Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

I vɔ í ló pɔɔ̀ nì lɛ́ waa yía lòni píéa

 KPO 4

O O Tóó Dɔ Sétɔ̃̀ Mɔ̀—Lɛ̀ E Kɛ Kília Mɛ́ E Kɛ?

O O Tóó Dɔ Sétɔ̃̀ Mɔ̀—Lɛ̀ E Kɛ Kília Mɛ́ E Kɛ?

Ádã̀ wà Íì òó gbaa Wálà wè kɛɛ, lɛ́ a kɛ lɛ́ o gaa. Zɛ́nɛ́sè 3:6, 23, NW

Íì e e tóó dɔ mɛ̀nɛɛ mɔ̀ e yili ɓɛɛɛ ɓèlè. Lɛ e kɛ kília a dò nɔ Ádã̀ lɛɛ lɛ à bɛ̃̀ɛ a ɓèlèa.

Lɛ̀ɛ́ gbaa kɛsɛ́ kɛ ó kɛ kíli. Sɔ̃̀ɔ̃ yɔɔ lɛ wá kɛ kília. A mɔ́ɔ̀-wɔ̃̀-mɔ̀ɔ, Wálà e o lúó gbaa o pà lɛ́ e kɛ Pálédáà káa mɔ̀.

Kɛ̀ɓe e kɛ gágà wà là nɔ́ɔ̀ɓé nì o mɔ̀. Lɛ̀ e kɛ gbaa, o kòlò kɛ wáà gà. Lɛ̀ o gáa, òó gbaa ló lɛ̀ gbɛɛ mɔ̀.

 Ye mi áà gaa lɛ́ɛ̀ kã sɛ́lɛ́ yi. 1 Kɔ̀léĩ́tĩ̀ã̀ 15:47, 48

Pɛ́ e kɛ lɛ́ kɔa gaa, lɛ e kélɛ̀ kɔa séĩ́-séĩ́ kɔa Ádã̀ wà Íì wà nɔ́ɔ̀ ka. Míá wáà gaa òó lɛ gɛ̃̀, òó wɔ̃́ ma, ɛ̃́ɛ̃́ òó pɛ dò gbɛɛ kɛ gbaa. Lɛ nɔ́ lɛ̀ pɛlɛ o yibà.​—Zɔ̃̀ɔ̃́ 11:11-14.

Zìhóvà lɛ̀ɛ́ gbaa mia kɛɛ kɛ o ga. Lúó wá gbaa gbèĩ kɛ Wálà é mia wɛ̀lɛ̀ ga kɛ̀lɛ̀. Yé wáà o tóó dɔ Wálà mɔ̀ɔ, óò lo kɛ̀ɓe wɔ́lɔ́-wɔ́lɔ́ sɔ̀lɔ̀ ɓóò.