Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

Kohu Momo Maurina Idadaraina Karana ese Moale E Havaraiamu

Kohu Momo Maurina Idadaraina Karana ese Moale E Havaraiamu

DANIEL BONA MIRIAM na September 2000 ai e headava bona Barcelona hanuana, Spain ai e nohova. Daniel na e gwa: “Ai na taḡa maurina a moalelaiava. Moni ḡaukara a karava dainai restaurant namodia ai a anianiva, gabu idauidau a laova, bona dava bada dabuadia a hahedokilaiva. Danu a haroro hanaihanaiva.” To ḡau ta ese edia mauri na e haidaua.

Laḡani 2006 hebouhebouna ta ai, Daniel na tok ta ese kudouna e hamarerea, una tok ai ina henanadai e gwauraia: “Ita be ta ḡaukara goadamu ‘mase gabuna ai e dedi dobimu taudia’ ta durudiamu mauri dalanai bae raka totona, a?” (Her. 24:11) Una tok ai e hahedinaraia Baibul ai hahemauri sivaraina na haida baita hadibalaidia na namo. (Kara 20:​26, 27) Daniel na eto, “Na mamia Iehova na lau e hereva heniguva.” Una tok ese danu e hahedinaraia ta ese ena hesiai ḡaukara baine habadaia neganai baine moale. Daniel na e diba una na momokani. Miriam na vada e painiava bona hahenamo momo e moalelaiva.

Daniel na e gwa: “Lalogu na hadaia egu mauri lalonai ḡau haida baina haidau.” Bona unu e kara toma. Ena moni ḡaukara horana e hamaraḡia, painia ḡaukara e karaia matama, bona pablisa dia momo gabudiai ia bona Miriam ese haroro ḡaukara bae karaia moalena e lalohadailaia.

HEKWAKWANAI BONA SIVARAI NAMONA

May 2007 ai, Daniel bona Miriam na moni ḡaukara amo e doko bona Panama ela, guna e vadivadia hanuana ta. Edia teritori matamatana na motumotu haida Bocas del Toro Archipelago, Caribbean Davarana ai, unuseniai Guaymi taudia momo e nohomu. Daniel bona Miriam na e lalova edia moni na heḡere­ḡere Panama ai hua 8 heḡereḡerena bae noho.

Idia na dingi amo motumotu e laova bona e kauva neganai basikele e ḡaukaralaiva, bona idia na nega ginigunana dina siahu lalonai basikele amo 32 kilomita mai kahana ororo e daraiava. Daniel na e hesiku dainai kahirakahira e maserea. To edia laolao ai, Guaymi ruma besedia ese e abidia dae, badina Daniel bona Miriam ese edia gado taina na e dibaia. Se daudau, idia ese Baibul stadi 23 e karadia.

To, edia moni e ore neganai, idia na e lalometau. Daniel na e gwa: “Iruru matamai e diho bona a lalo emai hanua Spain baia lou lao. To asia ura emai Baibul stadi taudia baia rakatanidia.” To hua ta murinai, idia na sivarai namona ta e abia. Miriam na e gwa: “Ai na e boirimai spesol painia ḡaukara baia karaia. Emai asainmen basia rakataniamu dainai a moale!”

E MOALELAIA ḠAUNA

Laḡani 2015 ai, orea lalonai e vara senisi haida dainai, Daniel bona Miriam na e noidia regula painia ḡaukara bae karaia. Idia be dahaka e kara? Idia ese Salamo 37:5 ena hereva e abidadama henia, eto: “Oiemu dala idoinai Iehova imana ai bavatoa; ia bavabidadama henia, ia ese baine ḡaukaralaia.” Edia painia ḡaukara iduruna totona moni ḡaukara e davari, bona hari idia na Panama ai, Veraguas provins ena kongrigeisen ta e duruamu.

Daniel na e gwa: “Spain do asia rakatania neganai, ai na a daradarava kohu momo maurina be baia dadaraia dibamu eiava lasi. To una mauri a dadaraia dainai hari ai na a moalemu bona ḡau ta ai asia dabumu.” E moalelaia ḡauna badana be dahaka? Idia na e gwa: “Manau taudia baia durudia Iehova bae dibaia na emai moale ḡauna badana!”