“Iehova ena hahenamo laḡanina” na dia laḡani korikorina to nega ta e herevalaiamu

61:1, 2; NWT

  • Una nega lalonai Iehova na e uramu ia e harorolaiamu sivaraina na manau taudia ese bae abia dae

  • Iesu na laḡani 29 C.E. ai haroro ḡaukara e hamatamaia neganai, hahenamo laḡanina vada e matamaia buna, ela bona “Iehova ena . . . dika idavalaina dinana,” una na laḡani 70 C.E. ai Ierusalem e hadikaia

  • Iseda negai, Iesu na laḡani 1914 ai guba ai king dagina e abia neganai, hahenamo laḡanina vada e matamaia buna, ela bona hisihisi badana baine kau

Iehova ese ena taunimanima na “kara maoromaoro audia [“au badadia,” NWT]” amo baine hanamodia

61:3, 4; NWT

  • Tanobada heḡeḡemadai, nega momo au ḡaḡau-lalatadia na uda ai e tubu heboumu, idia ta ta na e heduru hehenimu

  • Unu au ramudia na babada heherea bona hepui o hemoḡe patapata, to idia ese au e dogodia taomu dainai, lai gubadia ese se hamorudiamu

  • Au ḡaḡau-lalatadia ese au maraḡidia e hakerukerudiamu, bona au amo e morumu raudia ese tano e hanamoamu

Horoa taudia na “kara maoromaoro au badadia” na heheto, idia ese tanobada heḡeḡemadai e nohomu Kristen kongrigeisen taudia iboudiai e durudiamu bona e gimadiamu