“Emai Lohiabada, emai Dirava e, Namona binai: Hairai bona hemataurai bona siahu bavabi. Badina be oi ese ḡau iboudiai o havara.”​—⁠APOK. 4:11.

ANE: 2, 49

1, 2. Ita ta ta ese dahaka baita abia dae momokani na namo? (Rau 27 ai laulau ba itaia.)

STADI gunana ai, ta itaia Diabolo na e gwa Iehova baine lohia na dia maoro bona taunimanima na sibodia bae helohia neganai bae moale diba. Satana ena hereva be maoro, a? Bema taunimanima na sibodia bae helohia, bae mauri hanaihanai diba, eiava? Dirava ese basine lohiadiamu neganai idia be moalemu, a? Oi bo moalemu bema sibomu bo nohomu bona bo mauri hanaihanaimu, a?

2 Ta ese oi daimu ai unu henanadai na basine haerelai dibamu. Namona na ita ta ta ese unu henanadai baita haerodia namonamo. Unu amo baita hamomokaniamu Dirava ena lohia dalana na maoro bona hereadae. Bona mai kudouda idoinai ida baita badinaia na namo. Baibul ese una baita abia dae momokani badina e herevalaia. Heḡereḡere, Baibul ese e hahedinaraiamu Iehova sibona baine lohia na maoro.

IEHOVA NA MAI ENA MAORO BAINE LOHIA

3. Dahaka dainai Iehova sibona baine lohia na maoro?

3 Iehova ese guba bona tanobada baine lohiadia na maoro badina ia na siahu idoinai Diravana bona ḡau iboudiai Ihavaradia Tauna. (1 Sis. 29:11; Kara 4:24) Apokalupo 4:11 ai, matahanai ta lalonai Keriso ida guba ai bae lohia 144,000 taudia na ini e gwau  toma: “Emai Lohiabada, emai Dirava e, namona binai: Hairai bona hemataurai bona siahu bavabi. Badina be oi ese ḡau iboudiai o havara, emu ura dainai o karadia bona e miamu.” Oibe, Iehova ese ḡau iboudiai e havara dainai, ia na mai ena maoro taunimanima bona aneru baine lohiadia.

4. Dahaka dainai eda ura kwalimu ese maoro na se henida Dirava ena lohia siahuna baita dadaraia?

4 Satana na ḡau ta se havaraia. Una dainai, ia na asi ena maoro guba bona tanobada baine lohiadia. Ia bona taunimanima ginigunadia raruosi ese Iehova ena lohia siahuna dainai e gwau-edeede neganai, idia na hekokoroku karana e hahedinaraia. (Ier. 10:23) Momokani, idia na mai edia ura kwalimu dainai, bae abi hidi diba sibodia bae helohia totona. To una ese idia be maoro e henidia unu bae kara toma, a? Lasi. Ura kwalimu dainai taunimanima na dina ta ta ai abi hidi maorodia bae kara diba. To, una ese maoro na se henidia Ihavaradia Tauna bona Mauri Ihenina Diravana bae gwau-edeede henia totona. E hahedinaraiamu, Iehova bae gwau-edeede henia neganai, idia na edia ura kwalimu e ḡaukaralaia kereremu. Ita na taunimanima dainai, Iehova ena lohia dalana maorona henunai baita noho na namo.

5. Dahaka dainai ta dibamu Dirava ena abi hidi na mamaoro?

5 Badi ma ta dainai Iehova baine lohia na maoro. Ia na hahemaoro ḡoevaḡoeva Diravana. Ia na eto: “Lau na Iehova, hebogahisi karadia bona hahemaoro ḡoevaḡoeva bona kara maoromaorodia na karamu tanobada ai; badina be unu ḡau na moalelaidiamu.” (Ier. 9:24) Ia ese ena hahemaoro ḡoevaḡoeva baine karaia totona, ia na taunimanima ese e ato taravatudia baine badina na asi anina. Ia sibona ese hahemaoro ḡoevaḡoeva e karamu, bona taravatu e atomu taunimanima ese bae badina totona. “[Iena] terono badidia na kara maoromaoro bona hahemaoro ḡoevadia,” una dainai ta diba momokanimu iena taravatu, hahekau herevadia, bona ena abi hidi iboudiai na mamaoro-mamaoro. (Sal. 89:14; 119:128) To Satana ese hahemaoro ḡoevaḡoevana na basine karaia diba, ena be ia na e gwaumu Iehova ena lohia dalana na dia maoro.

