Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Bàáɓò Mɛdã́ Kìì wà Kii Lɛ́ɛ́ bè Góó Góó Vɔ̀

Ì Bàáɓòa mɛdã́ e wũ-là-wè mɔ̀ kii wà kii lɛ́ɛ́ bè góó góó vɔ̀ o ké lɛ́ ì ɓɛ̀i o síì i lɛ̀ɛ kɛ ó gbũ i mɔ̀ɔ ka. Kii vɔ̀ɔ wè wà wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa mɔ́ɔ̀ vílò-vɔ̀ o zéníi be wè gbɛɛ gbɛɛ yi.

Ì wèa do sí wè gbɔ̀lɔ̀ɔ yí, ɛ̃́ɛ̃́ ì pɛ yɛ́ i Nyìɛ kpɔ́ pièa mɔ̀ kɛ i pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ vɔ̀ wà o kɛ-kɔ̀ gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o wèa yía gɛ̃̀. À tɔ́ɔ lɛ̀ dò kpɔ́ yi kɛ i pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ vɔ̀ɔ yé o tɔ́ è ɓɔa bàa gɛ̃̀.

 

À LÀ GƐ̃̀
Grid
À ɓɛ̀lɛ̀

Study Questions for “Jesus—The Way, the Truth, the Life”

DEĨ MIA LƐ O ZIHOVA NAA KA WƆ̃ KƐPIA PƐNƐƐ?

Pɔɔ̀ dɛɛ dɛɛ dò lɛ́ o kɛɛ̀ lɛ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ lɛ́ o fã̀ã̀ làa yía òó ɓɛ̀i nɛ́ kɛɛ ɓe o yé óò ɓoa yía ɓa.