Skip to content

Skip to table of contents

Iehova Ena Witnes Taudia

Select language Motu

“Iehova Bavabidadama Henia, Kara Namo Ba Kara”

“Iehova Bavabidadama Henia, Kara Namo Ba Kara”

“Iehova bavabidadama henia, kara namo ba kara . . . mai mainomu ida [“mai emu abidadama ida ba kara,” NWT].”SAL. 37:3.

ANE: 150, 50

1. Iehova ese taunimanima e karadia neganai dahaka diba e henidia?

IEHOVA ese taunimanima e karadia neganai diba bada herea e henidia. Ia ese haerohaero namonamo karana e henida dainai, ita na hekwakwanai baita hamaoromaoro diba bona vaira negana totona baita palani diba. (Her. 2:11, NWT) Ia ese eda palani baita haḡuḡurudia, bona eda mauri ai ta tahumu ḡaudia baita davari dibana e henida. (Fili. 2:13, NWT) Danu, Ia ese laloda mamina—maoro bona kerere baita dibadia hemamina—e henida, unu amo kara dikadia basita kara bona ta kereremu neganai eda kerere baita hamaoromaorodia.Roma 2:15.

2. Iehova na e uramu eda diba be ede baita ḡaukaralaia toma?

2 Iehova na e uramu eda diba na baita ḡaukaralaia namonamo. Dahaka dainai? Badina ia ese e lalokau henidamu bona mai dibana unu harihari ḡaudia baita ḡaukaralai namonamomu neganai, baita moalemu. Iena Hereva amo hanaihanai e hadibadamu eda diba na baita ḡaukaralai namonamo. Heḡereḡere Heberu Revarevadia ai e gwa: “Ḡaukara malaka-malaka tauna ena lalo-hadai ese anidia e havara badamu”; bona “oi imamu ese baine davaria ḡaukarana na ba karaia mai goada-badamu ida.” (Her. 21:5; Koh. 9:10)  Kristen Grik Revarevadia ai e hamaorodamu: “Dala baita davaria negadia ai, taunimanima iboudiai baita kara namo henidia”; bona “e ahulaimui ḡaudia na ba” ḡaukaralai ba heduru heheni totona. (Gal. 6:10; 1 Pet. 4:10) Una ese e hahedinaraiamu, Iehova na e uramu eda kara amo ita bona ma haida na namo baita davari.

3. Taunimanima be dahaka basie kara diba?

3 To, Iehova na mai dibana taunimanima edia diba o laloparara na mai hetoana. Ita siboda ese kara dika bona mase na basita haoredia dibamu; eiava taunimanima ma haida na basita biagudia dibamu, badina ita iboudai na mai eda ura kwalimu. (1 Han. 8:46) Herevana eda diba bona ekspiriens na bada, to Iehova vairanai ita na natu maraḡidia na heheto.Isa. 55:9.

Hekwakwanai negadiai, “Iehova bavabidadama henia, kara namo ba kara”

4. Ina stadi ai dahaka baita herevalaimu?

4 Eda mauri lalonai, Iehova ena hahekau dalana ai baita tabekau na namo, bona baita abia dae momokani, Ia ese baine duruda bona basita kara diba ḡaudia na baine kara diba. To danu, namona na baita kara diba ḡaudia baita kara, hekwakwanai baita hamaoromaoro daladia namodia baita badina bona ma haida baita durudia. (Salamo 37:3 ba duahia.) Namona na ‘Iehova baita abidadama henia,’ ‘kara namo baita kara’ bona ‘mai eda abidadama ida baita kara.’ Unu baita kara toma totona, namona na Noa, David bona Dirava e abidadama heniava taudia ma haida baita herevalaidia, idia na Iehova enai e tabekau bona dala maorodia e badina. Bona baita itaiamu idia be dahaka asie kara bona dahaka be e kara, bena una heḡereḡerena baita kara.

KARA DIKA TAUDIA BOGARAḠIDIAI BAITA NOHO NEGANAI

5. Noa ena nega mani a herevalaia.

5 Noa na “daḡedaḡe” bona matabodaḡa karadia amo e honu tanobadana ai e nohova. (Gen. 6:4, 9-13) Ia na mai dibana Iehova ese una tanobada dikana na do baine haorea. To reana Noa na unu kara dika daidiai e lalometau. Ena be unu e noho tomava, to Noa na e laloparara ḡau haida na basine kara diba to ḡau ma haida be baine kara diba.

