Vɔ í ló pɔɔ̀ waà yía mɔ̀

Ì vɔ í ló pɔɔ̀ káápìà yé e toá píéa mɔ̀

Zìhóvà là Kélá vɔ̀

Máá

Bàáɓò yí Wɔ̃̀ Píé Gɔ̃́ Kɛɛ̀ Vɔ̀

Ì wɔ̃́ píé gɔ̃́ kɛ wè vɔ̀ lɛ́ ò pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ é gbɛ̃̀á Bàáɓò pĩ̀ã̀ mɔ̀ɔ sí i lɛ̀ɛ, kɛ i wɔ̃́ kpánazɛ̀ mɛdã́ é gbɛ̃̀á míá o kɛ Bàáɓò yía wà wɔ̃́ nì lɛ́ e kɛ kɛ pìàa mɔ̀. Wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa mɔ́ɔ̀ Vilò-vɔ̀ o zéníi be.

Ì wèa dò sí wè gbɔ̀lɔ̀ɔ yí, ɛ̃́ɛ̃́ ì pɛ yɛ́ i Nyìɛ kpɔ́ pièa mɔ̀ kɛ í wɔ̃́ píé gɔ̃́ kɛɛ yà kíe mɔ̀ zɛ̀ yé o wèa yía gɛ̃̀. À tɔ́ɔ lɛ̀ dò kpɔ́ yi kɛ ì wɔ̃́ píé gɔ̃́ kɛɛ̀ vɔ̀ yé o tɔ́ è ɓɔa bàa gɛ̃̀.

 

Ɓà kpé, fã̀ã̀ là pɔɔ̀ kɛ kɔ̀ yé e kéa wá nɛ́ ɓe wè e kéa yí dɛɛ ka

Lɛ doò do e kéa lɛ́ pɛ zɔ̃̀ɔ̃̀ pìè lɛ yí wè e kéa yía