Matahanai ta ai, Iehova ese e heloku revarevana ta na Esekiel e henia bona e hamaoroa baine ania. Una anina be dahaka?

2:9–3:2

  • Esekiel ese Dirava ena hereva baine dibaia namonamo na namo. Una e heloku pepana ai e hetore herevadia e lalodia dobu karana ese kudouna e hamarerea bona e hagoadaia baine haroro

3:3

  • Una pepa mamina na gaiho badina Esekiel ese ena hesiai ḡaukara na e ura henia

Edena dalai Baibul istadilaina bona ilalo dobuna karana ese baine durugu diba?

 

Edena dalai haroro ḡaukara iura henina karana baina habadaia?