6. Dahaka badi ta dainai Iehova ese tanobada baine lohiaia na maoro?

6 Danu, Iehova baine lohia na maoro badina ia na mai ena diba bona aonega guba bona tanobada baine naridia totona. Mani a laloa, Dirava ese Natuna na siahu e henia dokta ese basie hanamo diba goreredia baine hanamodia totona. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Iehova enai una na dia hoa karana. Ia ese tauanida ena ḡaukara dalana na e lalopararalaiamu bona eda gorere na baine hanamodia diba. Danu ia ese mase taudia na baine hatoredia isi lou diba bona disasta idauidau baine haoredia.

7. Edena dalai Iehova ena aonega ese Satana ena tanobada ena aonega e hereaia?

7 Satana ese e biaguamu tanobadana ese maino na basine havaraia dibamu. To Iehova sibona na mai ena aonega tanobada ai maino baine havaraia totona. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Iehova ena diba bona aonega ta dibamu neganai, eda hemami na aposetolo Paulo ena heḡereḡerena, ia na ini e gwau toma: “Dirava ena aonega bona ena lalo-parara na daka dobu! Ena hahemaoro na daika ese baine tahua diba? Ena dala na daika ese baine davaria diba?”​—⁠Roma 11:33.

IEHOVA ENA LOHIA DALANA NA HEREADAE

8. Iehova ena lohia dalana be ede o laloa tomamu?

8 Baibul ese e hahedinaraiamu Iehova baine lohia na maoro. Bona e hahedinaraiamu Iena lohia dalana na hereadae. Una badi ta na, Ia na mai lalokauna ida e lohiamu.  Iena lohia siahuna e ḡaukaralaiamu dalana baita laloamu neganai, baita moalemu. Ia na ‘hebogahisi bona harihari-bada Diravana. Badu ai e halahemu; hebogahisi ai bona uraheni ai e haraḡamu.’ (Eso. 34:6) Dirava ese ena hesiai taudia na e lalodia badamu bona e matauraidiamu. Ia ese ita na e narida namonamomu, ita siboda na basita henari dibamu. Ena be Diabolo na e gwa Iehova ese ena hesiai taudia na ḡau namodia se henidiamu, to una na koikoi. Dirava ese Natuna lalokauna e heni unu amo mauri hanaihanai baita abia diba!​—⁠Salamo 84:11; Roma 8:32 ba duahi.

9. Ede ta diba tomamu Dirava ese ita ta ta na e laloda badamu?

9 Iehova ese ena taunimanima iboudiai na e lalokau henidiamu. Bona idia ta ta na e lalodia badamu. Heḡereḡere, idaunegai e vara ḡauna mani a laloa. Laḡani 300 heḡereḡerenai, Iehova ese hahemaoro taudia e ḡaukaralaidia Israel besena na inaidia amo bae hamauridia. Una negai, ia ese dia Israel hahinena ta ladana Ruta e haeroa. Ruta na ḡau momo e dadarai tomadiho momokani baine badinaia totona. Iehova ese Ruta na adavana ta bona natuna ta e henia. To dia una mo. Ruta be toreisi loumu neganai be dibamu ia natuna ena bese amo Mesia e vara. Bona be dibamu ia sivaraina na Baibul bukana Ruta ai mia neganai be moale dikadikamu, ani?​—⁠Ruta 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Dahaka dainai Iehova e lohiamu neganai se kara aukamu?

10 Iehova e lohiamu neganai ia na se kara aukamu. Ia e kamonai heniamu taudia na asie garimu bona e moalemu. (2 Kor. 3:17) David na eto: “Hemataurai bona heimodai na ia [Dirava] vairanai, goada bona moale na ena gabu ai.” (1 Sis. 16:7, 27) Una heḡereḡerena, salamo itorena tauna Etana na eto: “Heimodai honedia mai dibadia taudia be nanamo; Iehova e, idia na oi vairamu diarina ai e rakamu. Idia ese oi ladamu e heaḡilaiamu dina idoinai, idia ese oiemu kara maoromaoro e imodaiamu.”​—⁠Sal. 89:15, 16.