Asie uramu bae kamonai (Paragraf 6-9 ba ita)

6, 7. (a) Noa be dahaka basine kara diba? (b) Edena dalai eda nega na Noa ena nega heḡereḡerena?

6 Noa basine kara diba ḡaudia: Ena be Noa na mai ena abidadama ida Iehova ena  hereva e harorolaiava, to ia ese dekenai e nohova kara dika taudia na basine doridia diba una hereva bae abia dae, eiava ia ese Utu-utu na basine mailaia haraḡa diba. Noa na baine abidadama, Iehova ese kara dika baine haorea gwauhamatana na be haḡuḡuruamu, bona ena nega korikori ai baine havaraia.Gen. 6:17.

7 Ita danu kara dika amo e honu tanobadana ai ta nohomu, bona mai dibada Iehova na e gwauhamata kara dika baine haorea. (1 Ioa. 2:17) To una do se vara lalonai, ita ese taunimanima na basita doridia dibamu “Basileia sivaraina namona” bae abia dae totona. Bona ita ese hisihisi badana ena hematama na basita haharaḡaia dibamu. (Mat. 24:14, 21) Noa heḡereḡerena, namona na baita abidadama, Iehova ese kahirakahira kara dika na baine haorea. (Sal. 37:10, 11) Ta diba momokanimu Iehova na ena nega korikori ai ina tanobada dikana baine haorea, unu amo ena ura baine haḡuḡurua.Hab. 2:3.

8. Edena dalai Noa na baine kara diba ḡaudia e lalodia bada? (Rau 7 ai laulau ba itaia.)

8 Noa baine kara diba ḡaudia: Noa na se hesiku basine kara diba ḡaudia daidiai, to baine kara diba ḡaudia hari e lalodia bada. Ia na “kara maoromaoro iharorolaina tauna” dainai, mai ena abidadama ida Dirava ese e henia herevana e harorolaiava. (2 Pet. 2:5) Noa na una ḡaukara e karaia amo ena abidadama e hagoadaia. Noa na haroro ḡaukara mo se karaia, to danu ena goada bona diba e ḡaukaralaia Dirava ese e hamaoroa heḡereḡerena lagatoi ta e karaia.Heberu 11:7 ba duahia.

9. Edena dalai Noa ena haheitalai baita tohotohoa diba?

9 Noa heḡereḡerena, namona na “Lohiabada ena ḡaukara lalonai” baita ḡaukara goada. (1 Kor. 15:58) Unu ḡaukara haida bini: Tomadiho rumadia ihaginidia bona ihanamodia ḡaukaradia, hebouhebou negadia ai volentia ḡaukaradia, eiava brens ofes o remote trensleisen ofes ai baita heduru. A hereadaena bina, haroro ḡaukara baita goadalaia, badina mai dibada ina ḡaukara ese eda vaira nega helarona be hagoadaiamu. Taihu goadana ta na ini e gwau toma: “Haida vairadiai Dirava ena Basileia ese baine havara gwauhamatadia bo herevalaimu neganai, bo dibamu idia haida na asi edia helaro bona e lalomu edia  hekwakwanai na basie ore diba.” Momokani, haroro ḡaukara ese e durudamu vaira nega totona lalohadai maorona baita abia bona mauri ena heau-helulu ai basita hesiku.1 Kor. 9:24.

BAITA KERERE NEGADIAI

10. David enai e vara ḡauna mani a herevalaia.

10 Iehova ese King David na e gwauraia, ‘ena lalokau tauna.’ (Kara 13:22) Momokani, David na ena mauri idoinai lalonai Iehova e badinaia. To, nega ta ia na kara dika badana ta e karaia. Ia na Bataseba ida e heudahanai. David na e ura una kara dika baine hunia toho, una dainai dala e kara Uria na tuari lalonai baine mase. Danu ia ese Uria baine mase revarevana na Uria e henia sibona ese e laohaia! (2 Sam. 11:1-21) To gabeai David ena kerere na e hedinarai. (Mar. 4:22) Una e vara neganai, David be dahaka e kara?

