Gianni bona Maurizio na laḡani 50 heḡereḡeredia e hebamo namonamova. To, nega ta edia hebamo karana na e dika. Maurizio na e gwa, “Metau negana ta lalonai, lau na kerere badadia haida na kara bona una ese emai hetura karana na e hadikaia.” Gianni na e gwa: “Lau na stadi matama neganai, Maurizio na lau e stadi heniguva. Lau egu ai ia na haheitalai namona. To, asina hamomokania ia na unu e kara toma. Na lalohisihisi badina na diba emai hetura karana na be idaumu. Na mamia ia ese lau na se lalogu.”

TURA namodia na dava bada ḡaudia na heto, bona hetura karana namona na se vara kavamu. Bema hetura karana na ḡau ta ese baine hadikaia, dahaka ese baine hanamoa diba? Baibul ai e herevalaidia taudia haida na tura namodia to gabeai edia hetura karana na e dika; edia sivarai amo diba baita abimu.

TURA TA E KARA KEREREMU NEGANAI

David, mamoe ireḡuna tauna bona king, turana namodia na momo. Idia ta na Ionatan. (1 Sam. 18:1) To, David na mai turana ma haida, heḡereḡere peroveta tauna Natan. Baibul ese edia hetura karana e hematama negana na se herevalaia. To, nega ta David na Natan enai ḡau ta e herevalaia, tura namodia e herevaherevamu heḡereḡerena. David na e ura Iehova ena ruma ta baine haginia. Bona e ura Natan ena lalohadai baine diba, badina Natan na ia turana namona ta bona Iehova ena lauma e abia tauna.​—⁠2 Sam. 7:2, 3.

To, e vara ḡauna ta ese edia hetura karana na e hadikaia. King David na Bataseba ida e heudahanai bona gabeai Bataseba adavana Uria e alaia. (2 Sam. 11:2-21) Laḡani  momo lalodiai, David na Iehova e badinaia bona hahemaoro maoromaoro e karaia. To, gabeai una kara dika badana e karaia! Una king namona enai be dahaka e vara? Iena kara ese baine havaraia hekwakwanaina e laloa, eiava? Ia be e laloa Dirava ena amo una kara baine hunia diba, a?

Natan be dahaka baine kara? Ia ese una kerere be baine raraia tao unu amo ta ese king baine hamaorolaia, a? Haida na mai dibadia David ese Uria ena mase dalana e karaia. Una dainai, Natan na una kerere lalonai baine vareai, bona edia hetura karana namona baine hadikaia na asi badina, ani? Bona bema Natan ese una baine gwauraia hedinarai ia na bae hamasea diba. Danu David ese Uria, asi ena kerere tauna na vada e hamasea.

To, Natan na Dirava ena gwaukau tauna ta. Una peroveta tauna na mai dibana, bema David ena kerere basine gwauraia hedinarai, ena hetura karana ia ida na be dikamu bona lalona mamina ese be hahekwakwanaiamu. Ia turana David na dala kererena e badinaia dainai Iehova ese se lalonamo henia. David na heduru baine abi na namo unu amo Dirava ihetura henina karana baine hanamoa lou. Oibe, David na tura korikorina ta ese baine durua na namo. Natan na tura unu bamona ta. Ia ese haheitalai ta e gwauraia unu amo idaunegai mamoe ireḡuna tauna kudouna baine hamarerea. Natan ese Dirava ena hereva e gwauraia dalana amo David e durua ena kerere e lalopararalaidia bona kara ta e karaia.​—⁠2 Sam. 12:1-14.

Bema turamu ta na kerere o kara dika badana ta e karaia, oi be dahaka ba kara? Reana bo laloamu ena kerere bo gwauraia hedinaraimu karana ese emui hetura karana be hadikaiamu. Eiava reana bo laloamu elda taudia ediai iena kerere ba gwauraia hedinarai na dia tura namona ena kara. Oi be dahaka ba kara?

Gianni, matamanai ta herevalaia tauna, na eto: “Na laloparara ḡau ta na idau. Maurizio ese lau na se hereva heniguva dia guna heḡereḡerena. Lalogu na hadaia baina hereva henia, ena be unu baina kara toma na auka. Ini na lalo toma: ‘Lau be dahaka ba gwaumu bema baina herevalaia ḡauna na asi dibana? Reana basine moalemu!’ To, a stadilai hebou ḡaudia iboudiai na lalodia lou neganai, una ese e hagoadagu baina hereva henia. Heduru na urava negadiai Maurizio ese lau na e duruguva danu. Asina ura turagu namona baina haboioa, to ia na laloa badava dainai na urava baina durua.”

Maurizio na ma eto: “Gianni na mai momokanina ida e hereva bona ia na maoro. Na diba egu abi hidi kereredia dainai e vara ḡaudia na dia ia ena kerere eiava dia Iehova ena kerere. Una dainai elda taudia ese e heni sisibana na abia dae, bona gabeai lauma dalana ai na goada lou.”

TURA TA E HEKWAKWANAIMU NEGANAI

David na mai turana namodia haida, idia ese nega dikadia ai ia e duruava. Idia ta na Husai, Baibul ese ia na e gwauraia “David turana.” (2 Sam. 16:16; 1 Sis. 27:33) Ia na reana king ena ruma ireḡuna tauna badana bona king turana namona, nega haida ia ese king ena haheḡani hereva hehunidia na e laohaiva.

