Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Wɔ̃́ là gɛ̃̀ Kàmà Kà Yà Ka Nyìɛ! kii lɛ́ɛ́ bè vɔ̀

Kò kii lɛ́ɛ́ bè vɔ̀ lɛ́ o gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ Bàáɓò mɔ̀ɔ lɛ gbaa ɓe wè gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o diè lɛ 200 yía yí, é dàá wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa nì bà kɛ ɓá sí i lɛ̀ɛ. Wɔ̃́ là gɛ̃̀ Kàmà lɛ́ɛ̀ lɛ́ɛ́ ɓo wɔ̃́ nì lɛ́ lɛ kɛpìà kpóṹlà zèe lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ wɔ̃́ lɛ́ Bàáɓò à gèe mɔ́ɔ̀ mɔ̀ɔ zɔ̃̀ɔ̃̀ kɔa lɛ̀ɛ. Lɛ́ɛ̀ mia nɛ̀ɛnɛ̀ɛ̀ Wálà là Tò-mia-là wɔ̃̀ làṹ yièa ka, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ mia zì zò-dɔ̀à-mɔ̀ là kpɔ Zízɛ̀ Kɛ́lɛ̀ì yi. Kà Yà Ka Nyìɛ! lɛ́ɛ̀ zí lɛ́ ì ɓɛ̀i tóòá i dɔ̀lɔ̀ mɔ̀ yé wɔ̃́ nyɔ́ɔ̀ɔ aà ɓo i làa zɔ̃̀ɔ̃̀, ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ɛ̀ zò-dɔ̀à-mɔ̀ lɛ́ à gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ pɛ séĩ́ kɛ-mì zì wè lɛ́ a dɔ é gbɛ̃̀á kpóṹlà dɛɛ lɛ́ zò-yà-gé wà yà yɔ̀lɔ̀-yɔ̀lɔ̀ kìì yí è lo kɛɛ yía mɛ́ kɛ̀ gágà.

Ì wèa dò sí wè gbɔ̀lɔ̀ɔ yí, ɛ̃́ɛ̃́ ì pɛ yɛ́ i Nyìɛ kpɔ́ pìèa mɔ̀ kɛ i kii lɛ́ɛ́ bè vɔ̀ wà o kɛ-kɔ̀ gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o wèa yía gɛ̃̀.

 

À LÀ GƐ̃̀
Grid
À ɓɛ̀lɛ̀

WƆ̃́ LÀ GƐ̃̀ KÀMÀ (À YÉ O MƐDÃA)

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

October 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

September 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

July 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

June 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

May 2017