Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 KPO 7

Deĩ̀ Lɛ́ E Kɛ Zízɛ̀ Ka?

Deĩ̀ Lɛ́ E Kɛ Zízɛ̀ Ka?

Zìhóvà e Zízɛ̀ vɔ kpóṹlà zèe. 1 Zɔ̃̀ɔ̃́ 4:9

Ye ɓáà naa í Wálà zò dà wɔ̃̀ kɛɛ, lɛ à mɔ̀ íi tóó dɔ à gbe mɔ̀. Kɛ Wálà é tĩ́ã Ádã̀ kɛɛ̀ɛ, e gɛ̀ɛ̀ mɛ́ gágà zɛ̀ kɛ lɛ̀í sɛ̀lɛ̀ yi.

Lɛ̀ e kɛ gbaa Zìhóvà e gɛ̀ɛ̀ e kília vɔ lee lɛ́ lɛ̀ɛ́ gɔ̃ wɔ̃̀ yí dɔ nɛ́ lɛ́ ò si Meléa píé. A ye nɛ́ ká Bɛ́féléhɛ̃́ɛ̃̀. Ó nɛ́ɛ tɔ́ kpɔ́ Zízɛ̀.​—Zɔ̃̀ɔ̃́ 6:38.

Zízɛ̀ e ɓɔ e Dàa bà wɔ̃́ séĩ́ kɛɛ̀ yi. A naa mia ka, mia òó gbaa túó ó nu à píé; ɛ̃́ɛ̃́ à dìè bɛ̃̀ɛ̃ lɛ̀ɛ́ gbaa túó mia lɛ̀ɛɛ. E wánà wɔ̃̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃̀ lɛ Zìhóvà mɔ̀ɔ zɔ̃̀ɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ.

 Zízɛ̀ e wɔ̃́ yiè yiè kɛ, kɛɛ à lɔ̀ɔ e nyɛ mia mɔ̀. 1 Pílɛ̀ 2:21-23

Wálà kà líé-sí-mìà lɛ́ o kɛ Zízɛ̀ yìì yía òó gbaa naa Zízɛ̀ ka, ɓii e wà pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔ̀ nɛ̀ zɛ̀, ɛ̃́ɛ̃́ wà sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ kɛ wɔ̃̀ gã̀ ɓo mia lɛ̀ɛ.

Zízɛ̀ e yáá mìà la, ɛ̃́ɛ̃́ e bɛ̀i e míá o gaa dò wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀.

Wálà kà líé-sí-mìà o kília o wàà Zízɛ̀ kìlì yí Wólómà mìà lɛ̀ɛ kɛ ó mɛ̃̀ ó zɛ.