Kerere gunadia (Paragraf 11-14 ba ita)

11, 12. (a) David e kara dika murinai, ia basine kara diba ḡaudia be dahaka? (b) Bema ta kereremu murinai baita helalo-kerehai, mai dibada Iehova be ita daidiai dahaka be karamu?

11 David basine kara diba ḡaudia: David ese ena kerere na basine haidaua diba. Bona ena kerere dainai e vara metaudia na basine dadaraidia diba. Danu, David na ena mauri ibounai lalonai e kara kereredia daidiai e vara metaudia na e mamidia. (2 Sam. 12:10-12, 14) Una dainai baine abidadama na namo. Bona baine abia dae vaitani, bema baine helalo-kerehai momokani, Iehova ese ena dika baine gwauatao bona baine durua ena kerere daidiai e vara metaudia baine haheaukalaidia.

12 Ita na dia ḡoḡoevadae dainai ta kara dikamu. Danu ta karamu kereredia haida na babada heherea, bona basita haidaudia dibamu. Una dainai, namona na eda mauri lalonai e varamu metaudia baita haheaukalaidia. (Gal. 6:7) To Dirava ena hereva baita abidadama henia na namo, badina bema baita helalo-kerehaimu, Iehova ese hekwakwanai negadia ai be durudamu—ena be unu hekwakwanai haida na siboda eda kerere daidiai e varamu.Isaia 1:18, 19; Kara 3:19 ba duahia.

13. David be edena dala ai lauma dalanai e goada lou?

13 David baine kara diba ḡaudia: David na e ura Iehova ese baine durua lauma dalanai baine goada lou. Una dainai ia ese Iehova ena peroveta tauna Natan ena sisiba e abia dae. (2 Sam. 12:13) Danu, David na Iehova e ḡuriḡuri henia, ena dika e gwaurai hedinarai, bona mai lalona idoinai ida e ura Iehova ese baine lalonamo henia lou. (Sal. 51:1-17) David na ena kerere dainai se lalomanoka, to ia na lalohadai maorona e abia. Momokani, ia ese unu kerere badadia na ma se karadia lou. Laḡani haida muridiai, ia na mai ena abidadama ida e mase, ena abidadama karana na Iehova ese e laloatao.Heb. 11:32-34.

14. David ena haheitalai amo dahaka ta dibamu?

14 David ena haheitalai amo dahaka ta dibamu? Bema ita na kara dika badana ta ta karaia, namona na baita helalo-kerehai momokani bona Iehova baita noia eda dika baine gwautao. Namona na ia enai eda dika baita gwaurai hedinarai. (1 Ioa. 1:9) Danu, namona na elda taudia edia heduru baita tahu, idia ese Baibul amo bae duruda diba. (Iakobo 5:14-16 ba duahi.) Bema Iehova ena dala baita badinamu, ita na ta hahedinaraiamu iena gwauhamata—ita baine hanamoda bona eda dika baine gwautao karana—na ta abidadama heniamu. Unu amo ita ese lalohadai maorona baita abia, Iehova ihesiai henina ḡaukarana baita goadalaia, bona mai eda abidadama ida vaira negana baita naria.Heb. 12:12, 13.

NEGA MA HAIDA AI

Gorere (Paragraf 15 ba itaia)

15. Hana ena haheitalai amo dahaka ta dibamu?

15 Reana idaunega abidadama taudia ma haida a lalodia, idia na Iehova e abidadama henia bona mai momokanidia ida e kara. Heḡereḡere, Hana na gabani bona sibona ese una hekwakwanai baine hanamoa na auka.  To ia na mai dibana Iehova ese baine durua diba, una dainai nega iboudiai dubu helaḡa ai e tomadihova bona mai kudouna ibounai ida e ḡuriḡuriva. (1 Sam. 1:9-11) Ia na haheitalai namona, ani? Bema ita na mai eda gorere o eda hekwakwanai ihahanaidia na auka, namona na eda lalohekwarahi na Iehova enai baita gwaurai hedinarai, badina Ia ese e lalodamu. (1 Pet. 5:6, 7) Bona namona na baita ḡaukara goada, Kristen heboudia bona hesiai ḡaukara ma haida amo goada baita abi.Heb. 10:24, 25.

