I wɔ̃́ là gɛ̃̀ kàmà wà Kà yà ka nyíɛ! kìì lɛ́ɛ́ ɓè dɛɛ dɛɛ ɛ̃́ɛ̃́ pɔɔ̀ gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o zɔ̃̀ɔ̃̀ɔ̃ lɛ à wì e kéa gèe fã̀ã̀ là ɛ̃́ɛ̃́ à sí I lɛ̀ɛ. Ì I tóó dɔ kii vɔ̀ wè ɓɔ̀ɔ lɛ́ ó kò pɛ̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ vɔ̀ lɛ́ o wè gbɛɛ gbɛɛ yía mɔ̀. Ì vílò-vɔ̀ lɛ́ o wè gbɛɛ gbɛɛ yía gɛ̃̀ ɛ̃́ɛ̃́ o sí i lɛ̀ɛ é dàa wè lɛ́ ò gèe o kɔ̀ káa nì bà.

Ì wèa dò sí wè gbɔ̀lɔ̀ɔ yí, ɛ̃́ɛ̃́ ì pɛ yɛ́ i Nyìɛ kpɔ́ píea mɔ̀ kɛ i pɛ̀ zɔ̃̀ɔ̃̀ pɔ̀ɔ̀ vɔ̀ wà o kɛ-kɔ̀ gbɛɛ gbɛɛ lɛ́ o wèa yía gɛ̃̀.