Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Kò Kɛ̀lɛ́í-là-tòà-píé-mìà Wà Kɛ̀ɓe Ɛ̃́ɛ̃́ Wà Yɛɓo-kɛ-zì—Pà-kíe-mɔ̀ Kɛ-Zì-Mɔ́ɔ̀-Kii

Kɛ̀ɓe Ɛ̃́ɛ̃́ Yɛɓo-kɛ-zì Pà-kíe-mɔ̀ Kɛ-Zì-Mɔ́ɔ̀-Kiia lɛ́ɛ̀ lúó yà-kíe-lé zɛ̀ wà lɔ́ɔ́ séĩ́ yí Bàábò mɛdã́ pɔ̀ɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ pà-kíe-mɔ̀ nì lɛ́ Zìhóvà là kélá vɔ̀ ò kũa doó mì zɔ̃̀ɔ̃̀.

 

Ɓà kpé, fã̀ã̀ là pɔɔ̀ kɛ kɔ̀ yé e kéa wá nɛ́ ɓe wè e kéa yí dɛɛ ka

Lɛ doò do e kéa lɛ́ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìè lɛ yí wè e kéa yía