɛ̀ wɛ̃́ĩ̀. À dò lɛ́ e kélɛ̀ léɓèlè wà yɛɓo-sɔ̀lɔ̀-ɓo wɔ̃̀, ɛ̃́ɛ̃́ ì kɛ pìà, e bɛ̀i sɔ nì wà kɛ kéléŋ-kèlèŋ nì.