Kristen tauna ta na sibona baine hegima totona ipidi baine dogotao be maoro, a?

Kristen taudia na sibodia bae hegima daladia bae abi hidi neganai, Baibul ena hahekau herevadia bae badina na namo. Hahekau herevadia ese e hahedinaraimu Kristen taudia na ma haida edia amo sibodia bae hegima totona ipidi idauidau bae ḡaukaralai na kerere. Mani ini heduru herevadia haida aita lalo:

Iehova matanai taunimanima edia mauri na helaḡa. Salamo itorena tauna David na dibana Iehova na “mauri” badina. (Sal. 36:9) Una dainai, bema Kristen tauna ta na e uramu ia sibona eiava ena kohu baine gimadia, namona na ta ihamasena karana baine dadaraia, unu amo rara ihahebubuna ai basine kerere.​—Deu. 22:8; Sal. 51:14.

Vaia, ta na ḡau idauidau be ḡaukaralaimu neganai rara ihahebubuna karana ai be kerere dibamu, to danu bema ipidi be ḡaukaralaimu, ta be hamasea haraḡa dibamu​—ena be una na eksiden ai o mai badina ta dainai e vara. * Danu, raskol tauna na be garimu dainai bema be itaiamu ma ta na ipidi e dogoatao, una ese dika bada be havaraiamu bona reana ta baine mase diba.

Iesu na ena hanuaboi ginigabena ai ena hahediba e hamaorodia edia dare bae abi heḡaeḡae neganai, ia na dia idia sibodia bae hegima karana e laloa. (Luka 22:36, 38) To, Iesu ese e hamaorodia edia dare bae abi heḡaeḡae, badina ia na e ura baine hadibadia basie daḡedaḡe, ena be hutuma ese bae dabaidia-tao. (Luka 22:52) Petro ese dare amo hahelaḡa tauna badana ena hesiai tauna ta e  haberoa neganai, Iesu ese hamaoroa: “Emu dare na gabuna ai ba toia vareai lou.” Bena Iesu ese mai anina bada hereva momokanina ta e gwauraia, bona hari ina negai una una na mai anina, eto: “Dare e abia taudia iboudiai na dare amo do bae mase.”​—Mat. 26:51, 52.

Mika 4:3 ena hereva heḡereḡerena, Dirava ena taunimanima ese “edia dare na ruarua isivadia bae karalaidia, bona edia io na ilapa bae karalaidia.” Momo na mai dibadia Kristen taudia korikoridia na maino ai e nohomu taudia. Idia na Dirava ese aposetolo Paulo ena amo e heni haheḡanina e badinaiamu, eto: “Tau ta basio kara dika henia, iena dika davana . . . bema mai dalana, taunimanima iboudiai ida ba noho mai mainomui ida.” (Roma 12:17, 18) Ena be Paulo na hekwakwanai momo e davari, “dadidadi taudia” ese danu e hahisia, to ia na ena hereva e badinaia, bona sibona ena namo na se laloa to Baibul ena hahekau herevadia e badina. (2 Kor. 11:26) Danu Dirava e abidadama henia bona Baibul ai e davari aonega herevadia e badina, una “aonega ese tuari ḡaudia e hereadiamu.”​—Koh. 9:18.

Kristen taudia ediai mauri na mai anina bada, dia kohu. “Taunimanima na edia kohu momo ese basie hamauridia.” (Luka 12:15) Una dainai, bema Kristen tauna ta na mai manauna ida raskol tauna ta baine hereva henia to una raskol tauna na basine kamonai, aonega karana na Iesu ena hereva baine badinaia, eto: “Dika tauna basio gwaua tubu.” Anina na raskol tauna e uramu ḡaudia na baita heni. (Mat. 5:39, 40; Luka 6:29) * Hekwakwanai bae havara ḡaudia baita dadarai na namo. Bema “mauri ena heaḡi kava” karadia baita dadarai, bona dekeda taudia vairadiai baita hahedinaraia ita Iehova ena Witnes na maino ta ura heniamu tauda, reana raskol taudia ese ita na basie hahisidamu.​—1 Ioa. 2:16; Her. 18:10.

Kristen taudia ese ma haida lalodia mamina bae matauraia. (Roma 14:21) Bema tadikaka taihu haida na be dibamu kongrigeisen tauna ta na sibona baine hegima totona ipidi ta e balaia henimu, reana una ese baine hahekwakwanaidia diba. Lalokau dainai ma haida edia namo baita lalo badamu, ena be ita na taravatu heḡereḡerenai ipidi ta ta balaia henimu.​—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Kristen taudia ese haheitalai namona bae hahedinaraia. (2 Kor. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) Bema Kristen tauna ta na Baibul amo sisiba e abimu, to dounu ipidi ta e balaia henimu sibona baine hegima totona, ia na dia haheitalai namona. Bona ia na dia heḡereḡere kongrigeisen ai maduna haida baine hua. Moni ḡaukara dainai ipidi e ḡaukaralaimu Kristen tauna enai danu una na baine vara. Namona na moni ḡaukara ma ta baine tahua! *

Kristen tauna ese ia, ena ruma bese, eiava ena kohu igimadia dalana, bona moni ḡaukara na sibona ese baine abi hidi. Baibul ena hahekau herevadia ese Dirava ena aonega bona lalokau ita edai e hahedinaraiamu. Unu hahekau herevadia dainai, lo Kristen taudia ese ipidi na basie ḡaukaralai haida edia amo sibodia bae hegima totona. Idia na mai dibadia, Dirava e abidadama heniamu bona ena hahekau herevadia e badinamu taudia ese maino korikorina bona noho namona bae moalelaia diba.​—Sal. 97:10; Her. 1:33; 2:6, 7.

Hisihisi badana lalonai, Kristen taudia na Iehova enai bae tabekau, to dia sibodia bae hegima

^ par. 3 Reana Kristen tauna ta na be laloamu ipidi ta baine abia na namo, baine labana eiava daḡedaḡe animal amo sibona baine hegima totona. Bema ipidi na basine ḡaukaralaia, namona na buledidia baine kokidia eiava ipidi na baine kokia rohoroho bena hehuni gabuna ta ai baine lokaia. Bema gavamani ese ipidi iḡaukaralaidia na e taravatu, Kristen taudia ese unu taravatu bae badina na namo.​—Roma 13:1.

^ par. 2 Reipi karana amo sibomu ba hegima totona, March 8, 1993, Awake! ai atikol ladana “How to Prevent Rape” ba itaia.

^ par. 4 Moni ḡaukara ai ipidi e ḡaukaralaimu karanai diba haida bavabi totona, The Watchtower, November 1, 2005, rau 31; bona July 15, 1983, rau 25-26 ba ita.