David natuna Absalom na tamana gabuna e urava baine abia neganai, momo na Absalom enai e taova, to Husai be lasi. David e heau neganai Husai danu ia ida ela. David na e lalohisihisi badina ia natuna korikorina bona ia ese e abidadama henidia taudia haida ese ia na asie badinaia. To, Husai na dounu David e badinaiava, ia na mai ena ura ida David ese e henia ḡaukarana e karaia, inai taudia edia palani hehunina baine koua, ena be una kara dainai ena mauri baine haboioa diba. Husai na dia ena dagi dainai una ḡaukara e karaia. To ia ese e  hahedinaraia ia na tura namona.​—⁠2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Hari ina negai ta moalemu badina ta itaiamu tadikaka bona taihu na kongrigeisen ai mai lalotamonadia ida e ḡaukaramu, ena be edia maduna o asainmen na idauidau. Idia na edia kara amo vaitani bema gwau: “Lau na oi turamu, dia egu ura dainai, to oi na lalomu badamu.”

Tadikaka ta ladana Federico enai una na e vara. Ia turana namona Antonio ena heduru dainai, ena mauri lalonai e vara hekwakwanaina e haheaukalaia. Federico na eto: “Antonio na emai kongrigeisen ema neganai, ai na tura namodia ai ala. Ai raruosi na hesiai taudia bona mai moalemai ida a ḡaukara hebouva. Gabeai, ia na elda tauna ai ela. Ia na lau turagu namona bona lau egu ai ia na haheitalai namona.” Gabeai, Federico na abi hidi kererena ta e karaia. Ia na maoromaoro heduru e tahu, to ena painia bona hesiai maduna na e haboiodia. Antonio be dahaka e kara?

Federico enai hekwakwanai ta e vara neganai, ia turana Antonio ese e kamonai henia bona e hagoadaia

Federico na eto: “Na itaia Antonio ese egu hisihisi na e lalopararalaia. Ia na e hekwarahi lau baine durugu totona. Ia ese egu lauma dalana na e laloa bada bona lau na se rakatanigu. E hagoadagu lauma dalana ai baina goada lou bona basina hesiku.” Antonio na e gwa: “Lau na nega bada na atova Federico baina bamoa. Na urava ia ese ena lalohekwarahi ḡaudia bona ena hisihisi na lau egu ai baine herevalai diba.” Gabeai, Federico na lauma dalana ai e goada lou bona ena painia bona hesiai tauna ena maduna e abidia lou. Antonio na e gwa: “Ena be emai kongrigeisen na idau, to ai na tura namodia.”

EMU HEMAMI BE HADIKAIAMU, A?

Bema heduru o uramu negadiai turamu namona ese oi na basine durumumu, emu hemami be ede bamona? Reana bo lalohisihisimu. Iena dika bo gwauatao dibamu, a? Emui hetura karana baine goada diba guna heḡereḡerena, a?

Tanobada ai Iesu ena dina ginigabedia lalodiai e vara ḡaudia mani a lalodia. Ia na hanaihanai ena aposetolo e bamodiava  bona edia hetura karana na goada. Iesu ese idia na e gwauraidia ia turana. (Ioa. 15:15) To, Iesu e ḡuia neganai dahaka e vara? Aposetolo taudia na e heau. Petro na e gwau hedinarai ia ese Biaguna na basine rakatania diba, to una hanuaboina ai, ia na e heḡore eto ia na asi dibana Iesu!​—⁠Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

Iesu na mai dibana ena hahetoho dokona na sibona ese baine haheaukalaia. Ia na dounu bema lalohisihisi. To, e toreisi lou bena dina haida muridiai ena hahediba ida e herevahereva neganai, lalohisihisi toana ta se hahedinaraia. Iesu ese ena hahediba edia kerere maraḡi-maraḡidia iboudiai, bona ia e ḡuia hanuaboina ai e karaia karana danu, se lalodia.

To, Iesu ese Petro bona aposetolo ma haida na e hagoadadia. Ia ese e abidadama henidia dainai, mai anina bada hahediba ḡaukarana bae karaia dalana e hadibalaidia. Iesu na dounu aposetolo taudia e hetura henidia. Iena lalokau ese idia na e hagoadadia. Idia na bae ḡaukara goada Biagudia bae hamoalea. Oibe, Iesu ese e henidia ḡaukarana na e karaia namonamo.​—⁠Kara 1:8; Kol. 1:23.

Taihu ta ladana Elvira na ia turana namona Giuliana ida e hepapahuahu negana e laloa lou neganai, ini e gwau toma: “Ia ese e hamaorogu egu kara dainai ia na e lalohisihisi, una neganai egu hemami na e dika. Ia na mai ena maoro baine badu. To lau e durugu ḡauna na, ia ese lau na e lalogu bada bona egu kara dainai baine vara ḡauna na e laloa. Na moale badina ia na kara henia karana na se laloa bada, to egu kara ese baine havaraia dika hari e laloa. Iehova na tenkiu henia badina turagu namona na sibona ena hemami se laloa to egu namo hari e laloa bada.

Una dainai, hetura karana e dikamu neganai tura namona be dahaka baine kara? Ia na mai ena ura ida hekwakwanai ihamaoromaorodia daladia baine herevalai namonamo. Tura unu bamodia na Natan bona Husai heḡereḡeredia, nega dikadia ai idia na turadia e badinadia, danu Iesu heḡereḡerena, ia na mai ena ura ida dika e gwautao. Oi be tura unu bamona ta, a?