Dirava na e gwauhamata ia ese guba matamatana bona tanobada matamatana na e karadiamu; una na Isaia karoa 65 ese e gwauraia bona anina na baine ḡuḡuru vaitani.

Iehova ese guba matamatana bona tanobada matamatana na e karadiamu, bona ḡau gunadia na basie lalodia tao bona basie lalodia une

65:17

Guba matamatana be dahaka?

  • Una na gavamani matamatana—ia ese tanobada ai kara maoromaoro baine mailaia

  • Una gavamani na laḡani 1914 ai e gini—una negai Keriso na Dirava ena Basileia ena King ai ela

Tanobada matamatana be dahaka?

  • Una na taunimanima—idia na bese ibounai, gado bona kopi idauidau amo, bona idia na mai moaledia ida guba gavamani matamatana e badinaiamu

Edena dala ai ḡau gunadia na basita lalodia tao bona basita lalodia une?

  • Tauanida, laloda, bona mamida e hadikamu ḡaudia o hisihisidia na bae ore

  • Abidadama taudia ese mauri bae moalelaia, bona dina ta ta ai ḡau namodia mo bae lalodia