Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS May 2017

À SÍ I LƐ̀Ɛ PÌÀ GBƐƐ GBƐƐ