11. Edena dalai baita abia dae momokani Iehova ena lohia dalana na hereadae?

11 Iehova ena kara namodia baita lalodia dobu hanaihanaimu neganai, baita abia dae momokanimu iena lohia dalana na hereadae. Bona salamo itorena tauna heḡereḡerena, baita gwaumu: “Dina tamona emu maḡu ai ese dina daha idau gabu ai na e hereadiamu.” (Sal. 84:10) Dahaka dainai unu ta gwau tomamu? Iehova na Ihavarada Tauna dainai, ia na mai dibana dahaka ese ita baine hamoaleda, bona ihamoaleda ḡaudia na e henidamu. Iehova e uramu baita kara ḡaudia iboudiai na eda namo totona. Bona ena be ḡau haida baita dadaraimu, to bema Dirava baita kamonai heniamu, baita moalemu.​—⁠Isaia 48:17 ba duahia.

12. Dahaka badi badana dainai Iehova ena lohia siahuna baita badinaia?

12 Baibul ese e hahedinaraiamu, Keriso ena Laḡani Daha ta Lohiana baine ore murinai, haida na Iehova ena lohia siahuna be dadaraiamu. (Apok. 20:7, 8) Dahaka dainai unu be kara tomamu? Una negai, Diabolo na be ruhaiamu bona be uramu taunimanima ma baine hakaudia kerere, vaevae e karamu heḡereḡerena. Reana taunimanima lalodia be verimu unu amo bae abia dae ena be Iehova basie kamonai henia to bae mauri hanaihanai diba. To una na dia momokani. Namona na siboda baita henanadai: ‘Una koikoi herevana baina abia dae be maoro, eiava?’ Diabolo ena koikoi herevana na baita dadaraia dibamu, bema Iehova baita lalokau heniamu bona baita hesiai heniamu badina iena kara na namo bona Ia baine lohia na maoro. Ita na baita uramu Iehova ena lohia siahuna henunai baita noho, badina Ia na mai lalokauna ida e lohiamu.

 DIRAVA ENA LOHIA SIAHUNA BAITA BADINAIA

13. Edena dalai Dirava ta tohotohoamu neganai ena lohia siahuna ta badinaiamu?

13 Mai kudouda idoinai ida Iehova ena lohia siahuna baita badinaia na namo. Tame herevalaia heḡereḡerena, Ia baine lohia na maoro, bona ena lohia dalana na hereadae. Iehova baita badinaia hanaihanai bona mai eda abidadama ida baita hesiai henia, unu amo ena lohia siahuna baita abia isi diba. Edena dala ma haida amo ena lohia siahuna baita badinaia diba? Namona na Iehova ena dala baita badinaia. Ḡau iboudiai na Iehova ena ura heḡereḡerenai baita karamu neganai, baita hahedinaraiamu Iena lohia dalana na ta ura heniamu bona ta badinaiamu.​—⁠Efeso 5:1, 2 ba duahi.

14. Edena dalai elda taudia bona ruma bese kwaradia ese Iehova bae tohotohoa diba?

14 Baibul istadilaina karana amo ta diba Iehova na mai lalokauna ida ena siahu e ḡaukaralaiamu. Una heḡereḡerena, Dirava ena lohia siahuna e ura heniamu ruma bese kwaradia bona elda taudia ese ma haida na basie biagudia auka. To, idia ese Iehova bae tohotohoa. Paulo ese Dirava bona Natuna e tohotohodiava. (1 Kor. 11:1) Ia ese ma haida na se hahemaraidiava eiava se doridiava, to e noidiava kara maorodia bae kara. (Roma 12:1; Efe. 4:1; File. 8-10) Una na Iehova ena kara heḡereḡerena. Una dainai, Dirava ena lohia dalana e ura heniamu bona e badinaiamu taudia iboudiai unu bae kara toma na namo.

15. Edena dalai siahu taudia imatauraidia karana amo baita hahedinaraia Iehova ena lohia dalana ta ura heniamu?

15 Dirava ese siahu e henidia taudia be ede baita kara henidia toma? Baita matauraidia bona idia ida baita ḡaukara hebou, unu amo baita hahedinaraia Iehova ena lohia siahuna na ta badinaiamu. Ena be e karamu abi hidina ta na asita lalopararalaia namonamomu eiava asita abia daemu, to dounu tiokratik dalana baita badinaia na namo. Tanobada taudia edia kara na dia unu bamona, to ita ese Iehova ena dala baita  badinaia na namo. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Unu baita kara tomamu neganai namo baita davarimu, badina Dirava ese ita na e laloda badamu.