Natu e gwau-edeedemu (Paragraf 16 ba itaia)

16. Samuel ena haheitalai amo tama sina be dahaka e dibamu?

16 Abidadama tama sina be dahaka bae kara, bema natudia ese Iehova bae rakatania? Samuel ese natuna memerodia na se doridia kara maoromaoro taravatudia bae badina. (1 Sam. 8:1-3) Ia ese una hekwakwanai na Iehova imana ai e rakatania. To, ia na e hekwarahi Iehova baine badinaia bona baine hamoalea. (Her. 27:11) Hari, Kristen tama sina momo na unu hekwakwanai e davarimu. To mai dibadia, boio merona ena parabole ai e herevalaia tamana heḡereḡerena, Iehova na noho heḡaeḡae edia kara dika amo e helalo-kerehaimu taudia baine abidia dae. (Luka 15:20) Unu tama sina na e ḡaukara goadamu Iehova bae badinaia, badina e uramu edia haheitalai amo natudia bae durudia orea bae lou henia.

Ogoḡami (Paragraf 17 ba itaia)

17. Edena dalai ogoḡami vabuna ena haheitalai ese baine hagoadada diba?

17 Iesu ena negai e nohova ogoḡami vabuna mani aita laloa. (Luka 21:1-4 ba duahi.) Ia na dia heḡereḡere dubu helaḡa ai e varava koikoi karadia baine koudia. (Mat. 21:12, 13) Danu, ena ogoḡami maurina na basine hanamoa diba. To, mai ena ura ida “moni maraḡi-maraḡidia rua” e uda dobi, una na “ena mauri” iduruna ḡauna. Una abidadama hahinena ese e hahedinaraia ia na mai kudouna ibounai ida Iehova e abidadama henia, badina e diba bema lauma ḡaudia baine ato guna, Dirava ese ena dabu ḡaudia na baine henia. Una vabu na ena abidadama karana ese e hagoadaia tomadiho momokani baine durua totona. Una heḡereḡerena, ta dibamu bema Basileia baita atoa gunamu, Iehova ese eda dabu ḡaudia na be henidamu.Mat. 6:33.

18. Lalohadai maorona e abia tadikakana ta ena haheitalai a gwauraia.

18 Hari ina negai tadikaka bona taihu momo danu, Iehova e abidadama heniamu bona bae kara diba ḡaudia e karamu. Mani tadikaka Malcolm aita laloa. Ia na Dirava e abidadama henia ela bona laḡani 2015 ai e mase. Laḡani momo lalodiai ia bona adavana ese Iehova e hesiai henia negadiai hekwakwanai momo e davari. Ia na e gwa: “Mauri ai bae vara ḡaudia na asi dibada bona nega haida ihaheaukalaidia na auka. To Iehova enai e tabekaumu taudia na Ia ese e hanamodiamu.” Malcolm ena hahegoada herevana be dahaka? Ia na ini e gwa toma: “Iehova ba noia baine durumu ena hesiai ḡaukara ba goadalaia bona ba karaia namonamo. Ba kara diba ḡaudia ba lalodia, to basio kara diba ḡaudia basio lalo.” *

19. (a) Dahaka dainai laḡani 2017 ena siri badana na maoro? (b) Emu mauri ai edena dala ai laḡani 2017 ena siri badana ba badinaia diba?

19 Ina nega oromana na e dika hereamu dainai metau momo baita davari dibamu. (2 Tim. 3:1, 13) Una dainai dia namo unu hekwakwanai ese bae hamanokada. To ḡau badana na Iehova baita abidadama henia bona dala maorodia baita badina. Momokani laḡani 2017 ena siri badana na maoro, e gwaumu: “Iehova bavabidadama henia, kara namo ba kara.”Sal. 37:3.

Laḡani 2017 ena siri badana: “Iehova Bavabidadama Henia, Kara Namo Ba Kara”Salamo 37:3

^ par. 18 The Watchtower, October 15, 2013, rau 17-20 ba itaia.