Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Ì wè sí Máá

Bàáɓò Lɛ́ E Fã̀ã̀ Làa

Ì Bàáɓòa gèe ɛ̃́ɛ̃́ ì i tóó dɔ à mɔ̀ fã̀ã̀ là, ɛ̃́ɛ̃́ o wè sià zɛ̀ ɓɔ̀ɔ wà wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa mɔ́ɔ̀ vílò-vɔ̀ lɛ́ o gbɛ̃̀ɛ̃ lɛ Bàáɓò mɔ̀ɔ sí i lɛ̀ɛ. Bàáɓò kìì yé ò si The New World Translation of the Holy Scriptures lɛ Bàáɓò kìì là nìàa zɛ̀ lɛ́ niɓo wáà yí ɛ̃́ɛ̃́ lɛ́ à gèe lɛ lɔ́ɔ́-lɔ̀ɔ̀ ka. Bàáɓò e kília waà pɛ̀ kɛ e gbá ká ɛ̃́ɛ̃́ e pɛ̃́ɛ̃́ ká wè gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ à diè lɛ 120 yía yi. Zénía waà à pɛ̀ kɛɛ̀ zɛ̀ lɛ́ à diè lɛ́ lɛ́ɛ́ kɔ̀ɛí 200 yía yí gìnì gbaa.

Ɓà kpé, New World Translation wá nɛ́ ɓe ɓà wèa yi. Ɓà kpé ì wè gbɛɛ sí.

Lɛ doò do e kéa lɛ́ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìè lɛ yí wè e kéa yía