16. Dirava ena lohia siahuna e badinaiamu taudia ese abi hidi be ede bae kara toma?

16 Danu eda abi hidi amo baita hahedinaraia diba Dirava ena lohia siahuna na ta badinaiamu. Iehova ese baita kara ḡau maraḡi-maraḡidia ai taravatu na se ato. To, ita e hakaudamu karana amo ena lalohadai e hahedinaraiamu. Heḡereḡere, ia ese Kristen taudia bae hahedokilai dabuadia edia lista ta se karaia. To, e hadibadamu hemataurai dabuadia baita hahedokilai bona baita heḡoeva namonamo, unu amo baita hahedinaraia ita na Kristen tauda. (1 Tim. 2:9, 10) Danu, ia na se uramu eda abi hidi amo ma haida baita hahekwakwanaidia. (1 Kor. 10:31-33) Iehova ena lalohadai heḡereḡerena ai abi hidi baita karamu neganai, ta hahedinaraiamu Iena lohia dalana na ta ura heniamu bona ta badinaiamu.

Eda abi hidi ai bona ruma bese lalonai Dirava ena lohia siahuna baita badinaia (Paragraf 16-18 ba ita)

17, 18. Ededia dala haida amo headava taudia ese bae hahedinaraia idia na Iehova ena lohia siahuna e badinaiamu?

17 Kristen headava taudia ese Iehova ena lohia siahuna bae badinaia diba dalana ta mani aita laloa. Bema edia headava lalonai hekwakwanai momo be varamu be ede bamona? Reana be lalohisihisi dibamu. To, namona na Iehova ese Israel taudia e kara henidia dalana ba laloa. Ia na sibona e hegwaurai una idaunega Israel besena adavana na heto. (Isa. 54:5; 62:4) Una bese na nega momo Dirava lalona e hahisiava, vaitani edia headava maurina na dia namo! To, Iehova na se hesiku. Ia na una bese enai hebogahisi karana e hahedinaraia loulouva bona idia ida e karaia gwauhamatana na e badinaia. (Salamo 106:43-45 ba duahi.) Iena mia hanaihanai lalokauna dainai, ia baita raka henia kahi diba, ani?

18 Una heḡereḡerena, Iehova ena dala e ura heniamu headava taudia ese Ia bae tohotohoa na namo. Edia headava lalonai hekwakwanai e varamu neganai, dia namo Baibul ese e taravatua karana ta amo edia headava bae hadokoa. Idia na e dibamu Iehova ese idia raruosi na e hahekapudia bona Ia na e uramu bae hebadina heheni. Heudahanai karana sibona na Baibul ese e gwauraia headava ihadokona badina tamona; una kara dainai ta na ena headava baine hadokoa bona ma ta baine adavaia. (Mat. 19:5, 6, 9) Bema Kristen taudia na bae ḡaukara goada edia headava bae hanamoa, idia na Iehova ena lohia dalana maorona e badinaiamu.

19. Kerere ta karamu neganai dahaka baita kara na namo?

19 Ita na dia ḡoevadae tauda dainai, nega haida baita karamu ḡaudia amo Iehova lalona baita hahisiamu. Ia na mai dibana dainai ita iduruda totona mai lalokauna ida Keriso ena mauri davana e heni. Una dainai, kerere ta karamu neganai, namona na Iehova baita noia eda dika baine gwautao. (1 Ioa. 2:1, 2) Dia namo eda kerere daidiai baita lalohisihisi hanaihanai, to unu kerere amo diba baita abi bona basita karaia lou na namo. Bema Iehova baita raka henia kahimu, ia ese eda dika be gwautaomu, bona be durudamu basita lalohisihisimu, bona gabeai hekwakwanai unu bamodia baita hahanaidia dibamu.​—⁠Sal. 103:3.

20. Dahaka dainai hari ina negai Iehova ena lohia siahuna baita badinaia?

20 Tanobada matamatana ai, taunimanima na Iehova ena lohia siahuna henunai be nohomu bona iena kara maoromaoro daladia be dibamu. (Isa. 11:9) To, hari ina negai ita na dounu una ta dibaiamu. Bona Dirava ena lohia siahuna dainai e vara hepapahuahuna na kahirakahira be hamaoromaoroamu. Hari na nega namona Dirava ena lohia siahuna baita badinaia, Ia baita abidadama henia, baita hesiai henia, bona ḡau iboudiai lalodiai Ia baita tohotohoa.